Sunday, October 26, 2008

In Durban


Today we sailed the 95 nm from Richards Bay in South Africa to Durban ( 29:51 S and 31:03 E ). It was a windy passage and we had close contact with several whales. Actually closer contact than you want. We were very close to come into collision with one of them. Durban is a big city with 3 million inhabitants. It is the biggest city we visit since South America. The marina is right in the middle of the town ( see picture ). Royal Natal Yacht Club and Point Yacht Club are within 100 meters from Yaghan. We will stay here in Durban for more than two weeks. We are very much looking forward to that.

Idag seglade vi 95 sjömil från Richards Bay i Sydafrika till Durban ( 29:51 S och 31:03 O ). Det var en blåsig segling och vi hade närkontakt med flera valar. Faktiskt mer närkontakt än man egentligen önskar. Vi var mycket nära att kollidera med en av dem. Durban är en storstad med 3 miljoner invånare. Det är den största staden vi besöker sedan vi lämnade Sydamerika. Marinan är mitt i staden ( se bilden ). Royal Natal Yacht Club and Point Yacht Club är inom 100 meter från Yaghan. Vi kommer att stanna här i Durban mer än två veckor. Det ser vi mycket fram emot.

Tuesday, October 21, 2008

Yaghan in Richards Bay South Africa


Today Tuesday October 21 at 10 pm local time and Swedish time Yaghan arrived safely in Richards Bay South Africa. The 1400 nm voyage was done in little more than six days - an average speed of almost 9 knots. We were more than 12 hours ahead of the SW gale that will hit the Agulhas Current outside Durban and Richards Bay tomorrow. It feels wonderful to be in South Africa. We will stay in the country for 4,5 months. During the coming 1,5 months we will sail round the south coast of South Africa to Cape Town. We will stop in places like Durban, East London, St. Francis Bay, Mossel Bay and Simons Town before we reach Cape Town in early December. In Cape Town we will stay in the V&A Waterfront Marina for two months. We are really looking forward to this opportunity to learn more about South Africa. At the arrival we celebrated that we have done 70% of our round the world voyage with a bottle of sparkling shiraz.

Idag tisdagen den 21 oktober kl 22 lokal tid och svensk tid seglade Yaghan lyckligt in i Richards Bay Sydafrika. De 1400 sjömilen från Reunion avverkades på lite mer än 6 dygn - en genomsnittsfart på nästan 9 knop. Vi kom fram mer än 12 timmar före den SV kuling som kommer att slå till mot Agulhas strömmen utanför Durban och Richards Bay imorgon. Det känns underbart att vara framme i Sydafrika. Vi kommer att stanna här i 4,5 månader. Under den kommande 1,5 månaden kommer vi att segla runt Sydafrikas kust till Kapstaden. Vi kommer att besöka ställen som Durban, East London, St.Francis Bay, Mossel Bay och Simons Town innan vi anländer till Kapstaden tidigt i december. I Kapstaden kommer vi att ligga i Victoria&Albert Waterfront Marina i nästan två månader. Vi ser mycket fram emot denna möjlighet att lära känna Sydafrika mera. Vid framkomsten firade vi att vi nu avverkat 70 % av vår jorden runt segling med en flaska mousserade rödvin ( sparkling Shiraz).

Monday, October 20, 2008

"Helénes birthday storm " - an early tropical storm in the south Indian Ocean


Our position now is 28:22 S and 38:36 E. We have 350 nm or 25% to go to Richards Bay and we will be there on Tuesday evening 12 hours before the dangerous coastal low that will hit the Agulhas Current with strong SW winds. So far so good. However another problem in the south Indian Ocean is the hurricanes. The hurricans season is November to March. That is why we want to reach South Africa before the end of October. We are one of the first yacht to reach South Africa this season. Most other yachts will arrive later in November. However this seasons first tropical storm has already appeared ( see picture ). It formed mid October near Chagos and the pictures shows its track and placing on October 21 - the day we reach Richards Bay. We suggest the name "Helénes birthday storm" as it is her 58 birthday today. Congratulations Heléne!!! This storm is 1500 nm away and no threat to us but it shows the risks with staying too long in the south Indian Ocean. Because of global warming you can no longer trust the traditional hurricane seasons. More and more often they appear outside the traditional periods.
Vår postion är just nu 28:22 S och 38:36 O. Vi har 350 sjömil eller 25% kvar till Richards Bay och vi kommer att vara där ca 12 timmar före det farliga kustlågtrycket som kommer att slå till mot Agulhas strömmen med hårda SV vindar. Så långt är allt gott och väl. Det finns dock ett annat problem i den södra Indiska Oceanen och det är orkanerna. Orkansäsongen är november till mars. Det är orsaken till att vi är angelägna om att vara i Sydafrika före oktober månads utgång. Vi är dock en av de första båtarna som kommer till Sydafrika denna säsong. De flesta kommer först en bit in i november. Denna säsong har den första tropiska stormen redan visat sig ( se bilden ). Den formades nära Chagos i mitten av oktober och bilden visar banan och läget den 21 oktober - samma dag som vi når Richards Bay. Vi föreslår namnet "Helénes födelsedagsstorm" efter som det är Helénes 58 års dag idag. Grattis Heléne!!!! Denna storm är 1500 sjömil bort och utgör inget hot mot oss men det visar riskerna med att stanna för länge i den södra Indiska Oceanen. Den globala uppvärmningen gör att man inte längre kan lite på de traditionella säsongerna. Allt oftare kommer orkaner utanför dessa perioder.

Saturday, October 18, 2008

Aggressive coastal low forces Yaghan to Richards Bay instead of Durban


We are now 140 nm south of Madagascar ( 28:00 S and 45:18 E ). We have done about half of the 1400 nm leg from Reunion to South Africa. However one of these aggressive coastal lows that can create freak waves in the Agulhas Current will appear outside Durban on Wednesday October 22. Just when we planned to pass the dangerous 200 depth countour. This forces us to try to go to Richards Bay instead. Richards Bay is 85 nm north of Durban. It is 75 nm shorter and the entrance is less difficult. We are now sailing as fast as possible to try to reach Richards Bay before midnight Tuesday October 21 - before the SW gale reaches Richards Bay. Right now it looks like we will be successful. After lunch on Wednesday it looks impossible to cross the Agulhas Current also outside Richards Bay because there will be 30-40 knots of wind from the SW against the Agulhas Current. There seems to be two aggressive coastal lows per week in the area right now.

Vi är nu 140 sjömil söder om Madagaskar ( 28:00 S och 45:18 O ). Vi har avverkat hälften av den 1400 sjömil långa sträckan mellan Reunion och Sydafrika. Dock visar väderprognosen att ett av dessa aggressiva lågtryck som kan skapa monstervågor i Agulhas strömmen kommer att uppenbara sig utanför Durban på onsdag. Exakt när vi tänkte passera den farliga 200 meters djupkurvan. Detta tvingar oss att gå till Richards Bay istället. Det ligger 85 sjömil norr om Durban. Det är 75 sjömil kortare dit och inloppet är lättare. Vi seglar nu så fort vi kan för att försöka nå Richards Bay före midnatt på tisdag den 21 oktober - innan den SV kulingen når Richards Bay. Just nu ser det ut som vi kommer att lyckas. Efter lunch på onsdag ser det omöjligt ut att gå in också i Richards Bay pga kulingen på 15-20 m/s från sydväst rakt emot Agulhas strömmen. Just nu verkar det vara två aggressiva kustlågtryck i veckan i området.

Thursday, October 16, 2008

Freak waves in the Agulhas Current?Yaghan is now at sea enroute to Durban, South Africa ( 29:51 S and 31:03 E ). This leg is 1500 nm miles and we hope do to it in little more than one week. During our first day we did 200 nm as usual. We hope to be in Durban on Wednesday October 22 in the afternoon. The leg to South Africa is probably the second most dangerous leg on our round the world voyage after Drakes Passage to Antarctica. The reason is the Agulhas Current that runs along the SA coast at 5-6 knots at the 200 meter contour. If strong southwesterly winds meet this current dangerous freak waves are created. These freakwaves have destroyed many big commercial ships over the years. Therefore you can not pass the Agulhas Current when you have strong southwesterlies. So far the weather has been very nice with light winds and small waves. The forecast for the rest of the voyage also looks good but coastal lows can form very quickly along the SA coast so you never know until you are there.
Yaghan är nu till havs på väg till Durban, Sydafrika ( 29:51 S och 31:03 O ). Detta ben är 1500 sjömil och vi hoppas kunna göra det på drygt en vecka. Under vårt första dygn gjorde vi 200 sjömil som vanligt. Vi hoppas vara i Durban onsdagen den 22 oktober på eftermiddagen. Benet till Sydafrika är förmodligen det näst farligaste under vår jorden runtsegling efter Drakes Passage till och från Antarktis. Orsaken är Agulhas strömmen som rinner söderut längs Sydafrikas kust med 5-6 knop vid 200 meters djupkurvan. Om en sydvästlig kuling möter den strömmen skapas farliga monstervågor. Dessa mostervågor har genom åren förstört många stora lastfartyg. Man kan därför inte passera Agulhas strömmen om man har en stark sydvästlig vind. Hittill har vädret varit bra med lätta vindar och små vågor. Prognosen för resten av seglingen ser också bra ut men kustnära lågtryck kan snabbt bildas vid Sydafrikas kust så man är inte helt säker förrän man är framme.

Tuesday, October 14, 2008

In Reunion preparing for South Africa and the first night for our ninth film


Our ninth film "In the wake of James Cook" about New Zealand and Australia had its first night on DI TV - the television arm of the leading Swedish business daily Dagens Industri - on October 6. The film can now be watched on
www.ditv.se . Yaghan left Port Louis, Mauritius on Sunday October 12 to sail 130 nm to St.Pierre in Reunion Island. When we arrived to St.Pierre Yaghan was to big for that small harbour so we had to continue another 35 nm to Port des Galets where we are now ( 20:56 E and 55:16 E, see picture ). Port des Galets is in a rural area and it is mainly a fishing harbour. We plan to leave for South Africa already tomorrow Wednesday October 15. We have 1400 nm or one week to go to South Africa and this leg is commnoly seen as one of the most difficult during a circumnavigation. The reason is that we have to cross the Agulhas Current near the South African coast. If you get a south westerly gail here the waves can be very dangerous because the Agulhas Current runs south at 5-6 knots. The freak waves here have destroyed many big commercial ships over the years. If the weather is good when we reach South Africa we will probably go to Durban - if it is bad we will go to Richards Bay as the Agulhas Current is weaker there and the entrace is easier.

Vår nionde film " I James Cooks kölvatten" om Nya Zeeland och Australien hade premiär på DI TV - Dagens Industris TV kanal - den sjätte oktober. Filmen kan också ses på www.ditv.se. Yaghan lämnade Port Louis, Mauritius söndagen den 12:te oktober för att segla 130 sjömil till St. Pierre på Reunion. När vi kom fram till St.Pierre så visade det sig att Yaghan var för stor för den lilla hamnen där. Vi fick därför fortsätta ytterligare 35 sjömil till Port des Galets ( 20:56 S och 55:16 O, se bilden ) där vi är nu. Port des Galets ligger mitt ute på landsbygden och är främst en fiskehamn. Vi räknar med att avsegla mot Sydafrika redan imorgon onsdagen den 15:de oktober. Vi har 1400 sjömil eller en vecka till Sydafrika och detta ben betraktas allmänt som ett av de svåraste under en jorden runt segling. Orsaken är Agulhas strömmen som går söderut längs Sydafrikas kust. Om man får en sydvästlig kuling här kan man få mycket farliga vågor eftersom Agulhas strömmen då rinner mot vinden med 5-6 knop. Monstervågorna som då kan uppstå har förstört många stora lastfartyg genom åren. Om vädret är bra när vi kommer till Sydafrika så går vi direkt till Durban - om det är dåligt så går vi förmodligen in i Richards Bay eftersom Agulhas strömmer där är svagare och inloppet lättare att gå in i.