Sunday, December 31, 2006

Happy New Year from Port Lockroy, Antarctica


Happy new year to all our 186.000 visitors from Heléne and Arne

Gott Nytt År till alla våra 186.000 besökare från Heléne och Arne

Saturday, December 30, 2006

Today Yaghan got to 65 degrees south

This morning Yaghan sailed south from Port Lockroy. The purpose was to sail down to Hovgard Island through the Le Maire Channel. When we reached the Le Maire Channel is was packed with ice and we could not get through. The latitude was 65 degrees south. We then turned back to Port Lockroy where we will spend New Years Eve. 65 degrees south is therefore Yaghans most southern position during the round the world voyage. Now we are back in Port Lockroy preparing for New Years Eve. On New Years Day we will start our journey "home" by going to Melchior Islands again. From there we plan to sail back to Chile on January 4 or 5. It depends on the weather.

I morse seglade Yaghan söderut från Port Lockroy. Syftet var att segla ner till Hovgardön genom Lemairekanalen. När vi kom till Lemairekanalen var den packad med is och vi kunde inte komma igenom. Vi fick därför vända där på latitud 65 grader syd. Vi återvände därefter till Port Lockroy där vi skall fira Nyårsafton. 65 grader syd blir alltså den sydligaste punkten under Yaghans jorden runtsegling. Nu är vi tillbaka i Port Lockroy och förbereder oss för Nyårsafton. På Nyårsdagen inleder vi vår återresa till civilisationen genom att segla till Melchior Islands. Därifrån seglar vi åter mot Chile den 4:de eller 5:te januari. Vilken dag det blir beror på vädret.

Thursday, December 28, 2006

At anchor in Port Lockroy, Antarctica


Yaghan is now at anchor in Port Lockroy, Antarctica. Here we will spend New Years Eve. Today we sailed 50 anutical miles futher south from Melchior Islands trougt the Gerlache Strait och the Neumayer Channel. It was extremley beautiful with mountains several thousand meters high along the sides. The weather was nice and sunny and we saw two whales in the Gerlache Strait.

Yaghan ligger nu för ankar i Port Lockroy, Antarktis. Här kommer vi att tillbringa Nyårsafton. Idag seglade vi 50 sjömil från Melchior Islands genom Gerlache sundet och Neumayer kanalen. Det var betagande vackert med flera tusen meter höga snöklädda berg längs sidorna. Vädret var vackert och soligt och vi såg två valar i Gerlachesundet.

Tuesday, December 26, 2006

Bad weather but Yaghan is nice and warm


Today it is raining and snowing here at our anchorage in Melchior Islands. There is also a lot of wind but our anchorage is amazingly protected from all winds. We will spend the day reading books in a warm and nice yacht. It is not more difficult to keep the yacht warm down here than it is in Sweden in December or March. A good swedish sailing yacht has no problems to have 20 degrees centigrade in the cabins. We have two 5 kW Webasto heaters and most of the time it is enough to run one of them. We have also seven electric heaters in the cabins that we can use when we run our Westerbeke diesel generator. A third source is the possiblilty to create heat from the aircondition system. So as long as we have enough diesel we will be nice and warm. And we still have 2000 litres of diesel left. Our watermaker normally produces 225 litres per hour. Down here it produces less because of the cold water ( 0 degrees centigrade). The production is now 170 litres per hour and our daily need is 200 litres. We take showers daily and live like we do at home. That meens that we have to run the watermaker little more that an hour a day.

Idag regnar och snöar det här vid vår ankarplats på Melchior Islands. Det blåser också hårt men vår ankarplats är förvånansvärt skyddad för alla vindar. Vi kommer att tillbringa dagen med att läsa böcker i en varm och fin båt. Det är inte svårare att hålla båten varm här nere än det är i Sverige i december eller mars. En bra svensk segelbåt har inga problem med att hålla 20 grader i ruffen. Vi har två 5 kW Webastovärmare och för det mesta räcker det med att köra en av dem för att båten skall bli tillräckligt varm. Vi har också sju el element i olika kabiner som vi kan använda när vi kör vårt Westerbeke dieseleleverk. En tredje källa till värme är att använda luftkonditioneringen för att köra värme. Så länge vi har diesel så kommer vi att hålla oss varma och fina. Och vi har ännu 2000 liter diesel kvar. Vår watermaker producerar normalt 225 liter per timma. Här nere producerar den mindre beroende på det kalla vattnet ( 0 grader). Produktionen är nu 170 liter i timmen. Vårt dagliga behov är 200 liter och då duschar vi varje dag och lever som hemma. Detta innebär att watermakern måste gå lite mer än en timma per dag.

Monday, December 25, 2006

Yaghans most beautiful anchorage ever


It is now Yahgans second day at the beautiful anchorage in the sound between the islands Eta and Omega in Melchior Islands, Antarctica. The anchorage is protected from all winds. The only problem is that icebergs are drifting in sometimes. These icebergs can be big like trucks and come with the tide. When the tide goes up the icebergs drift in. So during some parts of the day we have to have iceberg watch. It is not good if such an iceberg hits the hull. That is why there are no completely safe anchorages in Antarctica. There nearest safe anchorage is Puerto Williams in Chile some 600 nautical miles away!!!!! We have two colonies of crabeater seals on each side of Yaghan. The crabeater seal is big - 3 m in length och the weight is 200 kg. You are a bit careful when you go ashore to tie the ropes.

Det är nu Yaghans andra dygn på den vackra ankarplatsen i sundet mellan öarna Eta och Omega i Melchior Islands. Ankarplatsen är skyddad för alla vindar. Enda problemet är att det driver in isberg då och då. Dessa isberg kan vara stora som lastbilar och driver med tidvattnet. När tidvattnet går upp kommer isbergen drivande in. Så under vissa delar av dygnet måste vi ha isbergsvakt. Det är inte bra om ett så stort isberg slår i skrovsidan. Detta är orsaken till att det inte finns några helt säkra ankarplatser på Antarktis. Den närmaste säkra ankarplatsen är Puerto Williams i Chile 600 sjömil bort!!!!! Vi har 2 kolonier av krabbätarsälar runt Yaghan. Krabbätarsälen är stor - 3 m lång och väger 200 kg. Man är därför lite försiktig när man går iland för att göra fast repen.

Sunday, December 24, 2006

Yaghan in Antarctica


Yaghan arrived in Melichior Islands, Antarctica yesterday at 11 am local time (14UTC). The 600 nautical mile voyage from Puerto Williams Chile was made in 3 days. The sailing conditions were mainly good but during the last 15 hours we had a few hours of strong winds. Our first anchorage is a small beautiful canal in Melchior Islands. This anchorage was recommended to us by Rolf Bjelde and Deborah Shapiro who were the first Swedes to sail from Sweden to Antarctica. They told us that Yahgan probably is the second swedish yacht to do this if we exclude charterboats. We don't know if that is true. If any swede has sailed from Sweden to Antarctica before us please give us a notice!!!! Next fortnight we will cruise the Antarctic Peninsula. Merry Christmas and a Happy New Year to all our readers from Arne and Heléne!

Yahgan anlände till Melchior Islands på Antarktis igår kl 11 lokal tid (14 UTC). De 600 sjömilen från Puerto Williams i Chile tog 3 dygn. Förhållandena var bra mesta tiden men under de 15 sista timmarna hade vi några timmar med hårda vindar. Vår första ankarplats är en liten vacker kanal i Melchior Islands. Denna ankarplats fick vi tips om av Rolf Bjelke och Deborah Shapiro som var de första svenskar som seglade från Sverige till Antarktis. De berättade för oss att Yaghan förmodligen är den andra yacht som gör detta om vi exkluderar charterbåtar. Vi vet inte om det är så. Om någon svensk har seglat från Sverige till Antarktis före oss så hör av er. Det vore roligt att veta. Under de kommande 14 dagarna skall vi segla runt i skärgården kring den Antaktiska Halvön. God Jul och Gott Nytt År till alla våra läsare från Arne och Heléne!

Wednesday, December 20, 2006

Yaghan on her way to Antarctica


Yaghan left Puerto Williams, Chile this morning at 9:30 local time ( 12:30 UTC) to go to Melchior Islands, Antarctica. The distance is 600 nautical miles and we expect to be there on December 23 in the evening. We will spend Christmas Eve at Melchior Islands. Today in the evening we will pass 30 nautical miles east of Cape Horn on our way towards Antarctica.

Yaghan lämnade Puerto Williams i Chile idag på morgonen kl. 9:30 lokal tid (12:30 UTC) för att segla till Antarktis. Seglingen dit är 600 sjömil och vi räknar med att vara framme den 23:de december på kvällen. Vi räknar vi med att fira julafton på Melchior Islands. Ikväll passerar vi 30 sjömil öster om Kap Horn på vår väg mot Antarktis.

Sunday, December 17, 2006

At the Micalvi Yacht Club preparing for Antarctica


Yaghan is now in Puerto Williams Chile waiting for favourable winds to take us to Antarctica. We will probably leave for Antartica on Wednesday, Thursday or Friday. It depends on the weather and the winds. Puerto Williams is a small place and the Micalvi Yacht Club is the most southern yacht club in the world. You moor alongside a sunken chilean navy ship that stands on the bottom and the yacht club facilities are in the sunken ship. We have 600 nautical miles to Melchior Islands in Antarctica so it will take us 3 days to get there. So we will spent Christmas Eve in Antarctica or in Drakes Passege depending on the day we leave.

Yaghan är nu i Puerto Williams i Chile och väntar på bra vindar som kan ta oss till Antarktis. Vi avseglar sannolikt mot Antarktis på onsdag, torsdag eller fredag. Det är helt beroende på väder och vind. Puerto Williams är ett litet ställe och Micalvi Yacht Club är den sydligaste Yacht Klubben i världen. Man förtöjer vid ett sjunket chilenskt militärfartyg som står på botten och yacht clubbens lokaler är i det sjukna skeppet. Vi har 600 sjömil att segla till Melchior Islands på Antarktis så det kommer att ta oss 3 dygn. Så vi kommer att tillbringa Julafton på Antarktis eller på Drakes Passage beroende på vilken dag vi avseglar.

Monday, December 11, 2006

Ushuaia - a meeting point for global sailors


Ushuaia is a meeting point for global sailors. At our dock we have 20 yachts of different nationalities. However many of them are charter yachts. The most famous swedish sailing couple of all times - Rolf Bjelke and Deborah Shapiro with their yacht "Northern Light" - has just finished their provisioning here. They left this morning for South Gerogia. They will sail the Subantarctic Islands round the Antartic Continent. They started from New Zeeland and will return to Tasmania and write a book about it. "Northern Light" was the first Swedish yacht to go to Antarctica. We have also met the authors of the most comprehensive cruising guide for Patagonia and Chile. Their yacht is also at the dock.

Ushuaia är en mötesplats för globala seglare. Vid vår brygga ligger 20 båtar av olika nationaliteter. Många är dock charter båtar. Det mest berömda svenska seglarparet genom tiderna - Rolf Bjelke och Deborah Shapiro på "Northern Light"- har just avslutat sin proviantering här. De seglade nu på morgonen vidare till Sydgeorgien. Deras plan är att segla längs de subartarktiska öarna runt den antarktiska kontinenten. De startade från Nya Zeeland och återvänder efter rundseglingen till Tasmanien och skriver en bok om detta. "Northern Light" var den första svenska båten någonsin att segla till Antarktis. Vi har också mött författarna till den bästa och mest innehållsrika cruising guiden för Patagonien och Chile. Deras båt ligger också vid bryggan.

Friday, December 08, 2006

Yaghan moored in Ushuaia


Yaghan arrived in Ushuaia - the most southern city in the world - last night from the Falklands. We expected the passage to be one of the most difficult ones on our entire round the world trip - and it was demanding. Strong winds and currents on your nose during the last half of the voyage. We had winds of 22 m/s the last night close to the Le Maire Strait. Yaghan did very well - as always - and we had no real problems. In Ushuaia we will provison for Antarctica during the coming week and then we will go to Puerto Williams in Chile. There we will wait for a good weatherwindow to take us to Antarctica. We hope to leave for Antarctica round Christmas Eve.

Yaghan kom till Ushuaia - världens sydligaste stad - igår kväll från Falklandsöarna. Vi räknade med att denna segling skulle vara en av de svåraste under hela vår jorden runtsegling - och den var en utmaning. Starka vindar och strömmar rakt i näsan under den sista halvan. Vi hade vindar på 22 m/s den sista natten nära Le Maire sundet. Yaghan skötte sig dock med den äran som alltid och vi hade egentligen inga problem. I Ushuaia skall vi nu proviantera för Antarktis under en vecka och sedan går vi till Puerto Williams i Chile. Där kommer vi att vänta på ett bra väderfönster som kan ta oss till Antarktis. Vi hoppas att avsegla mot Antarktis runt julafton.

Tuesday, December 05, 2006

On her way to Ushuaia


Yaghan left the Falklands at 6 am this morning to go to Ushuaia - the most southern town in the world. We will reach Ushuaia om Thursday afternoon December 7. The distance is 453 nautical miles. In Ushuaia we will provision for Antarctica. We hope to leave for Antarctica round Christmans Eve. Yesterday in the Falklands we visited the King Penguins (see picture). These are the second largest penguins in the world - only the Emperor Penguin of Antarctica is bigger. The Kings live on the islands round Antarctica but nerver more south than 60 degrees.

Yaghan avseglade från Falklandsöarna kl 06:00 idag lokal tid. Kursen är Ushuaia - världens sydligaste stad. Vi räknar med att nå Ushuaia torsdagen den 7 december på eftermiddagen. Det är totalt 453 sjömil. Där skall vi proviantera för Antarktis. Vi hoppas att avsegla mot Antarktis runt julafton. Igår besökte vi Kungspingvinerna på Falklandsöarna. Det är de näst största pingvinerna i världen - bara Kejsarpingvinerna på Antarktis är större. Kungarna lever på öarna runt Antarktis men aldrig söder om 60:de breddgraden.

Sunday, December 03, 2006

The Falklands is a gem


The Falklands is a fantastic place. They are beautiful and the people are friendly. Today we visited Gypsy Cove and met with the penguins. Gypsy Cove is the most beautiful beach we have ever seen. It should be number one on the ranking of "Worlds Best Beaches". The only problem is that it is almost always to cold to use the beach for sunbathing. On top of that Port Stanley is the safest capital in the world. There is no case ever of mugging or pick-pocketing!! We have already decided that our next voyage after our three year round the world voyage must go to the Falklands (and South Georgia to visit Shackletons grave). We have too little time to spend in the Falklands this time.

Falklandsöarna är ett fantastiskt ställe. Öarna är vackra och människorna är vänliga. Idag besökte vi Gypsy Cove och träffade pingvinerna. Gypsy Cove är den vackraste strand vi någonsin sett. Den borde vara nr. 1 i rankingen av "Världens Vackraste Stränder". Enda problemet är att det nästan alltid är för kallt för att solbada här. Port Stanley är dessutom den säkraste huvudstaden i världen. Det har aldrig inträffat något rån och någon ficktjuv har aldrig synts till!!! Vi har redan bestämt att vår nästa seglingen efter jorden runt måste gå till Falklands ( och Sydgegorgien för att besöka Shackletons grav). Vi har alldeles för lite tid på Falklandsöarna denna gång.

Friday, December 01, 2006

At anchor in Stanley Harbour, the Falklands.


At 16:00 o'clock local time (19 UTC) today Yahgan dropped anchor at Stanley Harbour in the Falklands. The voyage from Mar del Plata was 823 nautical miles and was made in just over four days. The Roaring Forties was not very roaring this time but the Furious Fifties showed some of its capacity by giving us 17-20 m/s at the end. We where accompanied into Stanley Harbour by some dolphins - probably employed by the Queens harbourmaster to welcome sailors to the Falklands.

Klockan 16 idag lokal tid kastade Yaghan ankare i Stanley Harbour på Falklandsöarna. Seglingen från Mar del Plata i Argentina var 823 sjömil och tog lite över 4 dygn. The Roaring Forties var inte speciellt rytande denna gång men The Furious Fifties visade lite av sin kapacitet genom att ge oss 17-20 m/s den sista biten in till Falklandsöarna. Vi ledsagades in i hamnen av några delfiner - förmodligen anställda av Drottningens hamnkapten för att välkomna seglare till Falklandsöarna.