Friday, June 26, 2009

More than 600.000 hits for www.yaghan.com


Today http://www.yaghan.com/ reached 600.000 hits. That means an average of 500 hits per days during Yaghans three year round the world voyage. We want to say thank you to all our visitors. If you want to know more about Yaghans round the world voyage you can read our book. Unfortunately it is only i Swedish so far.

Idag nådde http://www.yaghan.com/ 600.000 träffar. Det betyder i genomsnitt 500 träffar per dag under de tre år som Yaghan seglat jorden runt. Vi vill tacka alla våra besökare. Om ni vill veta mer om Yaghans segling jorden runt kan ni läsa vår bok " Vid nytt roder - med Yaghan till Antarktis, Patagonien och Söderhavet".

Tuesday, June 23, 2009

Moored in Hörnum, Sylt


Yaghan arrived in Hörnum ( 54:46 N and 8:18 E ) on the German island Sylt on Sunday June 21 at noon. We choose to stop at Sylt as a big high will dominate the weather in northern Europe the coming week. The sandy island of Sylt is a very nice place to visit when the weather is nice. Sylt is an upmarket island for the Germans and here you see more Porsches, BMWs, Audis and Mercedes than anywhere else. Hörnum used to be the quiet unexploited part of the island. More of a small fishing village. But since we were here last time i 2005 they have built a very nice five star hotel in Hörnum right at the yachtharbour. So now the Porsches, BMWs, Audis and Mercedes are right in front of us. The yacht harbour at Hörnum is very shallow and when the tide is low Yaghan stands on the bottom. The keel goes deep down in the mud two times every day. Sylt is a very nice place for bicycling and jogging. We now jogg every morning and we ride our bicycles at least 20 km per day. Perhaps we can get our Marathon form back...........We plan to leave Sylt for the Kiel Canal on July 1.

Yaghan kom fram till Hörnum ( 54:46 N och 8:18 O ) på den tyska ön Sylt söndagen den 21 juni kl 12. Vi valde att stanna på Sylt eftersom ett stort högtryck kommer att dominera vädret i nordeuropa den kommande veckan. Den vackra sandön Sylt är ett mycket fint ställe att vara på när vädret är fint. Sylt är ett mycket fashionabelt ställe för tyskarna och här ser man fler Porsche, BMW, Audi och Merdedes är på något annat ställe. Hörnum var tidigare den mera tysta oexploaterade delen av Sylt. Detta har dock ändrats för sedan vi var här sist 2005 har man byggt ett femstjärnigt hotel i Hörnum precis vid hamnen. Så nu står alla flotta bilar här på hamnplanen. Hamnen i Hörnum är mycket grund och vid lågvatten står Yaghan på botten. Kölen sjunker djupt ner i dyn två gånger varje dag. Sylt är ett mycket fint ställe att cykla och jogga på. Så nu joggar vi varje morgon och cyklar minst 2 mil varje dag. Kanske kan vi få Maratonformen tillbaka.......Vi räknar med att lämna Sylt för att gå mot Kielkanalen den första juli.

Friday, June 19, 2009

Midsummer Eve in Veerhafen but then it is time to move on .............


We have now spent two weeks in the idyllic spot Veerhafen in the middle of the bustling city of Rotterdam. The place proved to be as nice as it was the first time we were here in 2006. We also got an unexpected visit from the staff members at the Handelsbanken branch in Rotterdam and an invitation for lunch. It was very nice indeed. In Veerhafen many people live permanently onboard their boats. Next to Yaghan lies Okke ( see picture ) were the same people have lived for 40 years. Today we will have Midsummer Eve lunch at the very nice restaurant Parkheuvel. Early Saturday morning we leave for Hörnum on the German island Sylt. A big high will place itself over northern Europe the coming week so we expect the weather to be nice. That means a nice opportunity to visit the very beautiful sandy island Sylt. There we can take out our bicycles and ride round the island. We will be in Sylt on Sunday June 21 at lunchtime. After Sylt there are only three stops before we reach Stockholm and Bullandö - Rendsburg in the Kiel Kanal, Ronneby and Visby. We have no leg left that includes more than one nights sailing.

Vi har nu tillbringat två fina veckor i idylliska Veerhafen mitt in den brusande storstaden Rotterdam. Hamnen visade sig vara lika fin som den var när vi var här första gången 2006. Vi fick också ett oväntat besök av Handelsbankens medarbetare i Rotterdam och en invitation att besöka deras kontor. Det var mycket trevligt. I Veerhafen bor många permanent på sina båtar. Bredvid Yaghan ligger Okke ( se bilden ) där samma människor har bott i 40 år. Idag skall vi äta midsommaraftons lunch på Parkheuvel. Tidigt på lördag morgon seglar vi vidare mot Hörnum på den tyska ön Sylt. Ett stort högtryck kommer att placera sig över nordeuropa under nästa vecka så vi tror att vädret blir mycket fint. Detta är ett bra tillfälle att besöka den vackra sandön Sylt. Där skall vi ta fram våra cyklar och cykla runt ön. Efter Sylt är det bara tre stopp innan vi når Stockholm - Rendsburg i Kielkanalen, Ronneby och Visby. Vi har ingen segling kvar som är längre än en natt.

Friday, June 12, 2009

Big brother sees you..........................


"Big brother sees you" is a reality today at sea. All ships bigger that 300 tons have to have AIS - automatic identification system. Many big yachts - such as Yaghan - have AIS voluntarily because it increases safety at sea. Other ships can see you and you can see other ships. AIS makes it much safer and easier to sail in busy shipping areas such as the English Channel. However now there is a website - www.marinetraffic.com - where you can see the location of all ships with AIS from your PC at home if they are in range of a shorebased AIS station. On the map ( see picture ) you can see what areas are covered. You can not see a ship in the middle of an ocean because then they have no contact with an AIS station on shore. But you can follow ships all over Europe including the Med, the US and other busy shipping areas all over the world. This must be a fantastic tool for paparazzis that want to follow famous peoples movements at sea.............Perhaps this is the negative side of a system that has revolutionized safety at sea. We don't think that the average user of AIS is aware of this new fact yet.

"Storebror ser dig" är nu en realitet på sjön. Idag måste alla fartyg större än 300 ton ha AIS - automatiskt indentifikationssytem. Många stora fritidbåtar - som Yaghan - har AIS frivilligt för att det ökar säkerheten till sjöss. Andra fartyg kan se dig och du kan se dem. AIS gör det mycket enklare och säkrare att segla i områden med mycket trafik som Engelska Kanalen. Nu finns det dock en websajt - www.marinetraffic.com - där man - från sin PC hemma - kan se var alla AIS båtar befinner sig om de är inom räckhåll för en landbaserad AIS station. På kartan ( se bilden ) kan du se vilka områden som täcks. Man kan inte se fartyg mitt ute på de stora oceanerna för där har man inte kontakt med någon AIS station i land. Men man kan se alla fartyg i Europa inkl Medelhavet, i USA och alla andra stora shippingområden i världen. Detta måste vara ett fantastiskt redskap för paparazzis som vill följa kända personers rörelser till havs..........Detta är kanske den negativa sidan av ett system som har revolutionerat sjösäkerheten. Vi tror inte att den genomsnittliga användaren av AIS är riktigt medveten om detta än.

Sunday, June 07, 2009

Moored in Veerhafen, Rotterdam


Yaghan arrived in Veerhafen, Rotterdam ( 51:54 N and 004:29 E ) just before midnight UTC on Saturday June 6. The 1620 nm from Horta, the Azores took us 8 days. We had a nice sail but ruff conditions in the English Channel with two days of headwind and ruff seas. However Yaghan did well as always. We are so happy to be back in Europe and Veerhafen. Veerhafen is an idyllic spot ( see picture ) in the middle of the bustling city of Rotterdam - the worlds second largest port. We will stay here for about two weeks. Now we will take up our jogging again and enjoy the fantastic restaurants in the Veerhafen area.

Yaghan anlände till Veefhafen, Rottardam strax före midnatt UTC lördagen den 6:te juni. De 1620 sjömilen från Horta på Azorerna tog oss 8 dagar. Vi hade en fin segling men tuffa förhållanden i den Engelska kanalen med motvind och jobbig motsjö. Yaghan skötte sig dock perfekt som alltid. Vi är så glada att vara tillbaka i Europa och Veerhafen. Veerhafen är en liten idyll ( se bilden ) mitt inne i den brusande storstaden Rotterdam - världens näst största hamnstad. Vi kommer att stanna här i två veckor. Nu skall vi börja jogga igen och njuta av de fina restauranger i Veerhafenområdet.

Thursday, June 04, 2009

Entering the English Channel today - in Europe again after three years


Today Yaghan is entering the English Channel. Our position is 48:56 N and 006:37 W at 8:30 am UTC today. We have now another 450 nm to go to Rotterdam. That means we are ahead of schedule. We will reach Rotterdam already on Saturday June 6 - Swedens national holiday - in the evening. The weather is nice with a clear sky but it is cold. Perhaps we are not used to the cold climate of northern Europe. We have noticed that now in Europe also the fishingvessels have AIS. That is a changed since we left Europe three years ago. It is a positive change. It increases the safety a lot when the fishingboats get AIS. The AIS system makes it much easier than before to sail the English Channel with its heavy traffic. It feels very nice to be back in Europe after three years. Europe is not perfect but it is the best part of the world...........

Idag seglar Yaghan in i Engelska Kanalen. Vår position är 48:56 N och 006:37 V kl 8:30 UTC idag. Vi har nu ca 450 sjömil kvar till Rotterdam. Det betyder att vi är lite före vårt schema. Vi kommer att vara i Rotterdam redan lördagen den 6 juni - Sveriges nationaldag - på kvällen. Vädret är fint med en klar himmel. Det är dock mycket kallt. Kanske är vi ovana vid den nordeuropeiska temperaturen. Vi noterar att även fiskebåtar numera verkar ha AIS. Det är en förändring sedan vi lämnade Europa för tre år sedan. Det är en positiv förändring. Säkerheten ökar betydligt om även fiskebåtar har AIS. AIS systemet gör det mycket lättare än tidigare att segla i Engelska Kanalens trafikerade vatten. Det känns underbart att vara tillbaka i Europa igen efter tre år. Europa är inte perfekt men det är den bästa delen av världen...........

Monday, June 01, 2009

In the North Atlantic en route to Rotterdam - the last long leg of our round the world voyage


Today it is the three year anniversary of our round the world voyage. We started from Sweden on June 1 2006. It has been the quickest three years of our lives......If you have fun time runs fast. We departed from Horta, the Azores on Friday May 30 to avoid an approaching storm. We sailed 24 hours before the storm hit Horta. We are now 600 nm from Horta and we have 1000 nm more to go to Rotterdam. This is the last long leg of our round the world voyage!!!! We expect to reach Rotterdam the coming weekend - Saturday or Sunday. Our our position is 44:02 N and 17:45 W. The weather has been nice with SE winds - headwind but one single reach. We are doing our normal 200 nm per day.
Idag är det treårsdagen för vår jorden runt segling. Vi startade från Sverige den första juni 2006. Dessa tre år har gått snabbare än några år tidigare i våra liv.....Har man roligt så går tiden fort. Vi avseglade från Horta på Azorerna fredagen den 30 maj för att undvika en annalkande storm. Vi gick 24 timmar innan stormen slog till mot Horta. Vi är nu 600 sjömil från Horta och vi har 1000 sjömil kvar till Rotterdam. Detta är det sista långa benet på denna jorden runt seglingen!!!!! Vi räknar med att vara där till helgen - på lördag eller söndag. När vi kommer dit skall vi gå på restaurang Parkheuvel igen som framgår av vår bok. Vår position är 44:02 N och 17:45 V. Vädret har varit ok under hela resan med SO vindar - motvind men sträckbog. Vi gör våra normala 200 sjömil per dygn.