Tuesday, February 27, 2007

In Castro - the last stop before Puerto Montt


Yesterday Yaghan arrived in Castro (42.28,7 S and 073.45,3 W) the capital of Isla Chiloe. The town has 25.000 inhabitants. We had dinner at a restaurant for the first time in two months. Already tomorrow morning we will leave for Puerto Montt. That meens that we will spend 38 days in the Chilean Channels. The trip to Puerto Montt is 109 nautical miles. We need time there for provisoning and maintenance before we leave for Polynesia as we have almost 5000 nautical miles to go from Puerto Montt to Papete in Tahiti. We plan to leave on March 20.


Igår kom Yaghan till Castro (42.28,7 S och 073.45,3 V) huvudstaden på ön Chiloe. Staden har 25.000 invånare. Vi åt middag på en restaurant för första gången på två månader. Detta är det sista stoppet för Puerto Montt. Vi seglar vidare redan i morgon bitti. Det innebär att vi har tillbringat 38 dagar i de chilenska kanalerna. Trippen till Puerto Montt är 109 sjömil. Vi behöver tid där för att proviantera och för underhåll av båten innan vi avseglar mot Polynesien. Det är ju nästan 5000 sjömil till Papete på Tahiti. Vi räknar med att lämna Puerto Montt den 20 mars.

Sunday, February 25, 2007

Back in civilization


Yaghan arrived yesterday in Estero Pailad (42.51,4 S and 073.36,0 W) in Isla Chiloe. This is stop no 17 (of 18) in the Chilean archipelago. Isla Chiloe is a big island in southern Chile and its capital Castro is one of the three oldest cities in Chile. Today we will stay in Estero Pailad and tomorrow we will sail to Castro - a city with 25.000 inhabitants. Castro will be our last stop before Puerto Montt. In Puerto Montt we will stay for three weeks and provision for our long voyage to Tahiti which is almost 5000 nautical miles. We have anchored just outside the local church in Pailad - a small village with a few hundred people. It is really an experience to see people and houses again after more that a month with no human contacts at all.


Yaghan kom igår till Estero Pailad (42.51,4 S och 073.36,0 V) på ön Chiloe. Det är vårt 17:de stopp (av 18) in den chilienska skärgården. Chiloe är en stor ö i södra Chile och dess huvudstad Castro är en av Chiles tre äldsta städer. Idag ligger vi kvar i Estero Pailad och imorgon åker vi vidare till Castro - en stad med 25.000 invånare. Castro blir vårt sista stopp före Puerto Montt. I Puerto Montt kommer vi att stanna i tre veckor för att proviantera för vår långa segling till Tahiti som är nästan 5000 sjömil. Vi har ankrat nedanför kyrkan i Pailad - en liten by med ett par hundra invånare. Det är verkligen en upplevelse att se människor och bebyggelse igen efter mer än en månad utan några mänskliga kontakter alls

Thursday, February 22, 2007

Towards inhabited areas


Yesterday Yaghan arrived in Caleta Poza de Oro (44.08,8 S and 073.06,2 V) just 50 nautical miles south of Isla Chiloe. This is stop no 16 (of 19) in the Chilean archipelago. We have only another 200 nautical miles to go to Puerto Montt where we will provision for Polynesia. We plan to be in Puerto Montt by the end of next week. Before that we will make a few stops in Isla Chiloe. One is of course Castro - the capital of Isla Chiloe and one of the oldest towns in Chile. Now we are moving to inhabited areas. Castro is a town with 25.000 people and Puerto Montt 120.000. After 6 weeks in areas without people we are really looking forward to that. The food onboard is very nice but a nice restarurant seems like a tempting alternative right now.


Igår kom Yaghan till Caleta Poza de Oro (44.08,8 S och 073.06,2 V) bara 50 sjömil söder om Isla Chiloe. Det är stopp nr 16 (av 19) i den chilenska skärgården. Vi har bara 200 sjömil till Puerto Montt där vi skall proviantera för Polynesien. Vi planerar att komma till Puerto Montt under slutet av nästa vecka. Innan dess skall vi göra några stopp på Isla Chiloe. Ett sådant stopp är naturligtvis Castro - huvudstaden på Isla Chiloe och en av de äldsta städerna i Chile. Vi rör oss nu mot befolkade områden. Castro har 25.000 invånare och Puerto Montt har 120.000. Efter 6 veckor i områden utan människor ser vi mycket fram emot detta. Maten ombord är mycket bra men en trevlig restaurang framstår onekligen som ett lockande alternativ just nu.

Monday, February 19, 2007

Our third film - "to Patagonia" - now on www.ditv.se.


Today we arrived in Estero Atracadero (45.11,7 S and 073.42,0W) a long and beautiful inlet that is protected from all winds. This is stop no 15 (of 19) in the Chilean archipelago. Today the weather has been really nice and warm. The sun has been shining all day. Today film no 3 from our round the world voyage was shown on DI TV - the television arm of the leading swedish business daily "Dagens Industri". You can see the film on the web at www.ditv.se. That film shows our voyage to Patagonia - from Ihlabela in Brazil to Ushuaia via Punta del Este, Mar del Plata and the Falklands. Film no 4 - about Antarctica - will also be shown in the near future. The language is swedish but to appreciate nice sailing pictures you don't need to hear the talk.


Idag kom vi till Estero Atracadero (45.11,7 S och 073.42,0 V) en lång och vacker vik som är skyddad för alla vindar. Detta är vårt 15:de ( av 19) stopp i den chilenska skärgården. Idag har vädret varit vackert och varmt. Solen har lyst från en klarblå himmel hela dagen. Idag visades den tredje filmen från vår jorden runt segling i DI TV - Dagens Industris tv-kanal. Du kan se filmen på webben www.ditv.se. Den filmen visar vår segling till Patagonien - från Ihlabela i Brasilien till Ushuaia via Punta del Este, Mar del Plata och Falklandsöarna. En fjärde film - som handlar om vår segling till Antarktis - kommer också att visas inom en snar framtid.

Sunday, February 18, 2007

Out of Patagonia


Yesterday we arrived in Caleta Jacqueline (45.44,0 S and 073.57,3 W) after a nightcrossing of Gulfo de Penas (the Gulf of Pain). The names down here says something about how the sailors in old times felt about the area - Gulf of Pain, Hopeless Bay etc. Caleta Jacqueline is stop no 14 in the Chilean archipelago. We crossed Gulfo de Penas only 7 nautical miles off the coast so we ran into a lot of fishing boats. That is always a problem in areas like this because the fishingboats tend to have very poor lights and radarechos. Therefore we always sailed 100 nautical miles off the coast when we sailed down the eastern side of South America. Now the distance was too short to do that. We are now formally not in Patagonia any longer. Gulfo de Penas is the northern border for Patagonia. There has been a definite change of weather. It is much nicer and warmer now. We have now only five more stops before we reach Puerto Montt where we will spend 3 weeks of provisioning for our Pacific crossing to Polynesia


Igår kom vi till Caleta Jacqueline (45.44,0 S och 073.57,3 V) efter en nattsegling över Gulfo de Penas ( Smärtans bukt). Namnen här nere säger något om hur seglarna förr i tiden såg på området - Smärtans Bukt, Hopeless Bay mm. Caleta Jacqueline är vårt 14:de stopp i den chilenska skärgården. Vi seglade över Gulfo de Penas bara 7 sjömil ut från kusten och stötte därför på en massa fiskebåtar. Det är alltid ett problem i områden som detta för fiskebåtarna har ofta mycket dåliga ljus och radarekon. Därför seglade vi alltid 100 sjömil från kusten när vi seglade ner längs ostsidan av Sydamerika. Nu var distansen för kort för att göra detta. Vi är formellt inte i Patagonien längre. Gulfo de Penas är Patagoniens nordliga gräns. Vi har sett en definitiv väderförändring. Det är mycket varmare och behagligare nu. Vi har nu bara ytterligare fem stopp kvar innan vi är i Puerto Montt. Där kommer vi att proviantera under 3 veckor infor vår segling över Stilla Havet till Polynesinen.

Wednesday, February 14, 2007

Yaghans nameplate now in Caleta Connor


Today we arrived in Caleta Connor (48.29,5 S and 074.23,7 W). This is stop no 13 along the Chilean Channels. We came from Puerto Eden - a very small village in the archipelago. We only stayed there for one night. In Caleta Connor there is a very famous tree where visiting yachts have put up their nameplates for years (see picture). We are now making a nameplate for Yaghan to put up in the tree. It must be of good quality so it will stay there for 100 years or more! Therefore it will be made in brass. On the day after tomorrow we will get SW winds and we will then start our voyage cross Gulfo de Penas. That part is totally open to the Pacific and the distance is more that 200 nautical miles which means a 24 hour sail. We are now moving faster than originally planned so we will be in Puerto Montt already on March 1.


Idag kom vi till Caleta Connor (48.29,5 S och 074.23,7 V). Det är stopp nr. 13 längs de chilenska kanalerna. Vi seglade hit från Puerto Eden - ett mycket litet samhälle här ute i skärgården. Vi stannade där bara en natt. I Caleta Connor finns ett mycket berömt träd där besökande båtar har satt upp sina namnskyltar i åratal (se bilden). Vi jobbar nu på en namnskylt för Yaghan. Den måste vara av god kvalitet så att den finns kvar i 100 år eller mer! Därför gör vi den i mässing. I övermorgon kommer vi att få SV vindar och därför kommer vi då att starta vår segling över Gulfo den Penas. Den delen är helt öppen mot Stilla Havet och distansen är över 200 sjömil vilket innebär en 24 timmars segling. Vi rör oss nu fortare än beräknat mot Puerto Montt dit vi räknar med att komma redan den första mars.

Monday, February 12, 2007

Halfway to Puerto Montt


Yesterday we arrived in Caleta Bolinda (50.11,6 S and 074.49,4 W). Here we will stay the coming night. We have five shorelines in this small cove which is hurricane proof. It is getting a little warmer everyday and now we don't have the heaters on all day any longer. On the other hand we have started to see a lot of mosquitoes. To get protection from the winds you have to stay close to the trees where the mosquitoes are. There are no free lunches! This is stop no 11 since we left Puerto Williams and we are halfway to Puerto Montt. Tomorrow we will move on to Puerto Eden - the only village out here in the archipelago.


Igår kom vi till Caleta Bolinda (50.11,6 S och 074.49,4 V). Här stannar vi också den kommande natten. Vi har fem linor i land. Denna vik är orkansäker. Det blir nu lite varmare för varje dag och vi har inte längre värmarna på hela dagarna. Å andra sidan har det börjat komma mygg. För att få skydd för vindarna måste man lägga sig nära träden och det är där myggen är. Det finns inga gratisluncher! Detta är vårt 11:te stopp sedan vi lämnade Puerto Williams och vi är nu halvvägs till Puerto Montt. Imorgon seglar vi vidare till Puerto Eden - den enda byn här ute i skärgården.

Saturday, February 10, 2007

Fantastic - we saw the sun today..........


We have now moved more than 300 nautical miles since our last blog four days ago. We are now anchored in Puerto Bueno (50.59,2 S and 074.13,1 W). We had to make a 120 nautical miles detour to Puerto Natales to fuel. Puerto Natales is the only place along this 1500 nautical miles long coast where you can fuel from a truck and avoid carrying the diesel in 200 litre cans! We got 1300 litres and together with the 1100 we already had onboard we will make it to Puerto Montt. Yaghan consumes more than normal because we have strong winds and currents on the nose every day. We have now made 650 nautical miles or 45 % of the distance to Puerto Montt. We plan to be in Puerto Montt on March 7. That is faster than we originally planned but we are a little bit tired of bad weather after two weeks of constant rain and strong winds. Sometimes we long for the Pacific. However today in Puerto Bueno we saw the sun for the first time in 2 weeks (see picture). You have not seen bad weather before you have sailed down here.......


Vi har rört oss mer än 300 sjömil sedan vår senaste blogg för fyra dagar sedan. Vi ligger nu för ankar i Puerto Bueno (50.59,2 S och 074.13,1 V). Vi var tvungna att ta en omväg på 120 sjömil till Puerto Natales för att tanka diesel. Puerto Natales är det enda stället längs denna 1500 sjömil långa kust där man kan tanka från tankbil och därmed slippa bära diesel i 200 liters fat! Vi tankade 1300 liter och tillsammans med de 1100 liter vi redan hade skall vi komma till Puerto Montt. Yaghan drar mer diesel än normalt pga att vi hela tiden har hårda vindar och strömmar rätt i näsan. Vi har nu gjort 650 sjömil eller 45% av sträckan till Puerto Montt. Vi räknar med att komma till Puerto Montt den 7 mars. Det är snabbare än vi ursprungligen tänkt men vi är lite trötta på dåligt väder efter två veckor av konstant regn och hårda vindar. Ibland längtar vi till Söderhavet. Idag fick vi dock se solen för första gången på två veckor här i Puerto Bueno (se bilden). Man vet inte vad dåligt väder är förrän man har seglat här nere................

Tuesday, February 06, 2007

"What a monster low that was................"


Yesterday it was possible for us - after one week of waiting - to leave Caleta Notch and cross Paso Tamar. We sailed 69 natutical miles north to Puerto Profundo (52.40,9 S and 073.46,4 W)where we are now. We are lying here with 7 shorelines (see picture). It is still blowing hard but this anchorage is very nice and calm. It is nice to rest here after the terrible storm we had in Caleta Noth. Let us quote an email we just got from Rolf and Deborah who are in Antarctica with Northern Light, 700 nautical miles from us: " ....What a monster low that was. It streched from north of Strait of Magellan to south of South Shetlands! Naturally, we wonder where you were and how you fared. Hope all went well for you.....We were anchored in Yankee Harbour ( South Shetland, Antarctica, Yaghans comment) which has the best holding (in clay) we know of in the area. We were anchored in the SE corner, where we had good holding through another gale. And the anchor held this time too as long as we had gale-force wind. But at 04:30, when the front passed for the first time, we started to drag, toward the spit that forms Yankee Harbour. Boy were we glad we now have an electric windlass, and that we bought a size stronger than recommended for our size of boat. Because it was blowing hard. The rail was under water and the water was simply like foam. We guesstimate 60-80 knots. We got the anchor up and moved up to the NE corner where we took "shelter" near the glacier wall". An interesting comment about the same storm from the most experienced sailors we have in Sweden 700 nautical miles away!
Igår blev det möjligt för oss - efter en vecka av väntan - att lämna Caleta Notch och segla över Paso Tamar. Vi seglade 69 sjömil norrut till Puerto Profundo (52.40,9 S och 073.46,4 W) där vi är nu. Vi ligger här med 7 linor i land (se bilden). Det blåser fortfarande hårt men denna ankarplats är mycket skyddad och fin. Det är skönt att vila ut här efter den fruktansvärda stormen som vi hade i Caleta Notch. Låt oss få citera några rader ur ett mail som vi fick från Rolf och Deborah som är på Antarktis med Northern Light 700 sjömil från oss: ".....Vilket monsterlågtryck det var. Det sträckte sig från norr om Magellans sund i norr till söder om Sydshetlandsöarna i söder! Naturligtvis undrar vi var ni var och hur ni klarade er. Hoppas att allt gick bra för er...........Vi låg för ankar i Yankee Harbour (Sydshetlandsöarna, Antarktis, Yaghans kommentar) som har den bästa hållbotten (lera) vi känner till i området. Vi låg för ankar i SO hörnet där vi hade bra ankarfäste under en annan kuling. Och ankaret höll denna gång också så länge vi hade kulingvindar. Men kl 04:30, när fronten passerade för första gången. började vi dragga mot den uppgrunning som formar Yankee Harbour. Ni anar inte hur glada vi var att nu ha ett elektriskt ankarspel och att vi köpte ett som var ett nummer starkare än vad som rekommenderades för en båt av vår storlek. För det blåste hårt. Vi uppskattar det till 30-40 m/s. Vi fick upp ankaret och flyttade till NO hörnet där vi tog "skydd" nära glaciärväggen". En intressant kommentar om samma storm från Sveriges mest erfarna seglare 700 sjömil längre bort!

Friday, February 02, 2007

Yaghan has to wait - but not as long as Slocum


The storm has now eased a lot and the conditions have improved although it is still a lot of wind. We are very impressed that Yaghan did not move one meter although we had gusts of more that 60 knots in the caleta. Our stainless steel anchor, stainless steel chain and certified Wichard shackles were obviously strong enough. Good to know for the future. However it looks like we have to spend a few more days here before we can cross Paso Tamar. Now February 5 looks like the first possible date. Then we have spent a week here waiting for better weather! After that it looks like the weather will be nice for about a week. Joschua Slocum - the first man who sailed singlehanded round the world 1895-98 - had to wait for a month in this area before he could cross Paso Tamar. And he made 6 attempts before he could do it........but he had no engine.


Stormen har nu bedarrat och förhållandena har förbättrats avsevärt trots att det fortfarande blåser hårt. Vi är mycket imponerade av att Yaghan inte rörde sig en meter trots att vi hade vindbyar på mer än 30 m/s här i caletan. Vårt ankare av rostfritt stål, vår ankarkätting av rostfritt stål och våra certifierade Wichardschacklar var uppenbarligen starka nog att klara de enorma krafter som de utsattes för. Det är skönt att veta för framtiden. Det ser dock ut som om vi får vänta ytterligare några dagar innan vi kan gå över Paso Tamar. Just nu ser den 5:te februari ut som den första möjliga dagen. Då har vi fått vänta här på bättre väder en hel vecka!!!! Sedan ser vädret ut att bli bättre under en hel vecka. Joschua Slocum - den förste som seglade jorden runt ensam 1895-98 - måste vänta i detta område en hel månad innan han kunde korsa Paso Tamar. Och han gjorde 6 försök innan han lyckades..........men han hade ingen motor.