Wednesday, November 30, 2016

Last tango for Argentina

Tomorrow we sail back to Punta del Este at the of Rio de la Plata estuary. It is 188nm from Buenos Aires to Punta del Este - the Saint Tropez of South America. In Punta del Este we will fuel and look for a good weatherwindow to moved further south. Rio de la Platas water looks braun and is full of sediments. So it is not kind to the engine filters. We did engine service here in Buenos Aires and could easily see the effects of going up Rio de la Plata. We have had a nice time in Buenos Aires and got to know the city quiet well. The marina was in the middle of the town with Casa Rosada - where the president works - within walking distance ( see picture ). One strange thing with Argentina is what people in general call the " gringo tax". That means that gringos = all foreigners very often pay higher prices than the inhabitants of the country. And it is not particularly cheap in Argentina with an inflation of 2 % per month. If the Swedish head of the central bank wants to know how you create inflation he should call the former government in Casa Rosada. The current inflation is low in a Argentinian perspective.
 
I morgon seglar vi tillbaka till Punta del Este vid Rio de la Platas mynning. Det är 188 nm från Buenos Aires till Punta del Este - Sydamerikas Saint Tropez. I Punta del Este skall vi tanka och studera vädret så att vi hittar ett fint väderfönster får vår fortsatta segling söderut. Rio de la Platas vatten är brunt och fullt med sediment. Det är inte snällt mot motorfiltren. Vi gjorde motorservice i Buenos Aires och vi kunde lätt se vilken effekt det hade att gå upp längs Rio de la Plata. Vi har haft en fin tid i Buenos Aires och vi lärde känna staden ganska väl. Marinan låg mitt i staden med gångavstånd till Casa Rosada där presidenten jobbar ( se bild ). En annorlunda sak med Argentina är att vad folk i allmänhet kallar " gringo skatt". Den innebär att gringos = alla utlänningar mycket ofta får betala högre priser för saker än inhemska medborgare. Och det är inte speciellt billigt i Argentina med en inflation på 2 % varje månad. Vill Stefan Ingves veta hur man får igång inflationen är det nog bara att ringa den förra regeringen som satt i Casa Rosada. Den nuvarande inflationen är låg i ett Argentiskt perspektiv.

Friday, November 25, 2016

The Swedish connection - Otto Nordenskjöld, "Antarctica" and South Georgia

There are some very important Swedish connections here i Buenos Aires. One is the colours of the very famous football club Boca. Their colours are blue and yellow as the Swedish flag. The background is that when Boca was founded they decided they needed a flag. They decided to take the colours from the first ship that entered the harbour. That happend to be a Swedish boat. The Boca stadion is completely painted in blue and yellow. Boca is the most famous football club in Argentina and the club where Maradonna played.

200 meters from us here in Puerto Madero is the other important Swedish connection. That is the ship " Uruguay" ( see picture ) that saved Otto Nordenskjöld and his crew in Hope Bay, Antarctica 1903 when the first Swedish Antarctic expedition was in trouble because their ship " Antarctica " had been crushed by the ice.

Otto Nordenskjöld started the first Swedish antarctic expedion 1901. He owned the ship "Antarctica" and the captain was the very experienced Norwegian Carl Anton Larsen. Larsen had sailed to Antarctica before and had also been in charge of a whaling company in Norway. They sailed to Buenos Aires where we are now. After provisioning they moved on to the Falklands. From there 1902 they sailed to the Antarctic peninsula and proceeded down the west coast of the Antarctica peninsula very much the route we took 2006 when we did the same journey. After exploring the western part of the peninsula they sailed up north and down the east coast of the Antartic Peninsula. At the island Snow Hill Otto Nordenskjöd and a few men from his crew went on shore to build a camp for the winter. Their plan was to spend one winter on Snow Hill while captain Larsen and the ship "Antarctica" sailed on to explore South Georgia. That is why Carl Anton Larsen and " Antarctica" are very interesting for us as we now are en route to South Georgia.

Carl Anton Larsen wanted to find a place to build a new whaling station on South Georgia and found Grytviken and gave it its name. Later he founded the whaling station in Grytviken and he became a rich man on this business.

After exploring South Georgia he sailed back to the Falklands. The plan was to sail down again to Snow Hill to pick up Otto N and his crew after one year. However "Antarctica" got stuck in the ice and sank about 60 nm from Snow Hill. Carl Anton Larsen and his crew made it to Paulet Island and spent one winter there. That also meant that Otto N and his crew on Snow Hill had to spend another winter here. Next spring both parties made it to Hope Bay on the Antarctic Peninsula where they were picked up by the ship "Uruguay" from the Argentinian Navy. That rescue operation got a lot of publicity all over the world and " Uruguay" is now a museum in Puerto Madero. 1904 Otto N and his crew came back to Sweden as heros. Otto N died i Gotherbury 1928 after being hit by a bus..........All his life his economy was in bad shape because of the debt he got financing the expedition.
 

Det finns några mycket viktiga svenska anknytningar här i Buenos Aires. En är färgerna för den berömda fotbollsklubben Boca. Dess färger är blått och gult som den svenska flaggan. Historien är att när Boca grundades behövde man en flagga. Man bestämde sig då för att ta färgerna från flaggan på den första båten som kom till hamnen i Buenos Aires. Det råkade vara en svensk båt. Bocas fotbollsstadium är helt målat i gult och blått. Boca är Argentinas mest berömda fotbollsklubb och den klubb där Maradona spelade.

200 meter från oss här i Puerto Madero finns en annan mycket viktig svensk anknytning. Det är fartyget " Uruguay" ( se bild ) som räddade Otto Nordenskjöld och hans besättning i Hope Bay på Antarktiska halvön 1903 när den första svenska antarktis expeditionen var i svårigheter efter att deras fartyg " Antarctica" hade krossats av isen.

Otto Nordenskjöld startade den första svenska antarktisexpeditionen 1901. Han ägde skeppet " Antarctica" och kapten på fartyget var den mycket erfarne  norrmannen Carl Anton Larsen. Larsen hade seglat till Antarktis tidigare och även varit chef för en valfångsstation i Norge. 1901 seglade de från Sverige till Buenos Aires där vi är nu. Där provianterade man och fortsatte mot Falklandsöarna dit man kom runt nyår. 1902 seglade man vidare ner mot Anarktiska halvöns västsidan och seglade ungefär samma rutt som vi seglade 2006 när vi var på Antarktis. Därefter seglade man norrut och runt toppen av Antarktiska halvön och sedan ner på ostsidan. Vid ön Snow Hill sattes Otto Nordenskjöld och några besättningsmedlemmar iland. Planen var att de skulle tillbringa den kommande vintern där samtidigt som kapten Larsen seglade "Antarctica" vidare till Sydgerogien för att undersöka detta område. Därför är kapten Larsen och " Antarctica" mycket intressanta för oss som är på väg till Sydgerogien.

Carl Anton Larsen ville finna en plats på Sydgeorgien där han kunde grunda en valfångst station. Han fann Grytviken och gav det dess namn. Senare grundade han en valfångsstation i Grytviken och blev en rik man på detta.

Efter expeditionen på Sydgeorgien seglade han tillbaka till Falklandsöarna. Planen var sedan att åter segla till Snow Hill för att plocka upp Otto N och hans besättning ett år efter att han lämnat dem på Snow Hill. " Antarctica" fastnade dock i isen ca 60 nm från Snow Hill och sjönk slutligen. Kapten Larsen och hans besättning tog sig iland på Paulet ön och fick tillbringa en vinter där. Följaktligen fick också Otto N och hans besättning tillbringa ytterligare en vinter på Snow Hill. 1903 på antarktiska våren lyckades båda besättningarna ta sig till Hope Bay på Antarktiska Halvön där de räddades av "Uruguay" från den argentinska flottan. Räddingsoperationen fick stor publicitet i hela värden och " Uruguay" är nu musiefartyg i Puerto Madero där vi ligger just nu. 1904 kom Otto N och hans besättning till Sverige där man mottogs som hjältar. Otto dog i Göteborg 1928 efter att ha blivit överkörd av en buss........Hans ekonomi var förstörd hela livet pga de skulder han ådrog sig för att finansiera expeditionen.

Sunday, November 20, 2016

What can we learn from Argentina?

We are now exploring Buenos Aires. Many things in the city reminds of a grand past. Some of the avenues were  made after the grand avenues of Paris. In the early twentieth century the country was one of the richest in the world with a per capita income comparable to Germany. Many economists at that time forecasted even more wealth in Argentina and said that it would become the richest country in the world as it had a lot of everything. Today the per capita income is something like half of Germanys. What happend? What happend was Juan and Evita Peron. There is a self-deprecation joke around in Buenos Aires saying that in 1945 Japan was hit by a nuclear bomb and since long everything is rebuilt and fine again. 1946 Argentina got Juan Peron and the country is still in ruins......The lesson is that the wrong politicians can ruin a very rich country over a couple of decades. And the media never notice what is going on. The problem is always overspending. Unfortunately it looks like Sweden is heading in the same direction. It is especially dangerous when the politicians start to think of the country as "very rich". That was the case i Argentina and that is the case in Sweden and France to take another example. It is also a very bad sign when goodness starts to dominate politics - not analytic thinking and common sense. Evita Peron was known all over the world for goodness and for caring for the poor. In spite of that she and her husband ruined the country and created a lot of poor people. That is really an irony. So when we visited Evitas grave ( see picture ) we thought about all the Swedish politicians that think little Sweden is "very rich" and it is a good idea to turn it into a "humanitarian superpower" that can afford to help the entire world. Now Argentina has a new more marketoriented government so we hope everything will start to move in the right direction for Argentina.
 
Vi ägnar oss just nu åt att upptäcka Buenos Aires. Många saker i staden påminner om en svunnen storhetstid. Många av de breda avenyerna gjordes för att efterlikna de breda avenyerna i Paris. På tidigt 1900 tal var Argentina ett av världens rikaste länder med en levnadsstandard i nivå med Tyskland. Många ekonomer spådde på den tiden att Argentina skulle fortsätta att utvecklas och bli världens rikaste land med tanke på att det hade mycket av allt som var viktigt. Idag är per capitainkomsten hälften av Tysklands. Vad hände? Det som hände var Juan och Evita Peron. Det finns ett galghumoristiskt skämt som går runt i Buenos Aires. Det går ut på att Japan 1945 drabbades av en atombomb och allt är sedan länge återställt och fint. Argentina drabbades 1946 av Juan Peron och landet ligger fortfarande i ruiner.....Lärdomen är att fel politiker kan ruinera också ett mycket rikt land på ett par decennier. Media ser aldrig i tid vad som håller på att hända. Problemet är alltid att man spenderar mer pengar än man har. Tyvärr går Sverige åt samma håll. Det är speciellt farligt när politikerna börjar tänka på landet som " mycket rikt". Det var fallet i Argentina och det är fallet idag i länder som Sverige och Frankrike för att ta ett annat exempel. Det är också ett mycket dåligt tecken när "godhet" börjar dominera politiken - inte analytiskt tänkande och sunt förnuft. Evita Peron var känd över hela världen för sin godhet och sin omtanke om de fattiga. Ändå ruinerade hon och hennes man landet och skapade miljoner av fattiga som aldrig hade behövt vara fattiga. Detta är verkligen en ironi. Så när vi idag besökte Evitas grav ( se bild ) så tänkte vi mycket på alla de svenska politiker som tycker att lilla Sverige är " mycket rikt " och att det därför är en god idé att göra Sverige till en "humanitär stormakt" som skall hjälpa hela världen. Nu har Argentina fått en ny och mer marknadsorienterad regering så vi hoppas att det nu skall börja gå åt rätt håll igen.
  

Saturday, November 12, 2016

In Buenos Aires Puerto Madero

On Friday November 11 at 2 am Yaghan arrived in Buenos Aires. There is a bridge to go into Puerto Madero and that bridge does not open between midnight and 7 am in the morning. However when we arrived the Prefectura opened the bridge for us so we could get in to Puerto Madero. We were very grateful. We have a berth next to the marina office. Puerto Madero is in the middle of Buenos Aires in an upmarket area of the town. It is fantastic to live in the middle of this big city. Here we will stay for one month. We are really looking forward to exploring Buenos Aires. The 10 days sail from Salvador was not that difficult but the last 24 hours up the River Plate was difficult with headwinds and strong currents. Now we only have 2 " shorter legs" of 1000 nm each to go to South Georgia. It feels like we are almost there......
 
Fredagen den 11 november kl 2 på morgonen kom Yaghan som planerat till Puerto Madero, Buenos Aires. Det finns en bro för att man skall ta sig in till Puerto Madero och den bron öppnas inte mellan 00 och 07 på morgonen. Till vår stora glädje och förvåning så öppnade hamnpolisen ändå bron när vi kom så att vi kunde lägga oss på vår plats. Vi ligger nu på paradplats nära marina kontoret. Puerto Madero är mitt i stan och i en mycket attraktiv del av staden. Det är fantastiskt att bo mitt inne i denna enorma storstad under en hel månad. Vi ser verkligen fram emot att upptäckta Buenos Aires. De 10 dagarnas segling från Salvador var inte så besvärliga så när som på de sista 24 timmarna upp längs Rio de la Plata. Då hade vi motvind och motström som gjorde det hela svårt. Nu har vi bara 2 " korta" ben på 1000 sjömil vardera kvar till Sydgeorgien. Det känns som vi redan är där....................

Wednesday, November 09, 2016

At sea and tomorrow at midnight we are in Buenos Aires

We are now at the end of the 2000 nm voyage from Salvador to Buenos Aires. We will be in Buenos Aires at midnight tomorrow November 10. The last days we have been speeding to avoid a southerly gale over Buenos Aires on November 10. It looks like we will be successful. We will get some thunder but we will avoid the strongest winds. The only indecent so far on this voyage is a collision with a whale. It was the first time for us. The yacht was shaken but no damages. Probably the whale was as surprised as we were. We are really looking forward to one month on shore i Buenos Aires. There has been a lot of sailing lately. First 2700 nm over the Atlantic and then another 2000 nm to Buenos Aires. In total almost 8000 nm since we left Sweden i July 2016
 
Vi är nu på sluttampen av vår segling från Salvador till Buenos Aires. Vi räknar med att vara i Buenos Aires vid midnatt imorgon den 10 november. De senaste dagarna har vi seglat så fort som möjligt för att minimera effekterna av en sydlig kuling över Buenos Aires den 10 november. Det ser ut som att vi kommer att lyckas. Vi får en del åska med undviker sannolikt de kraftigaste vindarna. De enda incidenten så här långt på resan är en kollision med en val. Det var första gången för oss. Yaghan blev lite omskakad med inga skador. Valen var säkert lika förvånad som vi. Vi längtar verkligen efter en månad på land i Buenos Aires. Det har varit mycket segling på sista tiden. Först 2700 sjömil över Atlanten och sedan ytterligare 2000 nm ner till Buenos Aires. Totalt nästan 8000 nm sedan vi lämnade Sverige i juli 2016.
.