Sunday, December 31, 2006

Happy New Year from Port Lockroy, Antarctica


Happy new year to all our 186.000 visitors from Heléne and Arne

Gott Nytt År till alla våra 186.000 besökare från Heléne och Arne

Saturday, December 30, 2006

Today Yaghan got to 65 degrees south

This morning Yaghan sailed south from Port Lockroy. The purpose was to sail down to Hovgard Island through the Le Maire Channel. When we reached the Le Maire Channel is was packed with ice and we could not get through. The latitude was 65 degrees south. We then turned back to Port Lockroy where we will spend New Years Eve. 65 degrees south is therefore Yaghans most southern position during the round the world voyage. Now we are back in Port Lockroy preparing for New Years Eve. On New Years Day we will start our journey "home" by going to Melchior Islands again. From there we plan to sail back to Chile on January 4 or 5. It depends on the weather.

I morse seglade Yaghan söderut från Port Lockroy. Syftet var att segla ner till Hovgardön genom Lemairekanalen. När vi kom till Lemairekanalen var den packad med is och vi kunde inte komma igenom. Vi fick därför vända där på latitud 65 grader syd. Vi återvände därefter till Port Lockroy där vi skall fira Nyårsafton. 65 grader syd blir alltså den sydligaste punkten under Yaghans jorden runtsegling. Nu är vi tillbaka i Port Lockroy och förbereder oss för Nyårsafton. På Nyårsdagen inleder vi vår återresa till civilisationen genom att segla till Melchior Islands. Därifrån seglar vi åter mot Chile den 4:de eller 5:te januari. Vilken dag det blir beror på vädret.

Thursday, December 28, 2006

At anchor in Port Lockroy, Antarctica


Yaghan is now at anchor in Port Lockroy, Antarctica. Here we will spend New Years Eve. Today we sailed 50 anutical miles futher south from Melchior Islands trougt the Gerlache Strait och the Neumayer Channel. It was extremley beautiful with mountains several thousand meters high along the sides. The weather was nice and sunny and we saw two whales in the Gerlache Strait.

Yaghan ligger nu för ankar i Port Lockroy, Antarktis. Här kommer vi att tillbringa Nyårsafton. Idag seglade vi 50 sjömil från Melchior Islands genom Gerlache sundet och Neumayer kanalen. Det var betagande vackert med flera tusen meter höga snöklädda berg längs sidorna. Vädret var vackert och soligt och vi såg två valar i Gerlachesundet.

Tuesday, December 26, 2006

Bad weather but Yaghan is nice and warm


Today it is raining and snowing here at our anchorage in Melchior Islands. There is also a lot of wind but our anchorage is amazingly protected from all winds. We will spend the day reading books in a warm and nice yacht. It is not more difficult to keep the yacht warm down here than it is in Sweden in December or March. A good swedish sailing yacht has no problems to have 20 degrees centigrade in the cabins. We have two 5 kW Webasto heaters and most of the time it is enough to run one of them. We have also seven electric heaters in the cabins that we can use when we run our Westerbeke diesel generator. A third source is the possiblilty to create heat from the aircondition system. So as long as we have enough diesel we will be nice and warm. And we still have 2000 litres of diesel left. Our watermaker normally produces 225 litres per hour. Down here it produces less because of the cold water ( 0 degrees centigrade). The production is now 170 litres per hour and our daily need is 200 litres. We take showers daily and live like we do at home. That meens that we have to run the watermaker little more that an hour a day.

Idag regnar och snöar det här vid vår ankarplats på Melchior Islands. Det blåser också hårt men vår ankarplats är förvånansvärt skyddad för alla vindar. Vi kommer att tillbringa dagen med att läsa böcker i en varm och fin båt. Det är inte svårare att hålla båten varm här nere än det är i Sverige i december eller mars. En bra svensk segelbåt har inga problem med att hålla 20 grader i ruffen. Vi har två 5 kW Webastovärmare och för det mesta räcker det med att köra en av dem för att båten skall bli tillräckligt varm. Vi har också sju el element i olika kabiner som vi kan använda när vi kör vårt Westerbeke dieseleleverk. En tredje källa till värme är att använda luftkonditioneringen för att köra värme. Så länge vi har diesel så kommer vi att hålla oss varma och fina. Och vi har ännu 2000 liter diesel kvar. Vår watermaker producerar normalt 225 liter per timma. Här nere producerar den mindre beroende på det kalla vattnet ( 0 grader). Produktionen är nu 170 liter i timmen. Vårt dagliga behov är 200 liter och då duschar vi varje dag och lever som hemma. Detta innebär att watermakern måste gå lite mer än en timma per dag.

Monday, December 25, 2006

Yaghans most beautiful anchorage ever


It is now Yahgans second day at the beautiful anchorage in the sound between the islands Eta and Omega in Melchior Islands, Antarctica. The anchorage is protected from all winds. The only problem is that icebergs are drifting in sometimes. These icebergs can be big like trucks and come with the tide. When the tide goes up the icebergs drift in. So during some parts of the day we have to have iceberg watch. It is not good if such an iceberg hits the hull. That is why there are no completely safe anchorages in Antarctica. There nearest safe anchorage is Puerto Williams in Chile some 600 nautical miles away!!!!! We have two colonies of crabeater seals on each side of Yaghan. The crabeater seal is big - 3 m in length och the weight is 200 kg. You are a bit careful when you go ashore to tie the ropes.

Det är nu Yaghans andra dygn på den vackra ankarplatsen i sundet mellan öarna Eta och Omega i Melchior Islands. Ankarplatsen är skyddad för alla vindar. Enda problemet är att det driver in isberg då och då. Dessa isberg kan vara stora som lastbilar och driver med tidvattnet. När tidvattnet går upp kommer isbergen drivande in. Så under vissa delar av dygnet måste vi ha isbergsvakt. Det är inte bra om ett så stort isberg slår i skrovsidan. Detta är orsaken till att det inte finns några helt säkra ankarplatser på Antarktis. Den närmaste säkra ankarplatsen är Puerto Williams i Chile 600 sjömil bort!!!!! Vi har 2 kolonier av krabbätarsälar runt Yaghan. Krabbätarsälen är stor - 3 m lång och väger 200 kg. Man är därför lite försiktig när man går iland för att göra fast repen.

Sunday, December 24, 2006

Yaghan in Antarctica


Yaghan arrived in Melichior Islands, Antarctica yesterday at 11 am local time (14UTC). The 600 nautical mile voyage from Puerto Williams Chile was made in 3 days. The sailing conditions were mainly good but during the last 15 hours we had a few hours of strong winds. Our first anchorage is a small beautiful canal in Melchior Islands. This anchorage was recommended to us by Rolf Bjelde and Deborah Shapiro who were the first Swedes to sail from Sweden to Antarctica. They told us that Yahgan probably is the second swedish yacht to do this if we exclude charterboats. We don't know if that is true. If any swede has sailed from Sweden to Antarctica before us please give us a notice!!!! Next fortnight we will cruise the Antarctic Peninsula. Merry Christmas and a Happy New Year to all our readers from Arne and Heléne!

Yahgan anlände till Melchior Islands på Antarktis igår kl 11 lokal tid (14 UTC). De 600 sjömilen från Puerto Williams i Chile tog 3 dygn. Förhållandena var bra mesta tiden men under de 15 sista timmarna hade vi några timmar med hårda vindar. Vår första ankarplats är en liten vacker kanal i Melchior Islands. Denna ankarplats fick vi tips om av Rolf Bjelke och Deborah Shapiro som var de första svenskar som seglade från Sverige till Antarktis. De berättade för oss att Yaghan förmodligen är den andra yacht som gör detta om vi exkluderar charterbåtar. Vi vet inte om det är så. Om någon svensk har seglat från Sverige till Antarktis före oss så hör av er. Det vore roligt att veta. Under de kommande 14 dagarna skall vi segla runt i skärgården kring den Antaktiska Halvön. God Jul och Gott Nytt År till alla våra läsare från Arne och Heléne!

Wednesday, December 20, 2006

Yaghan on her way to Antarctica


Yaghan left Puerto Williams, Chile this morning at 9:30 local time ( 12:30 UTC) to go to Melchior Islands, Antarctica. The distance is 600 nautical miles and we expect to be there on December 23 in the evening. We will spend Christmas Eve at Melchior Islands. Today in the evening we will pass 30 nautical miles east of Cape Horn on our way towards Antarctica.

Yaghan lämnade Puerto Williams i Chile idag på morgonen kl. 9:30 lokal tid (12:30 UTC) för att segla till Antarktis. Seglingen dit är 600 sjömil och vi räknar med att vara framme den 23:de december på kvällen. Vi räknar vi med att fira julafton på Melchior Islands. Ikväll passerar vi 30 sjömil öster om Kap Horn på vår väg mot Antarktis.

Sunday, December 17, 2006

At the Micalvi Yacht Club preparing for Antarctica


Yaghan is now in Puerto Williams Chile waiting for favourable winds to take us to Antarctica. We will probably leave for Antartica on Wednesday, Thursday or Friday. It depends on the weather and the winds. Puerto Williams is a small place and the Micalvi Yacht Club is the most southern yacht club in the world. You moor alongside a sunken chilean navy ship that stands on the bottom and the yacht club facilities are in the sunken ship. We have 600 nautical miles to Melchior Islands in Antarctica so it will take us 3 days to get there. So we will spent Christmas Eve in Antarctica or in Drakes Passege depending on the day we leave.

Yaghan är nu i Puerto Williams i Chile och väntar på bra vindar som kan ta oss till Antarktis. Vi avseglar sannolikt mot Antarktis på onsdag, torsdag eller fredag. Det är helt beroende på väder och vind. Puerto Williams är ett litet ställe och Micalvi Yacht Club är den sydligaste Yacht Klubben i världen. Man förtöjer vid ett sjunket chilenskt militärfartyg som står på botten och yacht clubbens lokaler är i det sjukna skeppet. Vi har 600 sjömil att segla till Melchior Islands på Antarktis så det kommer att ta oss 3 dygn. Så vi kommer att tillbringa Julafton på Antarktis eller på Drakes Passage beroende på vilken dag vi avseglar.

Monday, December 11, 2006

Ushuaia - a meeting point for global sailors


Ushuaia is a meeting point for global sailors. At our dock we have 20 yachts of different nationalities. However many of them are charter yachts. The most famous swedish sailing couple of all times - Rolf Bjelke and Deborah Shapiro with their yacht "Northern Light" - has just finished their provisioning here. They left this morning for South Gerogia. They will sail the Subantarctic Islands round the Antartic Continent. They started from New Zeeland and will return to Tasmania and write a book about it. "Northern Light" was the first Swedish yacht to go to Antarctica. We have also met the authors of the most comprehensive cruising guide for Patagonia and Chile. Their yacht is also at the dock.

Ushuaia är en mötesplats för globala seglare. Vid vår brygga ligger 20 båtar av olika nationaliteter. Många är dock charter båtar. Det mest berömda svenska seglarparet genom tiderna - Rolf Bjelke och Deborah Shapiro på "Northern Light"- har just avslutat sin proviantering här. De seglade nu på morgonen vidare till Sydgeorgien. Deras plan är att segla längs de subartarktiska öarna runt den antarktiska kontinenten. De startade från Nya Zeeland och återvänder efter rundseglingen till Tasmanien och skriver en bok om detta. "Northern Light" var den första svenska båten någonsin att segla till Antarktis. Vi har också mött författarna till den bästa och mest innehållsrika cruising guiden för Patagonien och Chile. Deras båt ligger också vid bryggan.

Friday, December 08, 2006

Yaghan moored in Ushuaia


Yaghan arrived in Ushuaia - the most southern city in the world - last night from the Falklands. We expected the passage to be one of the most difficult ones on our entire round the world trip - and it was demanding. Strong winds and currents on your nose during the last half of the voyage. We had winds of 22 m/s the last night close to the Le Maire Strait. Yaghan did very well - as always - and we had no real problems. In Ushuaia we will provison for Antarctica during the coming week and then we will go to Puerto Williams in Chile. There we will wait for a good weatherwindow to take us to Antarctica. We hope to leave for Antarctica round Christmas Eve.

Yaghan kom till Ushuaia - världens sydligaste stad - igår kväll från Falklandsöarna. Vi räknade med att denna segling skulle vara en av de svåraste under hela vår jorden runtsegling - och den var en utmaning. Starka vindar och strömmar rakt i näsan under den sista halvan. Vi hade vindar på 22 m/s den sista natten nära Le Maire sundet. Yaghan skötte sig dock med den äran som alltid och vi hade egentligen inga problem. I Ushuaia skall vi nu proviantera för Antarktis under en vecka och sedan går vi till Puerto Williams i Chile. Där kommer vi att vänta på ett bra väderfönster som kan ta oss till Antarktis. Vi hoppas att avsegla mot Antarktis runt julafton.

Tuesday, December 05, 2006

On her way to Ushuaia


Yaghan left the Falklands at 6 am this morning to go to Ushuaia - the most southern town in the world. We will reach Ushuaia om Thursday afternoon December 7. The distance is 453 nautical miles. In Ushuaia we will provision for Antarctica. We hope to leave for Antarctica round Christmans Eve. Yesterday in the Falklands we visited the King Penguins (see picture). These are the second largest penguins in the world - only the Emperor Penguin of Antarctica is bigger. The Kings live on the islands round Antarctica but nerver more south than 60 degrees.

Yaghan avseglade från Falklandsöarna kl 06:00 idag lokal tid. Kursen är Ushuaia - världens sydligaste stad. Vi räknar med att nå Ushuaia torsdagen den 7 december på eftermiddagen. Det är totalt 453 sjömil. Där skall vi proviantera för Antarktis. Vi hoppas att avsegla mot Antarktis runt julafton. Igår besökte vi Kungspingvinerna på Falklandsöarna. Det är de näst största pingvinerna i världen - bara Kejsarpingvinerna på Antarktis är större. Kungarna lever på öarna runt Antarktis men aldrig söder om 60:de breddgraden.

Sunday, December 03, 2006

The Falklands is a gem


The Falklands is a fantastic place. They are beautiful and the people are friendly. Today we visited Gypsy Cove and met with the penguins. Gypsy Cove is the most beautiful beach we have ever seen. It should be number one on the ranking of "Worlds Best Beaches". The only problem is that it is almost always to cold to use the beach for sunbathing. On top of that Port Stanley is the safest capital in the world. There is no case ever of mugging or pick-pocketing!! We have already decided that our next voyage after our three year round the world voyage must go to the Falklands (and South Georgia to visit Shackletons grave). We have too little time to spend in the Falklands this time.

Falklandsöarna är ett fantastiskt ställe. Öarna är vackra och människorna är vänliga. Idag besökte vi Gypsy Cove och träffade pingvinerna. Gypsy Cove är den vackraste strand vi någonsin sett. Den borde vara nr. 1 i rankingen av "Världens Vackraste Stränder". Enda problemet är att det nästan alltid är för kallt för att solbada här. Port Stanley är dessutom den säkraste huvudstaden i världen. Det har aldrig inträffat något rån och någon ficktjuv har aldrig synts till!!! Vi har redan bestämt att vår nästa seglingen efter jorden runt måste gå till Falklands ( och Sydgegorgien för att besöka Shackletons grav). Vi har alldeles för lite tid på Falklandsöarna denna gång.

Friday, December 01, 2006

At anchor in Stanley Harbour, the Falklands.


At 16:00 o'clock local time (19 UTC) today Yahgan dropped anchor at Stanley Harbour in the Falklands. The voyage from Mar del Plata was 823 nautical miles and was made in just over four days. The Roaring Forties was not very roaring this time but the Furious Fifties showed some of its capacity by giving us 17-20 m/s at the end. We where accompanied into Stanley Harbour by some dolphins - probably employed by the Queens harbourmaster to welcome sailors to the Falklands.

Klockan 16 idag lokal tid kastade Yaghan ankare i Stanley Harbour på Falklandsöarna. Seglingen från Mar del Plata i Argentina var 823 sjömil och tog lite över 4 dygn. The Roaring Forties var inte speciellt rytande denna gång men The Furious Fifties visade lite av sin kapacitet genom att ge oss 17-20 m/s den sista biten in till Falklandsöarna. Vi ledsagades in i hamnen av några delfiner - förmodligen anställda av Drottningens hamnkapten för att välkomna seglare till Falklandsöarna.

Wednesday, November 29, 2006

Sailing with the albatrosses


Yaghan is sailing down the roaring forties accompanied by albatrosses. The wind is now 15-17 m/s and the scenary is fantastic. The sun is shining from a clear sky and nothing clould be more beautiful. The albatrosses are round the yacht all the time. The speed is 9-10 knots and sailing cant be better than this.

Yaghan seglar nu ner i roaring forties följd av albatrosser. Vindstyrkan är 15-17 m/s och vyn är magnifik. Solen skiner från en klarblå himmel och inget kan vara vackrare än detta. Albatrosserna cirklar runt båten hela tiden. Farten är 9-10 knop och segling kan inte bli bättre än detta.

Tuesday, November 28, 2006

In the roaring forties


Yaghan is now on her second day sailing from Mar del Plata to the Falklands ( Las Malvinas). So far we have had tailwind 20-25 knots and we have made an average speed of 8,7 knots. Today a coolfront will pass so we will get headwind for 12 hours and then the tailwind will come back. The temperature falls rapidly. During the four days to the Falklans the temperature will fall 10 degreees - both in the air and in the water. In the air from 20 to 10 and in the water from 16 to 6. Already now we are dressed as we are when we sail in Sweden in the winther. We will reach the Falklands on Friday.

Yaghan är nu på sitt andra seglingsdygn från Mar del Plata till Faklandsöarna (Las Malvinas). Hittills har vi haft medvind på 10-13 m/s och gjort en medelfart på 8,7 knop. Idag passerar en kallfront som kommer att ge oss motvind under 12 timmar och därefter återvänder medvinden. Temperaturen faller nu dramatiskt. Under fyra dagars segling till Faklandsöarna faller temperaturen 10 grader - såväl i vattnet som i luften. Den faller från 20 till 10 grader i luften och från 16 till 6 grader i vattnet. Redan nu är vi klädda som vi är när vi vinterseglar i Sverge. Vi räknar med att nå Falklandsöarna på fredag.

Tuesday, November 14, 2006

In Mar del Plata preparing for the Southern Ocean


Yaghan is now in Mar del Plata Argentina preparing for the Southern Ocean. The harbour is very crowded and shallow. When the tide is low Yaghan is standing on the bottom. We plan to leave next week for the Falklands. We try to jogg to get in shape for the Southern Ocean. The joggingtrack in Mar del Plata along the shore is beautiful and we try to jogg 10 kilometers every day. The voyage to the Falklands is 823 nautical miles so it will take little more than 4 days. Here we will meet the strong westerlies for the first time.

Yaghan är nu i Mar del Plata Argentina och förbereder sig för den södra oceanen. Hamnen är mycket trång och grund. När tidvattnet är lågt står Yaghan på botten. Vi räknar med att segla mot Falklandsöarna under nästa vecka. Vi joggar för att komma i form för den södra oceanen. Vi har funnit en mycket vacker joggingrunda längs strandlinjen i Mar del Plata och vi försöker springa 10 km varje dag. Seglingen till Falklandsöarna är 823 sjömil och kommer att ta drygt 4 dygn. Här kommer vi att möte de starka västvindarna för första gången.

Sunday, November 05, 2006

Punta del Este is a gem


Punta del Este is a gem and we love it. Its a very exclusive resort for people from all over South America. Here are lots of nice villas and hotels and we have not seen so many good restaurants since we were in La Coruna, Spain. At the same time the nature is wild and unspoilt. There are sea lions swimming in the harbour (se the picture) and the beautiful beaches are endless. The climate now is like May in Sweden - nice in the sun but chilly at night. Now the heating onboard is on at night for the first time since we left Sweden.

Punta del Este är en juvel och vi älskar detta ställe. Det är en mycket exklusiv semesterort för folk från hela Sydamerika. Här finnas massor med fina villor och hotel. Vi har inte sett så många förstklassiga restauranger sedan vi var i La Coruna i Spanien. Samtidigt är naturen vild och oförstörd. Sjölejonen simmar omkring i hamnen (se bilden) och de vackra sandstränderna är oändliga. Klimatet påminner om Sverige i maj - varmt i solen men kallt på nätterna. Nu är båtvärmen på på nätterna för första gången sedan vi lämnade Sverige.

Thursday, November 02, 2006

Yaghan will arrive in Punta del Este today


Yaghan will later today arrive in Punta del Este, Uruguay after a 4 day voyage from Ilhabela, Brazil. The total voyage is 882 nautical miles and we have 80 more to go at this moment. It has been a nice voyage with light winds except from a coldfront we met during the last 24 hours. Then we had winds of 18-22 m/s for a few hours. Now the weather is fine again with an almost full moon shining. This voyage has really ment a change of climate. Now it is more like sailing in Sweden in early spring. You have to wear a lot of warm clothes (see the picture of Heléne during the gale) and the watertemparature is 18 degrees. We start to feel that we are heading towards Antarctica. .............Now we will spend a few days in Punta del Este - "the St. Tropez of South America" - and we hope that it will live up to its reputation.

Yaghan kommer senare idag att angöra Punta del Este i Uruguay efter en 4 dygns segling från Ilhabela i Brasilien. Seglingen är totalt på 882 sjömil och just nu återstår 80 av dessa. Det har varit en fin segling i mestadels lätta vindar med undantag för de sista 24 timmarna då vi mötte en kallfront. Vi hade då under några timmar vindar på 18-22 m/s. Nu är vädret fint igen och natten är stjärklar med månsken. Denna resa har inneburit en kraftig klimatförändring. Nu är det som att segla i Sverige en tidig vår. Man måste ha mycket varma kläder på sig (se bilden på Heléne under kulingen) och vattentemperaturen är runt 18 grader. Vi börjar känna att vi är på väg mot Antarktis...........Nu kommer vi att spendera ett par dagar i Punte del Este - " Sydamerikas St.Tropez" - och vi hoppas att staden kommer att leva upp till sitt rykte.

Friday, October 27, 2006

In Ilhabela waiting for favourable winds


Yaghan has now spent a few days at the beautiful island of Ilhabela outside Sao Paulo. We should have left already but we had to wait for an aggresive coldfront to pass. When the coldfront passed last night the winds were so strong that Yaghan moved the mooringbuoy 100 meters. We have now moved to a stronger buoy where we will wait for the winds to change direction. When this happens we will take off for Punta del Este in Uruguay. Ilhabela is a very nice place to wait favourable winds. Its is a upmarket resort island with a very exclusive yacht club and very exclusive villas - not unlike Marstrand in Sweden. Here we have started jogging again. In that respect we are lagging behind last year. This year we have jogged only 600 kilometers compared to 1000 at the same time last year. It is difficult to keep up jogging when you sail round the world.

Yaghan har nu tillbringat några dagar på den vackra ön Ilhabela utanför Sao Paulo. Vi skulle redan ha seglat iväg men var tvungna att invänta passagen av en ovanligt aggresiv kallfront. När fronten passerade i natt blåste det så hårt att Yaghan flyttade en förtöjningsboj 100 meter. Vi har nu flyttat till en boj med tyngre bojstenar. Här väntar vi nu på att vindarna skall vända så att vi kan sticka till Punta del Este i Uruguay. Ilhabela är ett trevligt ställa att ligga och invänta bättre väder på. Det är en exclusive turistö med en mycket exklusiv yacht club och exklusiva villor - inte olik Marstrand i Sverige. Här har vi börjat jogga igen. Det har varit svårt att hålla joggingen uppe under seglingen så här långt. Vi har hittils i år bara joggat 600 km mot 100 km vid samma tid förra året. Här gör vi nu en uppryckning.

Saturday, October 14, 2006

Cruising the Angra dos Reis archipelago


Yaghan is now cruising the Angra dos Reis archipelago south of Rio de Janeiro. That's an archipelgo that reminds us of the Norwegian archipelago. The islands have high mountains and they are very green. However the climate is different with 23 degrees in the water and about the same in the air. Here in the southern hemisphere is it spring and a bit cold for many of the locals. We will spend the rest of this month cruising this archipelago. This is the playground for the people of Rio and Sao Paulo. You see a lot of big motoryachts - particularly Azimuts designed in Italy and produced here in Brazil. We really appreciate this opportunity to cruise in an archipelago as this is the first time we do this since we left Sweden. We move short distances at daytime and stay in nice anchorages at night. This is really nice and easy sailing and a huge contrast to the high seas that we have experienced the last months.

Yaghan seglar nu omkring i Angra dos Reis skärgården söder om Rio de Janeiro. Det är en skärgård som mycket påminner om den norska. Öarna är höga och gröna. Klimatet är dock annorlunda med 23 grader i vattnet och ungefär samma i luften. Här på södra halvklotet är det vår nu och ganska kallt tycker många i lokalbefolkningen! Vi kommer att segla i denna skärgård resten av månaden. Den är en tummelplats för folk från Rio och Sao Paulo. Man ser många stora motorbåtar här - särskilt av det kända märket Azimut som designas i Italien och tillverkas i Brasilien. Vi uppskattar verkligen denna möjlighet till skärgårdssegling. Det är första gången sedan vi lämnade Sverige. Vi förflyttar oss korta stäckor på dagarna och ligger på vackra ankarplatser under nätterna. Det är verkligen en trevlig och enkel form av segling och en stor kontrast mot de stora hav som vi upplevt under de senaste månaderna.

Friday, October 06, 2006

"Open your eyes"

Yaghan is now in Abrolhos 300 nautical miles south of Salvador. It is Brazils biggest concentration of offshore coral reefs. It is the best diving spot in the Brazilian coast. It is also the place where the whales feed their babies until they are fat enough to go to Antarctica. We arrived in Abrolhos in the dark but we saw several whales on the radar. Abrolhos meens "open your eyes" in Portugese. It got its name from the early Portugese navigators. Abrolhos was a dangerous place because of all the coral reefs so the navigators had to "open their eyes". Today we visited the island Siriba together with a person from IBAMA ( The Brazilian Institut for Environment Protection). IBAMA has a base on the biggest island Santa Barbara. You are not allowed to visit any island in Abrolhos without an IBAMA guide. We saw a lot of birds - most of them what they here call Atobas. On the island next to Siriba we saw a lot of Fragata. The Fragatas - with a wing span of 2 meters - can not fish so they steal the fish from the Atobas. The picture show an Atoba. The next two days we will dive with the whales. Very exciting indeed!!!

Yaghan är nu i Abrolhos skärgården 300 M söder on Salvador. Det är Brasiliens största koncentration av korallrev ute i havet. Det är den klart bästa dyksajten längs Brasiliens kust. Det är också stället där valarna föder upp sina ungar så de skall bli feta nog att klara de kalla vattnen vid Antarktis. Vi anlände till Abrolhos i mörker men vi såg ett flertal stora valar på radarn. Abrolhos betyder "öppna dina ögon" på Portugisiska. Ögruppen fick sitt namn från de tidiga Portugiska sjöfararna. Abrolhos stora koncentration av korallrev utgjorde en fara för dem och man måste därför "öppna sina ögon" när man kom hit. Idag har vi besökt ön Siriba tillsammans med en guide från IBAMA ( The Brazilian Institute for Environment Protection). IBAMA har en bas på den största ön Santa Barbara. Man får inte gå iland på någon av öarna utan en guide från IBAMA. Vi såg massor av fåglar - mest vad de här kallar Atobas. På ön brevid fanns massor av Fragatas. Fragatas - med ett vingspann på ca 2 meter - kan inte fiska själva utan stjäl fisk från Atobas på grannön!!!! Bilden visar en Atoba. Under de kommande 2 dagarna skall vi dyka bland valarna. Det skall bli spännande!!!!

Thursday, September 28, 2006

Courier companies success rate only 25% so far

When you sail round the world you are dependent on good courier service to get spare parts from home. It is often difficult to get spare parts locally. The courir companies ablility to deliver on the promised day has been a big disapointment so far. During our first 4 months we have received 4 packages with courier companies. One was in time and 3 were late - 2 more than a week!!!! Thus the success rate is only 25% so far. The courier companys tend to blame local authorites and "bad luck". For me as a customer it does not really matter what the reason is. I buy the courier companys expertise and I expect them to know what delivery times you can expect in different countries. We have taken two decisions. Firstly we have decided to publish the courier companies actual delivery times in the future. You find it on www.yahgan.com. Secondly we have decided to calculate - for our own good - with 14 days delivery time instead of the 4-5 days that the courier companys claim. We will problably receive 30-40 packages via courier company to different countries during our 3 year round the world voyage. We will normally not decide which company to use. That's decided by the company we order from. We think that our statistics will be of interest to many buyers of courier services. Who want to use a company that has "bad luck" all the time?

När man seglar jorden runt är man beroende av en väl fungerande kurirservice för att få reservdelar hemifrån. Det är ofta svårt att skaffa de rätta reservdelarna lokalt. Kurirföretagens förmåga att leverera på utlovad tid har varit en stor besvikelse så här långt. Under de 4 första måndaderna har vi fått 4 paket med kurir. Ett kom på utlovad tid och 3 var försenade. 2 av paketen var mer än en vecka sena!!!! Success rate är sålunda endast 25% så här långt. Kurirföretagen tenderar att skylla på lokala förhållanden och "otur". För mig som kund spelar det ingen större roll vad skälet till förseningen är. Jag har ju köpt kurirföretagets tjänster för att de skall känna till vad man kan vänta sig för leveranstider i olika länder. Med anledning av detta har vi tagit två beslut. För det första skall vi i fortsättningen publicera de olika kurirföretagens faktiska leveranstider. Du finner statistiken på www.yahgan.com. För det andra räknar vi själva numerar med 14 dagars leveranstid istället för de 4-5 dagar som kurirföretagen hävdar. Vi kommer sannolikt att få 30-40 paket via kurir under vår 3 år långa jorden runt segling. Vi kommer normalt inte själva att bestämma vilket företag vi skall anlita. Det bestäms av det företag vi köper prylarna ifrån. Vi tror att vår statistik kommer att vara av intresse för många köpare av kurirtjänster. Vem vill anlita ett kurirföretag som har "otur" hela tiden?

Saturday, September 16, 2006

Yaghan in Brazil


Yaghan arrived in Brazil on September 15 at 9:30 pm local time. We made the voyage from Canary Islands - 3000 nautical miles - in 15,6 days. That is a average speed of 7,9 knots. It was a fantastic voyage - the best we have ever done. We är tired but happy. Now we will spend the coming two months cruising the Brazilian coast.

Yaghan anlände till Brasilien den 15 september kl 21:30 lokal tid ( tiden är 5 timmar före Sverige). Vi avverkarde seglingen från Kanarieöarna - 3000 sjömil - på 15,6 dygn. Det innebär en medelfart på 7,9 knop. Det var en fantastisk segling - den bästa vi någonsin gjort. Vi är trötta men lyckliga. Nu kommer vi att tillbringa de kommande två månaderna med att segla längs Brasiliens kust.

Sunday, September 10, 2006

Champagne at the Equator crossing


Today at 10:48 UTC Yaghan crossed the Equator at 026.22W. The conditions where perfect with tradewind from SE blowing 16 knots. We have now sailed 2000 M from the Canary Islands and another 1000 remains. We have been at sea for 10 days and have 5 days more to go. During the remaining 5 days we will have 2-3 days stronger winds. We expect to be i Brazil on September 16 at the latest.

Idag kl 10:48 UTC korsade Yahgan ekvatorn på 026.22 grader väst. Förhållanden var perfekta med passadvinden från SO blåsande 8 m/s. Vi har nu seglat 2000 sjömil från Kanarieöarna och 1000 återstår till Brasilien. Vi har nu varit till havs i 10 dygn och 5 dygn återstår. Under de kommande 5 dygnen kommer vi att ha ett par dygn med lite hårdare vindar. Vi räknar med att vara i Brasilien senast den 16 september.

Monday, September 04, 2006

In the DoldrumsWe have now sailed 753 nautical miles since we left Gran Canaria - 25% of the distance to Salvador. Right now we are between Cape Verde and Africa in the so called Doldrums. Its and area with lows, violente squalls and thunder so we have had a busy night. You see the squalls on the radar and try to avoid them. We have two more days here and then we are out of the Doldrums and this strange weather. We have now been at sea for 4,5 days. Our old record was 4 days. Every morning we have to clear the deck from flying fish that has landed during the night. We expect to be in Salvador on September 16. It is 35 degrees celsius in the boat right now!

Vi har nu seglat 753 sjömil sedan vi lämnade Gran Canaria - 25% av sträckan till Salvador. Just nu ligger vi mellan Cape Verde och Afrika in de sk. Doldrums. Det är ett område med lågtryck, våldsamma squalls och åskväder så vi har haft en arbetsam natt. Man ser squalls på radarn och försöker undvika dem. Om 2 dagar är vi ute ut Doldrums och får ett mer normalt väder. Vi har nu varit till havs i 4,5 dygn - längre än vårt gamla rekord på 4 dygn. Varje morgon måste däcket rensas för flygfisk som landat där under natten. Vi räknar med att vara i Salvador den 16 september. Just nu är det 35 grader under däck!

Thursday, August 31, 2006

The voyage to Brazil has started

Yaghan started the voyage to Brazil today at 9 UTC. She plans to reach mainland Brazil on September 20.

Yaghan startade seglingen till Brasilien idag kl 9 UTC. Hon beräknas nå Brasilien runt den 20 september.

Sunday, August 27, 2006

Last minute preparations


Our departure from the Canary Islands has been further delayed because of a couriercompanys (read DHL) inability to deliver on time. It is important that you can trust the parcelservice as you need spareparts from home all the time during a circumnavigation. Now we hope that the parcel will be delivered on Tuesday so we can leave on Wednesday. While we wait we are doing some last minutes preparations such as polishing the yacht from top to toe. We have spent 7 mandays on polishing. On the picture Heléne is polishing the rigging. Yaghan has never looked nicer.........

Vår avsegling från Kanarieöarna har blivit ytterligare fördröjd pga ett kurirföretags (läs DHL)oförmåga att leverera på utsatt tid. Det är mycket viktigt under en jorden runt segling att man kan lita på paketservicens förmåga att hålla utlovade tider eftersom man hela tiden behöver reservdelar hemifrån. Medan vi väntar göra vi några sista minuten förberedelser som att polera hela båten från topp till tå. Vi har spenderat 7 mandagar på polering. På bilden polerar Heléne riggen. Yaghan har aldrig varit finare...............

Wednesday, August 23, 2006

Tropical storm Debby


As we are leaving for Brazil the coming weekend we are now monitoring the weather in the Atlantic closely. We try to avoid sailing in areas during hurricane season. There should not be any hurricanes on our route to Brazil. However the hurricanes that hit USA and the West Indies are normally formed south of the Cape Verde Islands. Such a tropical storm was formed a few days ago south of Cape Verde and it passed our coming route last night (August 23 at 00 UTC). Today that storm was officially named Debby. When Debby passed our coming route at Latitud 15 degrees her windspeed was 35 knots. Not a hurricane yet but something you should try to avoid. We plan to pass that point on August 31 - that is 8 days after Debby. We hope that she does not have small sisters that will follow in her wake.......If she has, the Fleet 77 (for global Internet) and SPOS (our weatherprogram) will help us to keep track of them.

Eftersom vi avseglar mot Brasilien till helgen så håller vi just nu ett vakande öga på vädret i Atlanten. Vi försöker alltid undvika att segla i områden under orkansäsong. Det skall inte finnas några orkaner längs vår rutt till Brasilien. Dock är det så att de orkaner som drabbar USA och Västindien ofta bildas söder om Cape Verde öarna. En sådan tropisk storm bildades för ett par dagar sedan söder om Cape Verde och den passerade sedan vår kommande rutt igår natt (23 augusti kl 00 UTC). Idag namngavs stormen officiellt till Debby. När Debby passerade vår kommande rutt på latitud 15 grader så hade hon en vindstyrka på 35 knop. Hon är alltså ingen orkan än men kraftig nog för att man skall försöka undvika henna på havet. Vi planerar att passera samma punkt den 31 augusti - alltså 8 dagar efter Debby. Vi hoppas att hon inte har några småsystrar som följer i hennes kölvatten.......Om hon har det så kommer vår Fleet 77 (för globalt Internet) och SPOS (vårt väderprogram) hjälpa oss att hålla reda på dem.

Friday, August 18, 2006

Preparing for the long voyage to Brazil


We have now decided to leave for Brazil already late next week. We have shortened our stay in the Canary Islands from originally planned 6-7 week to 4 weeks. We think that we can use the extra time better in South America. This meens that a week of prerarations for the long voyage to Brazil ( 3000 nautical miles) has started. We are doing these prerarations in Puerto Mogan, Gran Canaria. The harbour in San Sabastian, La Gomera did only have 2 berths for yachts of our size and these two where full because of the Festival. Puerto Mogan is a better place for provisioning so no harm done.

Vi ha nu bestämt oss för att avsegla mot Brasilien redan vid slutet av nästa vecka. Vi har kortat ner vårt besök på Kanarieöarna från ursprungligen planerade 6-7 veckor till 4. Vi tror att vi kan använda den extra tiden bättre i Sydamerika. Detta innebär att en vecka av förberedelser för den långa seglingen till Brasilien (3000 sjömil) har startat. Vi gör dessa förberedelser i Puerto Mogan, Gran Canaria. Hamnen i San Sebastian, La Gomera hade bara 2 platser för båtar av vår storlek och dessa var upptagna pga Festivalen. Puerto Mogan är ett bättre ställe att proviantera på så det är ingen skada skedd.

Friday, July 28, 2006

Cruising the Canary Islands


We arrived in the Canary Islands on Tuesday as planned. Now we will spend 6-7 weeks cruising the Canary Islands. Arne is probably the only Swede that has not been to the Canary Islands. We are therefore looking forward to exploring the Islands during coming weeks before we leave for Brazil. The temperature is around 30 degrees - very much like in Sweden if we understand it right. The last island we will visit before going to Brazil is La Gomera. That was also the island where Columbus made his last stop before his long voyage to America. If it was good enough for him it will be good enough for us!

Vi anlände till Kanarieöarna på tisdag som planerat. Nu skall vi under 6-7 veckor segla runt bland Kanarieöarna. Arne är förmodligen den ende svensk som inte har varit på Kanarieöarna. Vi ser därför fram emot att upptäcka dessa öar under de kommande veckorna innan vi seglar vidare mot Brasilien. Temperaturen är 30 grader - ungefär som i Sverige om vi är rätt underrättade. Den sista ön vi kommer att besöka innan vi seglar vidare till Brasilien är La Gomera. Det var också den ö där Columbus gjorde sitt sista stopp innan han seglade till Amerika. Dög det för honom bör det duga för oss!

Saturday, July 22, 2006

A report from the Atlantic trade winds


Yaghan left the beautiful beaches of Algarve in Portugal on Saturday July 22 in the afternoon. We expect to reach the Canary Islands on Tuesday July 25 in the morning. The weatherforecast was NNE 10-16 m/s and the expected average speed was almost 9 knots - a quick sail in fresh winds. We are now halfway. We are for the first time sailing in real trade winds. We will se a lot of these trade winds during the rest of our circumnavigation. The NE is blowing very steadily and we have made the calculated 9 knots so far. Actually we have to hold Yaghan back a little so that we don't reach the Canary Island before dayligt on Tuesday. You have a lot of spare time during these tradewind sails. Plenty of time to blogg in other words..... Another thing to do during lonely watches is to listen to music. Right now we love the spanish group " la oreja van gogh"( van Goghs ear). Their music comes out from Yaghan as she sails along the African coast.

Yaghan lämnade Algarves vackre stränder lördagen den 22 Juli på eftermiddagen. Vi räknar med att anlända till Kanarieöarna på tisdagen den 25 Juli på morgonen. Väderprognosen vid avresan var NNO 10-16 m/s och vårt väderprogram kalkylerade med en genomsnittsfart på nästa 9 knop - en snabb segling i friska vindar. Vi är nu halvvägs. Vi seglar för första gången i riktiga passadvindar. Vi kommer att se mycket av dessa passadvindar under resten av vår jorden runt segling. Nordosten blåser mycket stadigt och hittills har vi gjort våra kalkylerade 9 knop. Vi får faktiskt hålla tillbaka Yaghan något så att vi inte når Kanarieöarna före soluppgången på tisdag. Det är inte mycket att göra ombord under dessa passadvindsseglingar. Därför har man tid att blogga.........En annan sak som man kan göra under ensamma vakter är att lyssna till musik. Just nu älskar vi den spanska gruppen "la oreja van Gogh" ( van Goghs öra). Deras musik strömmar ut från Yahgan när hon seglar längs Afrikas kust.

Sunday, July 09, 2006

Galicia - a favourite


Yaghan is currently visiting a few ports i Portugal before leaving for the Canary Islands. Before we sailed to Portugal we spent a week in the La Coruna - the capital of Galicia. La Coruna is an old favourite of ours - a beautiful city with a lot of traditions. The Spanish armada left La Coruna 1588 to beat the Brittish - a not very successful venture however. The Torres lighthouse outside La Coruna is the oldest lighthouse in the world still in operation. The big square in La Curuna is very famous (see picture). The city has a nice marina and lots of good restaurants. Galicia is our Spanish favorite.

Yaghan besöker just nu några hamnar i Portugal innan vi seglar över till Kanarieöarna. Innan vi kom till Portugal tillbringade vi en vecka i Galiciens huvudstad La Curuna. Det är en gammal favorit hos oss. En gammal fin stad med traditioner. Härifrån avseglade den spanska armadan 1588 för att nita engelsmännen - något som dock inte lyckades. Utanför La Coruna ligger fyren Torres - den älsta i värden fortfarande i funktion. Det vackra torget i La Coruna är berömt (se bilden). Staden har en fin marina och massor med bra restauranger. Galicien är vår spanska favorit.

Friday, June 30, 2006

Report from the Bay of Biscay


We have now been at sea for 2 days since we left Cowes in England on Wedensday. We have one more day to go before we reach Galicia in northern Spain. We have had a very nice and calm voyage so far with a lot of jumping dolphins following the yacht for hours. We believe and hope that the last day will give us little more winds.

Vi har nu varit till sjöss i 2 dygn efter det att vi lämnade Cowes i onsdags. Om ett dygn är vi framme i Galicien i norra Spanien. Vi har haft en mycket fin och lugn överfart så här långt med många hoppande delfiner som följt båten under långa stunder. Vi hoppas och tror att vi får lite mer vind under det sista dygnet.

Monday, June 26, 2006

In Cowes waiting for favourable winds


Yaghan is now in Cowes on Isle of Wight at the English south coast. From here will go directly to northern Spain later this week. We are waiting for favourable winds to take us cross the Bay of Biscay. We expect such wind during the coming weekend. Cowes is the sailing centre of England and has very good facilites and services for yachts. Here we are doing some last improvments on Yaghan. We are changing the backstay to a stronger one - from rod 40 to rod 48. A round the world yacht that sails almost every day - in sometimes difficult conditions - should try to avoid loads that are larger than 25% of the breakning strength. From that point our old backstay was on the verge of beeing too week. Now we get the same dimensions on the forestay and the backstay wich is normal. That was not the case before.

Yaghan ligger nu i Cowes på Isle of Wight på Enlands sydkust. Härifrån går vi direkt till norra Spanien senare i denna vecka. Vi väntar på att det skall komma fördelaktiga vindar som kan ta oss över Biscayabukten. Vi väntar sådana vindar under den kommande helgen. Cowes är Englands seglarcentrum med ett fantastiskt serviceutbud för båtar. Här gör vi några sista förbättringar på Yaghan. Den viktigaste är att vi byter till ett starkare häckstag. Jorden runt seglare som seglar nästa varje dag - inte sällan i svåra förhållanden - bör inte belasta sina stag till mer än 25% av brottstyrkan. Vårt gamla häckstag var på gränsen till för klent ur den synvinkeln. Nu får vi samma dimension på förstag och häckstag vilket är det normala. Så var inte fallet tidigare.

Wednesday, June 21, 2006

A tribute to Single Sideband (SSB)


We have always had a positive attitude towards new technology in sailing. It is new technology that makes it possible for 2 persons to sail a big boat and things like satellites make it possible to communicate with friends and family at home via email. Access to the Internet makes it possible to get good weather information. However one has to admit that parts of the old technology are unvaluable when you sail round the world. One such old technology is Single Sideband (shortwave radio). It makes it possible for us to listen to news transmitted from the Swedish Radio on a dayly basis where ever we are. It was also possible for us to listen to the direct broadcast of the football match between Sweden and England! This is fantastic when you a far away from home - a lifeline to your home country. Another old technology that is fantastic is the weather fax. And much of this old technology seems to be more reliable than the new. Never sail the world without SSB and weahterfax!

Vi har alltid haft en positiv attityd till ny teknologi när det gäller segling. Det är ny teknologi som gör det möjligt för 2 personer att segla en stor båt överhuvudtaget och saker som satelliter gör det möjligt att kommunicera med vänner och familj hemma via email. Tillgång till Internet gör det också möjligt att få bra väderinformation - viktig för såväl säkerhet som välbefinnande. Man måste dock erkänna att vissa delar av den gamla teknologin är ovärderlig när man seglar jorden runt. En sådan gammal teknologi är kortvågsradion (SSB, Single Sideband). Den gör det möjligt för oss att lyssna på Sveriges Radios ekoutsändningar varje dag jorden runt. Den gjorde det också möjligt för oss att lyssna på direktsändningen av fotbollsmatchen mellan Sverige och England! Det är fantastiskt när man är långt hemifrån - en livlina till Sverige. En annan gammal teknologi som är fantastisk är väderfaxen. Dessutom verkar mycket av denna gamla teknologi mer pålitligt än det nya. Segla aldrig jorden runt utan SSB och väderfax!

Sunday, June 18, 2006

On her way to the Canary Islands


Yaghan left the Kielkanal in the middle of June to sail towards the Canary Islands. Stopovers will be made in England, Spain and Portugal. We plan to reach the Canary Islands in late July. The weather has been nice so far with tailwinds most of the way. The English Cannel is busy as always but this part is easier than before due to the AIS ( Automatic Identification System). The system is mandatory for commercial ships bigger than 300 tons. For Yaghan it is optional but we like the investment as we now see every commercial ship directly in our electronic chart and they see us. This has made crossings of busy shipping lanes like the English Channel very easy. The biggest problems now are fishingboats and sailings yachts. Them you still have to detect by radar. Fishingboats are perhaps the biggest problem as they tend to move in utforeseeable ways at night. Therefore we try to avoid coastal areas where the fishingboats tend to be.

Yaghan lämnade Kielkanalen under mitten av juni för att segla mot Kanarieöarna. Under vägen kommer vi att stanna på olika ställen i England, Spanien och Portugal. Vädret har hittils varit ok med medvind större delen. Engelska kanalen är alltid mycket trafikerad men är lättare att segla i för oss numera tack vare AIS (Automatic Identification System). Detta system är obligatoriskt för kommersiella fartyg över 300 ton. Yaghan har det frivilligt för att det ökar säkerheten. Vi gillar den investeringen eftersom vi nu ser alla stora kommersiella fartyg direkt i vårt elektroniska sjökort och de ser oss. Detta har gjort korsandet av hårt trafikerade seglingsleder som Engelska kanalen mycket enklare. Fiskebåtar och fritidsbåtar måste fortfarande upptäckas med radar. Det största problemet idag är kanske fiskebåtar som ju tenderar att röra sig på ett oförutseebart sätt under nätterna. Därför undviker vi gärna kustområdena där fiskebåtarna är flest.

Saturday, June 10, 2006

Yaghan now in the Kiel Canal


Yahan arrived today in the Kiel Canal. The weather has been fantastic and will stay that way fore the coming days. The Kiel Canal is busy as always. When we get out on the North Sea side we will probably try to stay fore a few days in some place with nice beaches before we head further south.

Yaghan kom idag till Kielkanalen. Vädret har varit fantastiskt och kommer att forsätta så de närmaste dagarna. Kielkanalen är kraftigt trafikerad som alltid. När vi kommer ut på Nordsjösidan kommer vi sannolikt att söka oss till någon ort med fina stränder för att utnyttja det fina vädret innan vi fortsätter söderut.

Tuesday, June 06, 2006

Report from Ronneby


We are now lying in Ronneby in the southern part of Sweden visiting Helénes parents. On the voyage between Visby and Ronneby we got something in the propeller in the middle of the night. It was still possible to run the engine but there where a little more vibrations than normal and the speed was a half knot slower. When we arrived in Ronneby Arne put on the diving equipment and went down. Round the propeller was a big bag made of sailingcloth ( se picture). A lot of junk is floating in the seas. This is not the first time we get things in the propeller. It has happened to us before in the Atlantic and in the English Channel.

Vi ligger nu i Ronneby för att hälsa på Helénes föräldrar. På vägen dit under natten fick vi in något i propellern. Det kändes genom att vibrationerna var något större än normalt. Motorn gick dock att köra även om den gick en 1/2 knop långsammare än normalt. Framme i Ronneby fick Arne ta på sig dykarutrustningen och gå ner. Runt propellern satt en stor segelsäck gjort av kraftig segleduk och med tjocka rep. Det flyter en massa skräp i haven som man ständigt riskerar att få i propellern. Detta har hänt oss för på Atlanten och i Engelska Kanalen. Nedskräpningen av haven är ett probelm på många sätt.

Friday, June 02, 2006

The circumnavigation has started


Yaghan departed from Sweden on June 1 as planned. We where escorted through the Stockholm archipelago by the rescue vessel "Handelsbanken Life". Onboard the rescue vessel where friends that wanted to say good bye. We made a nightsail direct to Visby on the island of Gotland where we arrived at 8 am today. To night we will selebrate the start of our circumnavigation by going to our favorite restaurant i Visy - Donners Brunn.

Yaghan lämnade Bullandö Marina i Stockholm den första juni kl 17:00 som planerat. Vi eskorterades genom Stockholm Skärgård av livräddningskryssaren "Handelsbanken Liv" som är stationerad på Möja. Ombord på "Handelsbanken Liv" fanns vänner som ville säja farväl. Vi nattseglade sedan direkt till Visby dit vi kom kl 8:00 idag. Ikväll skall vi fira starten på vår jorden runtsegling genom att gå på vår favoritrestaurant i Visby "Donners Brunn".

Wednesday, May 03, 2006

Yaghans first sail on Good Friday


Yahan was launched on April 14 this year. At that time it was still a lot of ice in the Stockholm archipelago. On Good Friday ( April 14) we left the yard to sail out in the achipelago. This was only possible with the help of an icebreaker. The icebreaker had to help us for 4-5 nautical miles before we reached open water. During Easter we sailed to Gotland to test some new equipment. Now it is only 4 weeks to go before we start our circumnavigation.

Yaghan sjösattes den 14 april, ca 2 veckor senare än planerat. Då var det fortfarande så mycket is att vi inte kunde lämna hamnen. Först på Långfredagen (den 14:de april) kunde vi segla iväg med hjälp av en isbrytare. Den behövde hjälpa oss 4.5 sjömil innan vi nådde fritt vatten. Under påskhelgen seglade vi till Gotland för att testa en del ny utrusning. Nu är det bara 4 veckor tills vi börjar vår jorden runt seglats.