Thursday, September 27, 2007

The diving in northern Yasawa is the best diving so far


The diving here in the northern Yasawa, Fiji, is fantastic. We have now reached more than 100 logged dives since we started diving in 2001. We count only the logged dives that we have done with a divemaster with local knowledge. We dont count all the dives we have done to clean and repair Yaghan. 2006 will be a record year with around 30 logged dives. Earlier we have done a maximum of 17 dives in one single year. The diving here in northern Yasawa is the best so far during our round the world voyage. We have seen turtles, sharks, barracudas, tunas........and much much more. We are also very impressed by the local people we meet here in northern Yasawa. They are proud, competent and very nice. Today we had a dive with divemaster Atu ( see picture).
Dykningen här på norra Yasawa, Fidji, är fantastisk. Vi har nu gjort mer än 100 loggade dyk sedan vi började dyka 2001. Vi räknar bara de dyk som vi gjort med divemasters som har lokal kunskap. Vi räknar inte alla de dyk som vi gjort för att tvätta och reparera Yaghan. 2006 kommer att bli ett rekordår med 30 loggade dyk. Tidgare har vi maximalt gjort 17 dyk under ett enskilt år. Dykningen här på norra Yasawa är den bästa hittills under jorden runt. Vi har sett sköldpaddor, hajar, barracudor, tonfiskar.......och mycket mycket mer. Man blir också imponerad av invånarna här på norra Yasawa. De är stolta, kunniga och mycket trevliga. Idag dök vi med divemaster Atu ( se bilden ).

Friday, September 21, 2007

Northern Yasawa is a gem!


We are now in the northern part of the Yasawa Islands ( 16:45,4 S and 177:31,6 E) in Fiji. This is absolutely the most beautiful part of Fidji. Here we have seen some of the most beautiful beaches in the world and the diving is terrific. The northernYasawa Island is definitely on our global top ten list. We will stay here until the begining of October when we will start moving towards New Zealand. The southern Yasawa has a lot of tourists but the northern big island is unexploited. Here are a few villages and only one resort. We have spent days on fantastic beaches where we have been completely alone. You hardly see any yachts here in northern Yasawa.
Vi är nu i den norra delen av Yasawa öarna på Fidji ( 16:45,4 S och 177:31,6 O). Detta är absolut den vackraste delen av Fidji. Här har vi sett några av världens vackraste stränder och dykningen är fantastisk. Norra Yasawa är definitivt på vår globala tio i topp lista. Vi kommer att stanna här till i början av oktober då vi börjar röra oss mot Nya Zeeland. Södra Yasawaöarna har mycket turister men de norra är oexploaterade. Här finns ett fåtal byar och bara en resort. Vi har tillbringat dagar på fantastiska ständer där vi har varit fullkomligt ensamma. Man ser nästan inga båtar här på norra Yasawa.

Thursday, September 13, 2007

Kava ceremonies in Fijian waters


When you sail in Fiji waters you can not avoid to come across the Kava traditions. Kava is a social drink made from a root. It is what coffee, tea or beer is to the western world. 80% of all land in Fiji is owned by the native Fijians. They are almost half of the total population - the rest are mainly of Indian decent. But the land is not owned individually but collectively by small tribal units. Therefore when you anchor in a bay you have to go up to the local chief to ask for permission to anchor in his bay. When you do this you should bring 0,5 kg of Kava as a gift. It costs 10 Fiji dollar (40 SEK). If your request is accepted the local community does a Kava ceremony for you. They offer you Kava to drink. It is very impolite not to accept this. We have 3 Kava units (see picture) onboard in case we anchor in bays that are inhabited. For the moment we are anchored at Navadra Island (17:27,29 S and 177:02,41 E) which is uninhabited. Therefore we did not have to do a Kava ceremony here.
När man seglar i Fiji vatten så kan man inte undgå att möta Kava traditionerna. Kava är en social dryck som görs från en rot. Den är vad kaffe, tea eller öl är för västerlänningar. 80% av all mark på Fidji ägs av de infödda Fidjianerna. Dessa utgör nästan hälften av befolkningen - den andra halvan är av indiskt ursprung. Men marken ägs inte idividuellt utan kollektivt av små stamenheter. När man ankrar i en vik så måste man därför ha tillstånd av den lokala hövdingen att ankra i hans vik. När man gör detta så skall man ta med sig 0,5 kg Kava som en gåva. Det kostar 10 Fidji dollar eller ca 40 SEK. Om ens begäran att ankra accepteras så bjuds man på en Kava ceremoni. Man får då Kava att dricka. Det är mycket oartigt att inte acceptera detta. Vi har tre Kava enheter ombord (se bilden) för det fall vi vill ankra i vikar som är bebodda. Just nu ligger vi för ankar på en ö som heter Navadra (17:27,29 S och 177:02,41 O) men den är obebodd. Därför behövde vi inte göra en Kava ceremoni just här.

Tuesday, September 11, 2007

Exploring the Mamanuca and Yasawa archipelagos


We left Savusavu on the second largest island in Fiji - Vanua Levu - on September 6. The days after that we have spent cruising down towards Viti Levu and along the northern and eastern shore of Viti Levu. We are now at Musket Cove (17:44,12 S and 177:07,40 E) - a very well known marina and resort among sailors (see picture). During the coming weekend here will be a regatta with one hundred yachts from all over the world. However we will not take part in the regatta. Instead we will cruise the Mamanuca archipelago (where Musket Cove is) for the rest of this week. After that we will explore the Yasawa archipelago for a couple of weeks. The Mamanuca and Yasawa archipelagos are supposed to be the nicest archipelagos i Fiji.


Vi lämnade Savusavu på den näst stösta ön på Fidji - Vanua Levu - den 6:te september. Dagarna därefter använde vi till att segla ner mot Viti Levu - den största ön på Fidji. Vi fortsatte sedan längs Viti Levus norra och östra kust. Nu är vi vid Musket Cove (17:44,12 S och 177:07,40 O) - en bland seglare mycket känd marina och resort (se bilden). Under den kommande helgen är här en regatta med 100 båtar från hela världen. Vi kommer dock inte att deltaga i regattan. Istället kommer att segla runt i Mamanuca skärgården ( där Musket Cove ligger) under resten av veckan. Därefter kommer vi att segla runt i Yasawa skärgården under ytterligare några veckor. Mamanuca och Yasawa skärgårdarna anses vara de vackraste på Fidji.

Saturday, September 01, 2007

Cruising Fiji in the wake of "Bamsen"


We arrived in Savusavu, Fiji (16:46,4S and 179:20,0E) on Saturday September 1 as planned. Note that the longitude is now east! The second day of sailing from Tonga was windy. We had 30 -40 knots and high waves. The Pacific is not always calm although we often have complained about weak winds here......We are now anchored outside the Copra Shed Marina Building (se picture) and yesterday we cleared in with the authorities. Savuvavu is a small town with 15.000 inhabitants. Yesterday evening we had a very nice dinner at an Indian restaurant in the Copra Shed Building. The Indian influence is strong here in Fiji. About half of the population is Indian and half is Melanese. The reason is that the Brittish imported workers from India when Fiji was a Brittish colony. We will stay here in Fiji until the end of October when we sail to New Zealand. That will be the end of the first half of our round the world voyage. Of 7 weeks of cruising in Fiji we will spend two at a very nice resort!!!! From French Polynesia to Tonga and Fiji we have sailed in the wake of Christoph Rassy who sailed here in his HR 62 "Bamsen" a year ago. He is well known here and in all three places people have commented that "Bamsen" was here. We think it is a very good thing that the owner of Hallberg-Rassy himself sails round the world. That will make an already good yacht even better in the future........A round the world voyage is a fantastic test for a yacht.


Vi kom fram till Savusavu, Fidji (16:46,4S och 179:20,0 O) lördagen den 1 september som planerat. Observera att longituden nu är ost!. Under det andra seglingsdygnet från Tonga hade vi friska vindar - 15-20 m/s - och höga vågor. Stilla Havet är inte alltid stilla även om vi ofta klagat på dåliga vindar här.......Vi ligger nu för ankar utanför Copra Shed Marinas byggnad (se bilden) och gårdagen ägnade vi åt att klarera in hos myndigheterna. Savusavu är en liten stad med 15.000 invånare. Igår kväll åt vi en mycket god middag på en indisk restaurang i Copra Shed byggnaden. Den indiska influensen är stark här på Fidji. Ungefär halva befolkningen är indier och den andra halvan är melaneser. Orsaken är att britterna importerade arbetskraft från Indien under den tid då Fidji var en engelsk koloni. Vi kommer att stanna på Fidji till slutet av oktober då vi avseglar mot Nya Zeeland och avslutar första halvan av vår jorden runt segling. Av 7 veckors segling här på Fidji kommer vi att tillbringa 2 på en mycket fin resort!!!! Från Franska Polynesien genom Tonga och till Fidji har vi seglat i Christoph Rassys kölvatten. Han seglade här med sin HR 62 "Bamsen" för ett år sedan. Han är mycket välkänd här och på alla tre ställena har man kommenterat att "Bamsen" var här. Vi tycker att det är en mycket bra sak att Hallberg-Rassys ägare själv seglar jorden runt. Det kommer att göra en redan bra båt ännu bättre.......... En jorden runt segling utsätter båtarna för påfrestnngar som vida överstiger de som normala båtar hemma utsätts för.