Saturday, April 28, 2007

Rangiroa - the worlds third largest atoll


Yaghan is now in the Rangiroa atoll (14.58 S and 147.58 W) just 80 nm from the Ahe atoll. While Ahe was the center of the black pearl industry Rangiroa is more of a tourist center. We are anchored just outside a nice resort (see picture) and here is a lot of diving and ohter tourist activities. We are having dinner at the resort almost every evening. That is very nice after Antarctica/Chilean Channels/the Pacific. We have not seen a really good restaurant since we were in Punta del Este i November 2006 - that is five months ago!!! The atoll is very big - 40 nm long and 20 nm wide. We plan to go diving to different spots in the lagun the coming days.


Yaghan är nu i på Rangiroa atollen ( 14.58 S och 147.58 V) bara 80 nm från Ahe atollen. Medan Ahe var ett center för industrin med svarta pärlor så är Rangiroa mer ett turist center. Vi ligger för ankar utanför en fin resort ( se bilden) och här finns mycket dykning och andra turistaktiviteter. Vi äter middag på resorten nästan varje kväll. Det känns mycket bra efter Antarktis/Chilenska kanalerna/Stilla Havet. Vi har inte varit på en riktigt bra restaurant sedan Punta del Este i november 2006 - för fem månader sedan!!!! Atollen är mycket stor - 40 nm lång och 20 nm bred. Vi planerar att dyka på en mängd olika ställen i lagunen under de kommande dagarna.

Sunday, April 22, 2007

Cruising the Tuamotu archipelago


Yaghan arrived today at 8 am local time in the Ahe atoll, Tuamotu archipelago, French Polynesia. The voyage to Ahe from Robinson Crusoe Island in Chile was 4200 nm and we spent 25 days non stop at sea. Our longest voyage ever. The average speed was 7 knots. The tradewinds picked up at the end and we did more than 8 knots the last days. We will now spend the coming month cruising the Tuamotu archipelago before we leave for Papete, Tahiti.


Yaghan kom idag kl 8 lokal tid fram till Ahe atollen i Tuamotu skärgården i Franska Polynesien. Seglingen från Robinson Crusoe Ön var 4200 nm och den innebar 25 dygn non stop över Stilla Havet. Vår längsta segling någonsin. Genomsnittsfarten blev 7 knop. Passadvindarna blev något friskare mot slutet och de sista dagarna gjorde vi över 8 knop. Vi kommer nu under den kommande månaden att segla runt i Tuamotuskärgården innan vi avseglar mot Papate på Tahiti.

Friday, April 20, 2007

Good bye to the Admiral Nelson watch system


Yaghan is now less than 500 nm from the Ahe atoll. The current position is 13.42 S and 138.46 W. We will be at the atoll on Sunday April 22. We will see little stonger trade winds during the three remaining days - 16-19 knots. To spend 25 days at sea is a completely different ball game than to spend one week or two as we have done before. So far we have been loyal to the old Admiral Nelson watch system - 4 hour watches in a system that rotates every day. However we have found that the Nelson watch system is very tiring when you spend more that two weeks at sea. We have therefore changed system. We have devided the dark hours in two parts. Arne takes the watch from 19-24 and Heléne takes 00-05 every night. Today Arne woke up at 5 and got buns fresh from the oven (see picture). In the morning we have two four hour watches and in the afternoon we have a flexible system - the one who is tired can sleep for an hour or two. This meens that we get minimum 7 hours of sleep at the same time every night. This has worked much better for us than the old Nelson rotating watch sytem. We now feel fit for another month at sea but at the same time we are happy to be at the Ahe atoll soon.........
Yaghan har nu mindre än 500 nm kvar till Ahe atollen. Vår aktuella position är 13.42 S och 138.46 V. Vi kommer fram till atollen på söndag den 22 april. Vi kommer att få lite hårdare passadvindar under de tre sista dagarna - 8-10 m/s. Att tillbringa 25 dagar till havs är ett helt annat spel än att tillbringa en eller två veckor som vi gjort tidigare. Vi har hittills alltid använt oss av Admiral Nelson gamla vaktsystem - 4 timmarsvakter som roterar varje dygn. Vi har dock funnit att hans vaktsystem blir mycket tröttsamt om man tillbringar mer än 2 veckor till havs. Vi har därför bytt. Vi delar nu dygnets mörka del i två delar. Arne tar alltid vakten 19-24 och Heléne vakten 00-05. Idag vaknade Arne kl 5:00 och serverades nybakade bullar (se bild). Därefter följer 2 fyratimmarsvakter på förmiddagen och på eftermiddagen har vi ett flexibelt system - den som är trött kan sova en timmar eller två. Detta betyder att var och får får minst 7 timmar sömn på samma tid varje dygn. Detta har fungerat mycket bättre för oss än det gamla roterande Nelsons vakt system. Nu känner vi oss fräscha nog för ytterligare en månad till havs men vi är samtidigt glada att vi snart är framme på Ahe atollen.........

Saturday, April 14, 2007

The 17:th day non-stop in the Pacific and eight more days to go


Yaghan is now on her 17:th day in the Pacific. We have done 2/3 of the 4200 nm voyage to the Ahe atoll in French Polynesia from Chile. Our position is 13:12 S and 124:02 W. We estimate to reach Ahe on Sunday April 22. The speed has stabilized round 7 knots. The trade wind is blowing 10-20 knots and the last 2-3 day have been better than average. The windspeed has been round 20 knots and we have been able to do more than 8 knots. However the wind will decrease again during next week. It is getting real hot - 28 degrees centigrade in the water and in the air. The days come and go. We spend the time reading, repairing, sleeping and analyzing the weather. 4200 nm is more och less what we normally sail in one year. This means a lot of wearing out - the best exemple being the genua sheets. We have fixed them threee times already. The tuffest thing for Yaghan is when there is no wind but a lot of swell. Then the hole rigging is slaming and a lot of damage can be done. So far nothing serious has happend but you have to watch out all the time.


Yahgan är nu på sitt 17:de dygn på Stilla Havet. Vi har avverkat 2/3 av den 4200 nm långa seglingen. Vi räknar med att nå Ahe atollen söndagen den 22 april. Farten har stabiliserats runt 7 knop. Passadvinden blåser 5-10 m/s och de 2-3 senaste dagarna har varit bättre än genomsnittet. Vindstyrkan har varit runt 10 m/s och vi har gjort över 8 knop. Vinden kommer dock att avta igen under den sista veckan. Det är nu riktigt varmt - 28 grader i vattnet och i luften. Dagarna kommer och går. Vi använder tiden till att läsa, reparera, sova och analysera vädret. 4200 nm är ungefär vad vi normalt seglar på ett år. Detta innebär mycket förslitning - där genuaskoten är det bästa exemplet. Dessa har vi måst fixa till 3 ggr redan. De tuffaste förhållandena för Yaghan nu är om vi har dålig vind och mycket dyning. Då slår det i rigg och segel med stor kraft och stora skador kan uppstå. Hittills har vi klarat oss men man får se upp hela tiden.

Monday, April 09, 2007

Halfway to French Polynesia - 2200 nm more to go


Yaghan has now been at sea for 12 days. Our current position is 16:26,5 S and 109:09,5 W. We are almost halfway to the Tuamotu Archipelago in French Polynesia. We have 2200 nm to go and we have done 2000. Our plan is still to go to Rangiroa - the worlds third largest atoll. However we will first make a quick stop at the Ahe atoll (14:32,0 S and 146:21,0 W) 80 nm before Rangiroa. So far we have been able to do 7 knots but the speed vary a lot. Sometimes we make 9 knots for a few ours and than we make 5 .........Our weatherprogram SPOS recalculates the route twice a day to maximaze the speed. Because of the tradewinds it is tailwind all the time and we sail with main, cutter and genua (see picture). In total we carry 270 square meters of sail in this setting. Yaghan very much sails by herself. We estimate to reach the Ahe atoll on Sunday April 22 - two weeks from now. The watertemperature is 25 degrees centigrade and about the same in the air. We have seen two cargo ships in 12 days. Here is not a lot off traffic. When we reach the Ahe atoll we have done 17000 nm since we left Sweden in June 1. That's 40% of the total distance (44.000) of our circimnavigation.


Yaghan har nu varit till havs i 12 dagar. Vår nuvarande position är 16:26,5 S och 109:09,5 V. Vi är nästan halvvägs till Tuamotu Skärgården i Franska Polynesinen. Vi har 2200 nm kvar och vi har seglat 2000. Vår plan är fortfarande att segla till Rangiroa - världens tredje största atoll. Vi kommer dock först att göra ett kort stopp på Ahe atollen (14:32,0 S och 146:21,0 V) som kommer 80 nm innan Rangiroa. Hittills har vi gjort 7 knop i snitt men farten varierar mycket . Ibland gör vi 9 knop några timmar för att sedan göra 5 lika länge....Vårt väderprogram SPOS kalkylerar om rutten två gånger per dag för att maximera farten. Pga passadvindarna är det medvind hela tiden och vi seglar med stor, cutter och genua ( se bild). Totalt för vi 270 kvadratmeter segel på detta sätt. Yaghan sköter sig i stort sett själv. Vi räknar med att nå Ahe atollen den 22 april dvs om två veckor från nu. Vattentemperaturen är 25 grader och det är stort sett samma i luften. Vi har bara sett 2 lastfartyg under 12 dagar. Det är inte mycket trafik här. När vi kommer till Ahe atollen har vi avverkat 17.000 nm sedan vi lämnade Sverige den 1 juni. Det är 40% av distansen på hela vår jorden runt segling.

Thursday, April 05, 2007

Light and decreasing trade winds - change of plans


Yaghan has now been at sea for one week since she left Robinson Crusoe Island. Our current position is 20:59,5 S and 097:52,7 W. We have sailed 1300 nautical miles - an average speed of 7 knots. That's a rather poor speed compared to Yahgans normal 8 knots. The reason is light and decreasing trade winds. The trade winds are much lighter than expected. Perhaps it has something to do with the El Nino we saw during 2006 - who knows. The expected speed for the remaining part of the voyage is just above 6 knots. We have therefore decided to skip Gambier Islands to save some time and instead sail directly to Rangiroa (14:58,3 S and 147:38,2 W) in the Tuamotu archipelago. From our current position we have another 3000 nautical miles to go to Rangiroa. Even if the winds are very light we will be there before the end of the month. This leg from Robinson Crusoe to Rangiroa will then become the longest leg during our entire circumnavigation - 4300 nautical miles or one month at sea. It is a pity to miss Gambier but it would be even worse to lack time in the Tuamotu archipelago............


Yaghan har nu varit till havs i en vecka sedan hon lämnade Robinson Crusoe Ön. Vår nuvarande position är 20:59,5 S och 097:52,7 V. Vi har seglat 1300 sjömil - en medelfart på 7 knop. Det är en dålig fart för Yaghan som normalt lätt gör 8 knop. Orsaken är svaga och minskande passadvindar. Passadvindarna är mycket svagare än väntat. Kanske har det något att göra med den El Nino som vi såg under 2006 - vem vet. Den förväntade farten för resten av seglingen är bara lite drygt 6 knop. Vi har därför beslutat att skippa Gambier Islands och istället gå direkt till Rangiroa (14:58,3 S och 147:38,2 V) i Tuamotu skärgården. Från vår nuvarnade position har vi ytterligare 3000 sjömil till Rangiroa. Även om vindarna är mycket svaga kommer vi att vara där före månadens utgång. Detta ben från Robinson Crusoe till Rangiroa blir då vårt klart längsta under hela jorden runtseglingen - 4300 sjömil eller en månad till havs. Det är tråkigt att missa Gambier Island men det vore ännu värre att inte ha tillräckligt med tid i Tuamotu skärgården........

Monday, April 02, 2007

Lazy days in the Pacific


Yaghan is now on her fifth day in the Pacific. Her position is 25:31,5 S and 090:38,5 W. She has sailed 800 nautical miles from Robinson Crusoe Island and has another 2700 to go to Gambier Island (23:13,4 S and 135:02,3 W) in French Polynesia. The total distance has increased to 3500 nautical miles because we have to go 600 nautical miles north of the rumbline to get good enough winds. Still the winds have been week and the average speed is only 7,5 knots so far. We will reach Gambier on April 17 as it looks now. That is 2 days later than planned. This meens that we will pass 600 nautical miles north of Easter Island and the island will therefore not be visited. It is lazy sailing with tailwind 15-20 knots. This means a lot of time for reading books and Arne is right now reading Jan Guillou's book about the Order of the Knights Templar (se picture). This is the second book about Arn Magnusson of Arnäs. Swedens cradle was in Västergötland says Arne from Vänersborg.........Jan Guillou is a genius. These books are fantastic!


Yaghan är nu på sitt 5;te dygn på Stilla Havet. Hennes position är 25:31,5 S och 090:38,5 V. Hon har avverkat 800 sjömil från Robinson Crusoe Ön och har ytterligare 2700 till Gambier Island (23:13,4 S och 135:02,3 V) i franska Polynesien. Den totala distansen har ökat till 3500 sjömil pga att vi måste gå ca 600 sjömil norr om rumbline för att få någorlunda bra vindar. Vindarna har ändå varit svaga och vår genomsnitts fart hittills är bara 7,5 knop. Vi kommer till Gambier Islands den 17 april som det ser ut nu. Det är 2 dagar senare än planerat. Detta innebär också att vi kommer att passera ca 600 sjömil norr om Påskön och vi kommer sålunda inte att besöka ön denna gång. Det är en enkel segling på lata latituder. Detta innebär gott om tid att läsa böcker. Arne läser just nu Jan Guillou's bok "Tempelherren" (se bilden). Det är den andra boken om Arn Magnusson från Arnäs. Sveriges vagga stod i Västergötland säger Arne från Vänersborg......Jan Guillou är ett geni. Det är fantastiska böcker!