Friday, September 30, 2016

At sea en route to Fernando de Noronah, Brazil

Today Friday September 30 Yaghan left Santa Cruz de Tenerife for a 2200 nm sail to Fernando de Noronah, Brazil. Our weather system SPOS is forecasting weak to moderate winds so we don't expect to be there until October 12. That means I will have my 65:th birthday at sea on October 10 - around the time we expect to cross the equator. We sail 100 nm west of Cape Verde islands and we will cross the equator at 30 West.
 
Yaghan lämnade Santa Cruz på Teneriffa fredagen den 30 september för den 2200 sjömil långa seglingen till Fernando de Noronah i Brasilien. Vårt vädersystem SPOS förutser svaga till måttliga vindar så vi räknar inte med att vara framme förrän runt den 12 oktober. Detta innebär att jag får fira min 65 årsdag till havs den 10 oktober - ungefär när vi korsar ekvatorn. Vi kommer att segla ca 100 sjömil väster om Kap Verde öarna och korsa ekvatorn vid 30 West.

Tuesday, September 20, 2016

Analyzing the weather to Brazil - two hurricanes visible

We are now analyzing the weather to Fernando de Noronah, Brazil on a daily basis. The distanse is 2200 nm or 11-12 days. Our plan is to leave on October 1 but the exact date is depending on the weather. It is now hurricane season i the North Atlantic. These hurricanes are born along our route west of Cape Verde Islands. For the moment two hurricanes are visible ( see picture ). Around Cape Verde they have not had time to reach their full strength but it is a good idea anyhow to try to avoid meeting these tropical disturbances. After one week we will be in the doldrums. This area with no wind and heavy thunderstorms we have to motor through. We expect to motor for 2-3 days before we meet the SE tradewind just before the equator. We plan to cross the equator at 30 W. After that we are at Fernando de Noronah in a few days.

 

Vi analyserar nu vädret till Fernando de Noronah dagligen. Distansen är 2200 sjömil och vi räknar med att det tar 11-12 dygn. Vår plan är att gå den första oktober men den exakta avresedagen beror på vädret. Det är nu orkansäsong på Nordatlanten. Dessa orkaner föds längs vår rutt väster om Kap Verde. För ögonblicket är två orkaner synliga ( se bild ). Runt Kap Verde har dessa orkaner ännu inte hunnit nå sin fulla styrka men det är ändå en bra idé att försöka undvika dessa tropiska oväder när man seglar. En vecka efter starten räknar vi med att nå doldrums. Detta område med svaga vindar och kraftiga åskväder räknar vi med att köra igenom för motor. Det kommer att ta 2-3 dygn innan vi möter de SO passadvindarna just före ekvatorn. Det blir tredje gången vi seglar över ekvatorn. Denna gång räknar vi med att korsa ekvatorn vid 30 grader väst. Därefter når vi Fernando de Noronah inom ett par dagar.


Friday, September 09, 2016

Santa Cruz de Tenerife

Yaghan arrived this morning in Santa Cruz de Tenerife after a night sail from Lanzarote. Here in Teneife we will now stay until October 1. It is better for weather reasons not to go to Brazil before the month of October. Therefore we now have three weeks here in Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz is a 500 year old town with 200.000 inhabitants. After the small Puerto Calero we will now live big city life for three weeks. Here is everything - lots of good restaurants and fantastic shopping at El Cortes Ingles. A good place to prepare for the 2145 mm voyage to Fernando de Noronah in Brazil.
 
Yaghan kom i morse till Santa Cruz på Teneriffa efter en nattsegling från Lanzarote. Här kommer vi att stanna till 1:a oktober. Av väderskäl bör man inte gå till Brasilien förrän i oktober månad. Därför får vi nu tre härliga veckor här på Teneriffa. Santa Cruz är en 500 år gammal stad med mer än 200.000 invånare. En verklig kontrast till det lilla Puerto Calero på Lanzarote. Här finns allt - många trevliga restauranger och fantastisk shopping på El Cortes Ingles. En bra plats att förbereda sig för den 2145 sjömil långa seglingen till Fernando de Noronah i Braslien.

Tuesday, September 06, 2016

Reflections on news from Sweden - where is the taxpayer perspective?

In an earlier blogpost I reflected a little on the improvement of Internet for the global sailor. One effect is that you now can follow the Swedish news better while you are abroad. We can listen to Swedish radio and see Swedish TV news if we want. That was completely impossible the last time we were away on a longer sailing voyage. And with "pod and play" you can consume it whenever you want. Good technical innovations but I am not sure it improves peace of mind.......

Swedish newspapers we don't read anymore - not at home nor abroad. We stopped some years ago like many other people. The reason being the declining quality. We only read Financial Times and Economist. Financial Times is downloaded to our Amazon Kindles - on shore or at sea. The Economist ( see picture) is heavier so we download that on shore and we often also download the audio version so we can listen to all the articles when we are at sea. The audio version of Economist is some 8 hours long. And often very interesting indeed. Instead of Swedish newspapers we follow two very interesting blogs from Sweden - " det goda samhället " and " ledarsidorna.se ".

So the real new thing now for us is Swedish radio. However you get more and more puzzled when you listen to it at a distance. There is not a problem too small not to be solved with more spending from the taxpayers. Steve Jobs once said that to give away money is an overrated occupation. That was probably meant as a "friendly" comment to Bill Gates and his new occupation as savior of the world by giving away his money. I think that Bill - if he is a skilled entrepreneur - could do more good by creating new companies in risky countries. The difficult thing is to create value - not give it away.  But that is another thing.

If anyone wants to give his own money away that is his right. However in Sweden you can still be famous and admired by giving other people's money away - especially the taxpayers money. I wonder how long that will last. In Sweden 20% of the taxpayers pay 50% of the personal taxes and use only 10% of the "welfare". So it is a small group that pays most of the taxes. Sweden is not unique here. In many countries the group that pays most of the taxes is even smaller. It is not good news for these taxpayers when their country becomes a "humanitarian superpower". I wonder how many big taxpayers there will be left in Sweden in 10 years when I listen to Swedish Radio. It is quiet scarring. They never take the taxpayers view. 

Swedish Radio seems to think that everybody in a globalize world will stay in high tax countries and pay whatever they are charged. I think we will see dramatic changes here in just a few years if attitudes are not changed........Most people accept to pay half of their income in tax - if the country is well-managed  and secure - but in Sweden you now pay almost 60% and the direction is further up. Soon you can't say that you pay a part of our income in taxes. A more correct description is that the government takes everything and gives you a commission of 40 %. And the country is not so well-managed and secure anymore.
 
I en tidigare bloggpost funderade jag lite kring det faktum att internet nu fungerar mycket bättre för långseglaren. En effekt av detta är att man nu mycket lättare kan följa de svenska nyheterna när man är utomlands. Man kan följa såväl svensk radio som svensk TV via internet. Detta var helt omöjligt i praktiken bara för några år sedan. Och med " pod och play" kan man följa det när man vill. Fina tekniska innovationer men jag är inte säker på att det ökar sinnesfriden........

Svenska tidningar läser vi inte längre - vare sig vi är hemma eller utomlands. Det slutade vi med för några år sedan pga den ständigt sjunkande kvaliteten. Vi läser bara Financial Times och Economist. FT laddar vi ner i våra Amazon Kindlar i land och till sjöss. Economist ( se bild ) som är tyngre tar vi bara ner när vi är i land. Då tar vi också ner hela ljudversionen som sedan ger ca 8 timmars lyssnande vid lämpligt tillfälle. Mycket bra att ha under långa nattpass till havs. Istället för svenska tidningar följer vi två intressanta bloggar från Sverige - " det goda samhället " och " ledarsidorna.se ".

Så det nya för oss är egentligen möjligheten att lyssna till svensk radio. Man blir dock mer och mer förbryllad ju längre man lyssnar. Det verkar inte finnas något problem som är för litet för att inte kunna lösas med mer av skattebetalarnas pengar. Steve Jobs sade någon gång att skänka bort pengar är en överskattad sysselsättning. Det var förmodligen en pik till Bill Gates som ju ägnar sig just åt detta. Jag tror att Bill Gates  - om han är en skicklig entreprenör - skulle kunna göra större nytta för samhället genom att starta nya företag i riskabla länder. Det svåra är ju inte att ge bort pengar utan att skapa värden. Men det är en annan sak.

Vill någon skänka bort sina egna pengar så har man sin fulla rätt till det. Det fantastiska med Sverige verkar vara att man kan bli känd och beundrad genom att skänka bort andras pengar - speciellt skattebetalarnas. Jag undrar hur länge det kommer att få fortsätta. I Sverige svarar 20% av skattebetalarna för 50% av de personliga skatterna  och utnyttjar bara 10% av "välfärden". Så det är en ganska liten grupp som svarar för huvuddelen av skatterna. Sverige är inte unikt här. I många länder är det en ännu mindre grupp som svarar för huvuddelen av skatterna. Det är inte goda nyheter för denna lilla grupp skattebetalare att höra att ens land nu skall vara en "humanitär stormakt". Jag undrar i mitt stilla sinne hur många stora skattebetalare som finns kvar i Sverige om 10 år när jag lyssnar på svensk radio. Det är ganska skrämmande. Man tar aldrig skattebetalarnas perspektiv. 

Sveriges Radio verkar tror att folk i en globaliserad värld bara stannar i sitt land och betalar vilka skatter som än debiteras. Jag tror istället att vi kommer att se dramatiska förändringar här på bara några års sikt om inte attityderna förändras.........De flesta människor accepterar nog att betala hälften av vad man tjänar i skatt - om landet är välskött och säkert. Dock betalar man i Sverige nu nästan 60% och tendensen är fortsatt uppåt. Snart kan man inte längre beskriva det som att man betalar en del av sin inkomst i skatt. En mer korrekt beskrivning måste vara att staten tar hela inkomsten och ger dig en kommission på 40%. Och landet är inte så välskött och säkert längre.

Thursday, September 01, 2016

In the Canary Islands preparing for the sixth Atlantic Crossing

Yaghan arrived in Puerto Calero, Lanzarote on Monday this week. Here we will stay a few days before we move on to Santa Cruz de Tenerife. We will - for weather reasons - not leave the Canary Islands until October 1. So we have plenty of time to prepare Yaghans sixth Atlantic Crossing. This time we will change strategy a bit. 2006 when we sailed around the world we sailed to Brazil in September. This time we will sail in October. October is better because doldrums are smaller. We will also sail 100 nm west of Cap Verde where the doldrums are smaller. Last time we sailed between Africa and Cape Verde. We will try to cross the Equator at 30 West instead of 26.22 W the last time - 225 nm more west. All this to minimize the effect from the doldrums. Last time we motored in the doldrums for more than 1000 nm. This time we hope to motor in the doldrums for only 500 nm. Doldrums 2006 was not a pleasant experience. Very warm weather and a lot of thunder. To be struck by lightening is one of the risks at sea that you can't do very much about. And it can destroy all electronics onboard. As old bankers we never like risks we can't control........
 
Yaghan kom till Puerto Calero, Lanzarote i måndags innevarande vecka. Här kommer vi att stanna några dagar innan vi seglar vidare till Santa Cruz på Teneriffa. Vi kommer inte - av väderskäl - att påbörja vår segling mot Brasilien förrän runt 1 oktober. Så vi har gott om tid att förbereda Yaghans sjätte Atlantöverfart. Vi kommer att ändra strategi en del jämfört med 2006 då vi seglade samma sträcka som en del av vår jorden runt segling. Då seglade vi över i september, nu seglar vi över i oktober. I oktober är doldrums mindre. Dessutom tänker vi nu gå 100 nm väster om Cape Verde istället för mellan Afrika och Cape Verde som vi gjorde förra gången. Vi kommer att försöka korsa ekvatorn vid 30 W istället för 26.22 W förra gången - 225 sjömil längre västerut. Allt detta för att göra påverkan från doldrums så liten som möjligt. Förra gången gick vi för motor mer än 1000 sjömil genom doldrums, nu hoppas vi att det räcker med 500 sjömil. Doldrums 2006 var ingen trevlig upplevelse. Otroligt varmt och mycket åska. Ett blixtnedslag på en båt är en otäck risk som man inte kan skydd sig emot. Det ödelägger all elektronik ombord. Som gamla bankmän gillar vi inte risker som man inte kan kontrollera.

Friday, August 19, 2016

Reflections on Internet at sea from Lagos

Yaghan arrived in Lagos, Portugal on Monday August 15 after a two day sail from La Coruna, Spain. It was a nice sail but the winds were week so there was some motoring. 

As a part of our refit at the Hallberg-Rassy shipyard 2015 the communication equipment was upgrade to today's standard. As we have now sailed 5000 nm with the new equipment it is time to reflect a little on the developments of Internet for sailors. We can compare with situation 2006-2009 when we sailed around the world. How has Internet for sailors developed during the last decade?

Let me start with the positive side. We have today much better possibilities to use free marina wifi thanks to products like Locomarines Yachtrouter. That means that you in most big marinas can use your computers and devices as you do at home. The only difference being the normally slower speed of marina wifi:s. They very seldom have better speed than 1-2 Mbit per second. But it is ok for your basic needs. 

If there is no marina wifi or it is too slow you can use the mobile system. There we have seen dramatic improvements over the last decade. As a customer of Telia you can buy one GB in Europe for 199 SEK and one GB outside Europe for 299 SEK. That is 20-30 Swedish öre per MB which is where the world market is today. However Telia does not have global coverage for this product yet. For example they don't cover South America very well. Here we can use Apple SIM and buy GB online from Gigsky or Alwaysonline. These companies work very well and they cover almost every country in the world. The speeds are better than Telias normally and the prices are competitive also in Europe. Here in Portugal I bought 3 GB for 50 USD - as low as 14 Swedish öre per MB - from Gigsky, a Silicon Valley company. And the speed is 31 Mbit per second!! During our circumnavigation we often had to pay mobile roaming fees of 150 Swedish kroner per MB. So here we have seen a dramatic improvement over the last decade. Internet when you are onshore is no longer a problem for the long distance sailor.

When it comes to Internet at sea the developments are positive and negative. The positive is that Inmarsat now has competion from KVH. Inmarsat charges the sailor about 200 Swedish kroner per MB and KHV around 10 Swedish kronor. The KVH speed is 1 Mbit, 4 times better than Inmarsat Fleetbroadband 250. However KVH does not have complete global coverage ( they don't cover South Georgia ) so we have to have an Iridium Pilot also. If you do a bundle product KVH/Iridium Pilot that gives you global coverage at the price of around 10 Swedish kroner per MB. That is by far the best product on the market today for Internet at sea. We still have our Inmarsat Fleerbroadband as a back up. We use KVH/Iridium Pilot for weather reports 4 times a day and for taking down Financial Times to our Kindles every day. It is really an improvement to be able to read Financial Times every morning at breakfast ( see picture ) in the middle of the ocean. We don't do anything else with our computers and devices at sea. We don't even take emails. 

The reason for this is the following. It is today impossible to control the MB used by modern devices from Apple and Android and also Windows 10. Even if you try to shut down all automatic updates they consume a lot of MB as soon as the are connected. They are designed to do a lot of things on the web as soon as they are started. For exepmle when Helene and I use our devices as we do at home we consume 1 GB per day. The cost for that at KVH is 10.000 Swedish kroner and 200.000 at Inmarsat!!!!! So if you leave devices on by mistake it can cost you a fortune in a few hours. Therefore we only use devices onboard with reasonable control of the MB consumption and that is Yaghans fixed computer with Windows 7 for weather reports and our Kindles for downloading FT. We start the KVH/Iridium Pilot only 4 times a day for 5 minutes. This is the only way we have found to control the flow of MB. Internet at sea is a really dangerous product for your economy in the modern world with IPads and IPhones. On shore we love our Ipads and Iphones.

 
Yaghan kom till Lagos i Portugal i måndags den 15 augusti. Vi hade en fin 2 dagars segling från La Coruna i Spanien. Dock var vindarna svaga så det blev en del motorgång.

Som en del i den refit som gjordes hos Hallberg-Rassy 2015 uppgraderades kommunikationsutrustningen till dagens standard. Vi har nu seglat ca 5000 sjömil med den nya utrustningen och legat i ett flertal hamnar inom och utom Sverige. Det är därför dags att reflektera något över vad som hänt när det gäller Internet för seglare. Vi kan jämföra med situationen under vår jorden runt segling 2006-2009. Hur har utvecklingen varit under detta decennium?

Låt mig börja med det positiva. Man har idag mycket bättre möjlighet att utnyttja gratis wi-fi som finns i marinor runt om i världen tack vare produkter som Locomarines Yachtrouter. Detta innebär att man i de flesta större marinor kan använda Internet som man gör hemma. Enda skillnaden är att dessa marina wi-fi ofta är något långsamma. Farter på 1-2 Mbit per sekund är vanliga. Men det är ok för de flesta behov.

 Om det inte finns marina wi-fi eller om det är för långsamt kan man använda mobilsystemet. Där har det skett dramatiska förbättringar under den senaste 10 års perioden. Som kund i Telia kan man idag köpa en GB för 199 SEK i Europa eller för 299 på många håll i resten av världen. Det innebär en kostnad på 20-30 öre per MB och där ligger världsmarknaden idag. Under vår jorden runt segling betalade vi ofta roamingpriser på 150 SEK per MB!!!! Telias produkt täcker dock inte hela världen än. Bl.a så täcker man Sydamerika dåligt eller knappt alls. Här kan man dock använda något som heter Apple SIM. Genom Apple SIM kan man online köpa mobilvolym genom företagen Gigsky, Alwaysonline och olika lokala operatörer. Gigsky och Alwaysonline fungerar mycket bra och täcker praktiskt taget alla världens länder. De fungerar också i Europa med konkurrenskraftiga priser och hastigheter som ofta överstiger de som Telia erbjuder. Här i Portugal använder vi just nu Gigsky. Vi köpte 3 GB för 50 USD. Det är bara 14 öre per MB - alltså billigare än Telia. Och hastigheten är hela 31 Mbit. Gigsky är ett Silicon Valley företag.  På den mobila sidan har det alltså skett dramatiska förbättringar för kunderna. Att köpa volym från Gigsky är så enkelt att man ofta gör det till havs innan man lagt till. Och man ser i realtid hur mycket man förbrukar.

När man tittar på Internet till havs finns det såväl positiva som negativa tendenser. Det postiva är att Inmarsat nu har konkurrens från KVH. Inmarsat Fleetbroadband kostar ca 200 SEK per MB medan KVH tar ca 10 SEK lite beroende på vilken volym man vill binda sig för. KVH:s hastighet är 1 Mbit - 4 ggr så snabbt som Inmarsat Fleetbroadband 250. KVH har dock inte global täckning ( täcker inte Sydgeorgien ) så därför måste vi också ha en Iridium Pilot. Då kan man köpa ett kombinationsabonemang som har global täckning och som kostar ca 10 SEK per MB. När inte KVH har täckning så slår det automatiskt över till Iridium och då blir farten lägre men det fungerar bra. Detta är helt klart den bästa produkten på marknaden idag när man talar om Internet till sjöss. Vi använder KVH/Iridium Pilot 4 ggr per dag för att ta ner väderrapporter och en gång per dag för att ta ner Financial Times till våra Kindlar. Det är verkligen en förbättring att kunna läsa världens bästa tidning till frukost varje dag till havs ( se bild ). Vi gör inget annat Internetbaserat till havs. Vi tar inte ens längre våra email. 

Förklaringen till detta är följande. Och detta är det negativa i utvecklingen. Det är idag helt omöjligt att kontrollera förbrukningen av antalet MB om man använder produkter från Apple och Android eller Windows 10. Även om du försöker stänga av alla automatiska uppdateringar så drar dessa produkter  stora volymer så snart de startas upp. De är designade för att göra en massa saker på webben så snart de är påslagna. Så t.ex förbrukar Helene och jag ca 1 GB per dag när vi använder alla våra apparater normalt som vi gör hemma. En GB kostar 10.000 SEK hos KVH och 200.000 SEK hos Inmarsat!!! Så om man av misstag lämnar några apparater på så kan det kosta en förmögenhet på ett par timmar. Och förr eller senare glömmer man att stänga av något. Alla seglare som varit ute en längre tid har gjort sådana misstag. Internet till havs är alltså en livsfarlig produkt rent ekonomiskt. Därför använder vi bara båtens fasta dator till havs för väderrapporter och våra Kindlar för Financial Times. Båtens fasta dator har Windows 7 och hittar inte på så många egna saker som Apple, Android och Widows 10. Vi startar KVH 4 ggr per dag under 5 minuter. Båtens fasta dator har ingen emailfunktion och vi surfar aldrig med den. Vi har funnit att detta är enda sättet att få någorlunda kontroll på förbrukningen. Thursday, August 11, 2016

La Coruna and La Oreja de van Gogh

By midnight we arrived in La Coruna from St Malo. It was a nice sail with strong winds in the end over the Bay of Biscay.It is great to be in La Coruna again. We love the city. It was here we discovered the Spanish group La Oreja de Van Gogh 2006. We were at the beginning of our round the world voyage and we needed some new music to play on board during all long nights at sea. That year the album Guapa ( Beautiful ) was the most selling album in Spain. We bought it and got hooked on La Oreja de Van Gogh. We have all their albums and no music is played more often onboard Yaghan than La Oreja de Van Gogh. The group is from San Sebastián in the Basque country. Unfortunately the lead singer Amaia Montero left the group in 2007 and went on as a solo artist. That hurted both parties. La Oreja de Van Gogh has a new singer and they are still great and Amaia seems to be doing well aswell. But we think the La Oreja de Van Gogh was even greater with Amaia as lead singer. The name of the group refers to the story when Vincent Van Gogh cut of the lobe of his own ear when he was out partying with Paul Gauguin ( we think it was ). La Coruna is very busy for the moment because of the Tall Ships Race visiting the town over the weekend. La Coruna is also the home of Estrella Galicia - the beer that used Yaghan ( sailing towards Auckland, New Zealand ) in one of their commercials. So this city has many valuable assets. We are also in general very fond of being in Spain. Spain is also the home of some of the best banks in the world - all of them born in the Basque Country -  even if it is hard to believe from the media sometimes.
 
Vid midnatt kom Yaghan fram till La Coruna från St Malo. Det var en fin segling över Biskaya som slutade i ganska hårda vindar. Men Yaghan uppförde sig som vanligt exemplariskt. Det är toppen att vara i La Coruna igen. Vi älskar den staden. Det var här vi upptäckte den spanska gruppen La Oreja de van Gogh 2006. Vi var i början av vår jorden runt segling och behövde lite ny musik inför alla långa nattseglingar som väntade. Det året var albumet Guapa ( vacker ) den mest sålda skivan i Spanien. Vi köpte den och blev frälsta på La Oreja de van Gogh för evigt. Vi har alla deras album och ingen musik har spelats så mycket ombord på Yaghan genom åren som deras. De är jättestora i den spansktalande världen men förvånansvärt okända i den övriga. Tyvärr lämnade sångerskan Amaia Montero gruppen 2007 för en egen solokarriär. Det skadade båda parter. La Oreja de van Gogh var världens bästa grupp i våra öron när Amaia var sångerska. Gruppens namn refererar till händelsen när Vincent van Gogh skar av sig sitt öra när han var ute och festade med Paul Gaugain ( tror vi det var ). La Coruna är mycket livligt just nu pga Tall Ships Race som besöker staden. La Coruna är också hemort för det spanska ölet Estrella Galicia som använt Yaghan ( seglandes mot Auckland, Nya Zeeland ) i några reklamfilmer. Så staden har många värdefulla tillgångar. Vi är också rent allmänhet mycket förtjusta i Spanien som land. Trots vad tidningar ibland skriver är Spanien hemland för några av världens finaste banker - alla med sina ursprung i Baskien.

Tuesday, August 02, 2016

In Saint Malo - and old favorite

Yesterday Yaghan arrived in St Malo after a two days  sail from Rotterdam. St Malo is a sailing center with very old traditions. Many famous Cape Horn sailors come from St Malo. The street where we are lying now is named after Eric Taberly. To name a street after a famous sailor can only happen in St Malo. It is also a fantastic beautiful city ( see picture ). The waters around St Malo are very difficult to sail in with a tide of 12 meters. If your can sail here you can sail anywhere. Before you enter into the city you have to go through a lock and the marina is outside the old town. 
 
Igår kom Yaghan till St Malo efter en tvådagars segling från Rotterdam. St Malo är ett seglingscenter med mycket gamla traditioner. Många gamla Kap Horn seglare kommer härifrån och man har en av de äldsta Kap Horn klubbarna i världen. Gatan bredvid där vi ligger nu är döpt efter Eric Taberly - en mycket berömd fransk seglare. Att döpa gator efter seglare kan bara ske i St Malo. Det är också en fantastiskt vacker stad ( se bild ). Vattnen runt St Malo är mycket svårseglade med tidvatten på 12 meter. Kan man segla här så kan man segla överallt i världen. Innan man kommer in i staden får man gå igenom en sluss och marinan ligger sedan precis utanför stadsmuren.

Sunday, July 31, 2016

Diving in the English Channel

Today Yaghan had a difficult incident in the English Channel on route from Rotterdam to Saint Malo. At 4 pm she hit some fishing gear that had been left floating from a fishing boat. We saw the floating ropes a few seconds before and stopped the propeller. That saved the propeller. However the ropes got stuck around the rudder. Arne had to put on the diving gear in the middle of the English Channel to cut off the ropes. It is difficult and dangerous to dive under a yacht in the open sea. As the boat moves the diver can be hit in the head. However everything went well and after one hour Yaghan was able to continue towards Saint Malo with an ETA of Monday at lunchtime. It has now happened three times over the years that we have been forced to dive in the open sea to take away fishing gear from propeller, rudder etc.  Some diving competence is important for the safety on a yacht.
 
Idag hade Yaghan en besvärlig incident i Engelska Kanalen på väg från Rotterdam till St Malo. Kl 16 seglade vi på gammal överbliven fiskeutrustning som flöt omkring. Det är inte ovanligt att fiskare lämnar överblivna flöten och rep i vattnet som sedan blir liggande som en säkerhetsrisk för mindre båtar. Vi såg de flytande repen några sekunder innan vi träffade dem och stängde då av propellern. Därmed undvek vi att få in eländet i propellern. Dock drog vi med oss rep och annat som fastnat runt rodret. Arne tvingades sätta på sig dykutrustningen mitt i Engelska Kanalen och gå ner för att skära bort repen. Det är svårt och riskfyllt att dyka under en båt på öppet hav. Båtens rörelser gör att dykaren lätt kan bli träffad i huvudet av den gungande båten. Denna gång gick dock allt väl och efter en timma kunde Yaghan fortsätta sin resa mot Saint Malo dit vi räknar med att komma måndagen den 1 augusti. Det har nu hänt oss tre gånger genom åren att vi tvingats dyka på öppet hav för att ta bort överbliven fiskeutrustning som fastnat i propeller, roder etc. Viss dykkompetens är viktig för säkerheten på en långseglingsbåt.

Tuesday, July 26, 2016

Yaghan in her favorite harbour - Veerhaven in Rotterdam

Yesterday Yaghan arrived in her favorite Harbour - Veerhaven in Rotterdam. It is a very quiet and well run harbour in the middle of a bustling metropolis. It is the nicest harbour in the world if you ask us. Many boats stay here for years and it is easy to understand. You can not live in a better place in a big city anywhere. We will spend about one week here. It is lovely to take your bicycle to tour the city. And the restaurants are among the best in the world......

 

Igår kom Yaghan fram till sin favorit hamn - Veerhaven i Rotterdam. Det är en mycket lugn välskött hamn mitt i den brusande storstaden. Enligt vår uppfattning är det världens bästa och trevligaste hamn att ligga i. Många båtar stannar här i åratal och det är lätt att förstå. Man kan inte bo bättre i en storstad än här. Vi kommer att tillbringa en vecka här. Det är underbart att ta sin cykel och åka runt i staden. Och restaurangerna är bland de bästa i världen.............
  

Thursday, July 21, 2016

Hot days in Rendsburg

Now summer is really here. We are currently in Rendsburg after a couple of days in the Baltic and in Heiligenhafen. The second half of the voyage from Bullando to Heiligenhafen was difficult with strong headwinds. Strong headwinds in the Baltic is always difficult as the sea gets steap. At Ölands Södra Udde we had VHF contact with Lars Hässler on "Jennifer". They too were struggling along south on their way to the Canary Islands - not to go to Brazil as we but to the Caribbean with the ARC. Rendsburg is about halfways through the Kiel Canal. On Saturday we will move on to Rotterdam.

 

Nu är sommaren verkligen här. Vi är just nu i Rendsburg efter ett par dagar på Östersjön och i Heiligenhafen. Den andra halvan av resan från Bullandö till Heiligenhafen blev besvärlig med kraftig motvind. Kraftig motvind på Östersjön är alltid besvärligt eftersom sjön blir så krabb. Vid Ölands Södra Udde hade vi VHF kontakt med Lars Hässler på "Jennifer". De kämpade också på söderut mot Kanarieöarna - inte för att gå till Brasilien som vi utan för att gå till Karibien med ARC. Rendsburg är ungefär halvvägs genom Kielkanalen. På lördag seglar vi vidare mot Rotterdam.

Friday, July 15, 2016

On our way to South Georgia

At 5:30 this morning Yaghan departed for South Georgia a few days later than expected. The delay was caused by problems with the new Mastervolt batteries for the bow thruster. Thanks to excellent support from Teknoservice and Sellpower we cleaned the mess and istalled new batteries from Sellpower. We expect to be in Heiligenhafen, Germany on Sunday by lunchtime. It feels great to be under way. Today South Georgia does not seem so risky any longer - no terrorists and no ordinary bandits only bad weather that you can predict if you have the right tools.

 

Idag avseglade Yaghan mot Sydgeorgien några dagar senare än planerat. Förseningen var orsakad av problem med de nya Mastervolt batterierna för bogpropellern. Tack vare fin service från Teknoservice och Sellpower fick vi städat upp i röran och installerat nya batterier denna gång från Sellpower. Vi räknar med att vara i Heiligenhafen Tyskland på söndag vid lunchtid. Det känns fint att vara på väg. Idag känns inte Sydgeorgien lika riskfyllt som tidigare - inga terrorister eller vanliga banditer, bara dåligt väder som man kan förutsäga och förbereda sig på om man har de rätta verktygen.

Wednesday, July 13, 2016

Yaghan got permit no 1 to sail to South Georgia under the new regulatory framework

Yesterday Yaghan got the first permit issued [ no 001] under the new regulatory framework for sailing to South Georgia. It is also the first permit issued for  the coming season 2016 and 2017. We first applied to sail to South Georgia in January 2016 but we were told that the regulatory framework was undergoing major changes because of incidents that had happened with yachts earlier. The first permits would be issued in July at the earliest. That was a problem as we planned to leave Sweden for South Georgia in July. However there was not much we could do about it. The new regulatory framework proved to be very demanding indeed for the sailors. Apart from the the general visit application we have been asked to write papers and provide documentation within the following 8 areas:
 • Self-sufficiency and contingency plan for Yaghan in South Georgia including the crews experience in high latitude sailing
 • Repair and maintenance on Yaghan
 • Ground tackle used on Yaghan and why
 • Yaghans ships dispensary
 • Insurances
 • Charts and other information about South Georgia
 • Certificate of refit at Hallberg-Rassy 2015
 • Planning considerations for additional provisions and stores
They want to ensure that yachts sailing to South Georgia meet very high standards when it comes to self-sufficiency and seaworthiness. We also had to pay for an extended medical insurance including transportation for Euros 5000. So the new regulatory framework is associatied with significant costs for the applicant both when it comes to the standard of the yacht and the direct costs for the visit. It is something to reflect on before you decide to sail to the uninhabited island with 65 million birds and 5 million penguins.

 

Igår erhöll Yaghan det första tillståndet ( nr 001 ) som utfärdats för att segla till Sydgeorgien under det nya tuffare regelverket. Det var också det första tillstånd som utfärdades för den kommande säsongen 2016-2017. Vi ansökte första gången i januari 2016. Vi informerades då om att ett nytt hårdare regelverk var under utarbetande pga av olika incidenter som skett med seglare under senare år. Tillstånd under detta nya regelverk kunde utfärdas tidigast i juli 2016. Det var ett problem för oss eftersom vi räknade med att lämna Sverige för Sydgeorgien under juli 2016. Det var dock inte mycket vi kunde gör åt det hela. Det var bara att gilla läget. Det nya regelverket visade sig vara mycket utmanande för den sökande. Förutom den vanliga ansökningshandlingen har vi ombetts att skriva 8 olika PM och lämna olika dokument som styrker innehållet inom följande områden:
 • Självförsörjnings - och beredskapsplan för Sydgeorgien - en beskrivning av Yaghans erfarenhet av höglatitudsegling och möjlighet att klara sig själv under längre tid
 • Reparationer och underhåll på Yaghan
 • Ankarutrustning på Yaghan och varför just denna utrustning valts
 • Yaghans skeppsapotek
 • Försäkringar för Yaghan och dess besättning
 • Sjökort och annan information om Sydgeorgien
 • Certifikat på Yaghans Refit hos Hallberg-Rassy 2015 och en lista på vad som gjorts
 • Planering och överväganden när det gäller mat och förnödenheter ombord
Myndigheterna vill förvissa sig om att båtar som seglar till Sydgeorgien i framtiden uppfyller mycket höga krav när det gäller sjövärdighet och förmåga att klara sig själva i skiftande situationer. Vi tvingades också teckna en utökad försäkring för sjukvård och transport i händelse av en olycka. Den kostade 5000 Euros för oss båda. Det nya regelverket för att segla till Sydgeorgien är alltså förknippat med betydande kostnader för seglaren såväl i form av höga standardkrav för båten som direkta kostnader under besöket. Det är något att fundera på för den seglare som i framtiden vill segla till ön som i princip är obebodd förutom 65 miljoner fåglar och 5 miljoner pingviner.........

Sunday, July 10, 2016

Last preparations for South Georgia

We are now doing the last preparations for our voyage to South Georgia 2016 and 2017. We expect to leave our home port on Tuesday the coming week. Helene is today polishing the stainless steel parts. We want Yaghan to look great when we leave. We will spend a few days in the Stockholm archipelago before we  sail  the 450 nautical miles directly to Heiligenhafen in Germany. After a few days there we move on to the Kiel Canal and then to Rotterdam. For the moment the weather in the Baltic is not so favorable for sailing to Heiligenhafen. There is a lot of heavy thunderstorms and strong SV winds. Therefore we don't expect to leave the Stockholm archipelago until Friday. It is a  two day sail to Heiligenhafen.


 

Vi håller nu på med de sista förberedelserna inför vår segling till Sydgeorgien 2016 och 2017. Vi räknar med att lämna vår hemmahamn på tisdag kommande vecka. Heléne håller nu på att putsa det rostfria. Vi vill att Yaghan skall se fin ut när vi ger oss av. Vi räknar med att tillbringa några dagar i Stockholm skärgård innan vi styr direkt mot Heiligenhafen i Tyskland 450 sjömil bort. Efter några dagar där seglar vi vidare genom Kiel Kanalen och sedan till Rotterdam. Just nu är vädret i Östersjön inte toppen för att gå till Heiligenhafen. Det är mycket åska och ganska kraftiga SV vindar. Fram emot fredag vrider dock vinden mot NV och avtar. Då tror vi att vi lämnar skärgården för Heiligenhafen. Det tar oss ca 2 dygn från Stockholms skärgård till Heiligenhafen.  

Sunday, May 08, 2016

Testing, testing, testing in the Stockholm archipelago.

The last days we have been sailing and testing in the Stockholm archipelago. A recent change is that we now have new Webasto heaters. If you plan to sail to South Georgia you need heaters you can rely on. So far all the tests look ok. After the big refit at the Hallberg Rassy shipyard Yaghan is better than she was as brand new. For obvious reasons. We have put all our experience from 100.000 nautical miles into the refit and now an already good yacht is even better. She is a yacht prepared to sail anywhere around the globe in a comfortable way.

. Under de senaste dagarna har vi testat Yaghan i Stockholms skärgård. Vi har seglat runt och besökt gamla favoritställen som Båtviken, Träskö Storö och Stora Nassa. Veckan innan satte vi in nya värmare. Skall man segla till Sydgeorgien så är det naturligtvis av största vikt att värmarna fungerar. Därför satte vi in 2 nya Webasto 5,5 kW. Yaghan har klarat testerna mycket bra. Vi tycker faktiskt att Yaghan nu är bättre än hon var när hon var ny. Det är egentligen ganska naturligt. Vi har lagt in all den erfarenhet som vi skaffat oss under 13 år och 100.000 sjömil för att båten skall bli den perfekta långfärdsbåten. Hittills känns det som att vi lyckats. Båten är helt underbar att segla och att leva i. Yaghan är verkligen beredd att segla var som helst och vart som helst i världen.

Saturday, April 16, 2016

On route to Stockholm after last preparations at the Hallberg Rassy Shipyard

Yaghan is now on route to Stockholm after last preparations at the Hallberg Rassy Shipyard. A big refit was done last winter.  After that Yaghan was tested during the summer of 2015. This winter she went back to Hallberg Rassy for last preparations. We have now spent 2 weeks in Ellos to check everything, see picture. We are now on route to Stockholm and we think that Yaghan is well prepared to start the voyage to South Georgia in July. However some sailing nights in the Baltic is a good way to see if there still are some weak points. You can never check to much when you want to sail in difficult waters as those in the South Georgia area.Yaghan är nu på väg till Stockholm efter de sista förberedelserna hos Hallberg-Rassy i Ellös. En stor refit gjordes förra vintern och denna vinter har Yaghan varit tillbaka hos Hallberg-Rassy för en ytterligare check. Vi har nu tillbringat 2 veckor i Ellös för att se till det allra sista. Nu är vi på väg till Stockholm och vi tror att Yaghan är väl förberedd att påbörja resan till Sydgeorgien i juli i år. Några seglingsnätter på Östersjön är dock alltid en bra test. Då får vi se om några svaga punkter återstår. Man kan aldrig testa nog inför en segling i så svåra vatten som till Sydgeorgien.

Monday, February 22, 2016

Change of route for the 2016/17 adventure, we concentrate on South Georgia.

We have decided to change the route for the 2016/17 adventure. The primary destination is still South Georgia as we have never been there before. However our original thought was to also go to Antarctica a second time when we are in the area. We were in Antarctica 2006/07 and at first we liked the idea to have a ten year anniversary there before going to South Georgia.

However our long time insurance company Pantaenius does no longer provide insurance for areas south of the 60th parallel. That makes it impossible to go to the Antarctic Peninsula at 64 degrees south. 

It is not a big thing for us as we have been in Antarctica before. But it is bad news for people who want to sail to Antarctica in the future.

For us it means that we will arrive in the Falklands at Christmans 2016 and from there we will go directly to South Georgia. The total distance decreases from originally 25.000 nm to 23.000. Still a very long distance to sail over one year so perhaps this change will make our trip to South Gerogia better and more balanced. Our 3 year circumnavigation 2006 to 2009 was 44.000 nm. So 23.000 nm over one year is a lot of sailing. 

So now we concentrate on South Georgia - a fully sufficient challenge.


Vi har beslutat att något ändra vår rutt för vårt äventyr 2016-2017. Den primära destinationen för resan är fortfarande Sydgeorgien. Dock var vår plan att också besöka Antarktis när vi ändå var i området. Vi var ju på Antarktis 2006-2007 och det var lockande att fira 10 års jubileum där innan vi seglar till Sydgeorgien. Så blir det dock inte. Vi kommer att komma till Falklandsöarna vid jultid 2016 och sedan segla direkt till Sydgeorgien.

Anledningen är att vårt försäkringsbolag Pantaenius inte längre erbjuder försäkringar söder om 60:de breddgraden. Eftersom Antarktiska halvön ligger på 64 grader syd så det blir omöjligt att segla dit. Det spelar ingen större roll för oss som redan har varit på Antarktis men det är dåliga nyheter för alla som vill segla till Antarktis i framtiden.

För vår del innebär det kanske att vår segling till Sydgeorgien blir bättre. Den totala sträckan minskar från 25.000 sjömil till 23.000 sjömil. Detta är fortfarande en mycket lång sträcka att segla på ett år. Som jämförelse kan nämnas att vår 3-åriga jorden runt segling var på 44.000 sjömil. Så 23.000 sjömil under ett år är fortfarande i mesta laget. Trots detta var det ändå lockande för oss att besöka Antarktis en andra gång när vi nu var så nära.

Detta lägger vi nu på hyllan och vi koncentrerar oss istället på Sydgeorgien - en fullt tillräckligt stor utmaning.

Friday, February 19, 2016

The resultat of the 2016 weather analysis for the Southern Ocean

We have now done the 2016 weather analysis for the Southern Ocean.

The routes to and from Antarctica from Uschuaia still have a probability of 50% of meeting our weather criterias during the period in question.

The route from the Falklands to South Georgia is easy. The probability of finding a day that meets our criterias is 60% in 2016 and 73% in 2015. We plan to sail between Christmas and New Year.

The difficult part is from South Georgia to Cape Town. In 2016 only 20% of the days meet our criterias during the period in question ( end of Januari and beginning of Februari ). The same figure for 2015 was 33%. So the route from South Georgia to Cape Town is the most challenging route for us. 2016 there were only 3 days during a 15 day period when we could leave and meet our weather criterias. In 2015 the corresponding figure was 5 days of 15. Then we accept a maximum wind of 27 knots and a maximum signifikant wave hight of 4 meters. That means that you statistically will meet an 8 meter wave once a day.  


Vi har nu gjort vår väderanalys för den Södra Oceanen 2016.

Rutterna till och från Antarktis har fortfarande en 50%-ig sannolikhet att möte våra kriterier.

Rutten från Falklandsöarna till Sydgeorgien är förhållandevis lätt. 2016 var sannolikheten 60% att hitta en avresedag som motsvarar våra väderkriterier. 2015 var motsvarande siffra 73%. Vi planerar att avsegla från Falklandsöarna mellan jul och nyår.

Den svåra biten är seglingen från Sydgeorgien till Kapstaden. Här är sannolikheten bara 20% 2016 att vi skall hitta en dag som möter våra kriterier. Motsvarande siffra 2015 var 33 %. 2016 är det bara 3 dagar av 15 aktuella dagar som möter våra kriterier för en säker avsegling. 2015 var motsvarande siffra 5 av 15. Våra kriterier är då en maximal vind på 27 knop och en maximal signifikant våghöjd på 4 meter.  Signifikant våghöjd är genomsnittet för den högsta tredjedelen av vågorna. Det innebär att man statistiskt sett möter en dubbelt så hög våg en gång per dygn. Vid en signifikant våghöjd på 4 meter måste man alltså vara beredd på en 8 metersvåg varje dygn. Vi räknar med att lämna Sydgeorgien under slutet av januari eller början av februari.
Monday, November 02, 2015

The most important task this winter - to analyze the weather in the Southern Ocean

The most important task this winter is to analyze the weather in the Southern Ocean. The  routes are Falklands to Uschuaia, Uschuaia to Antarctica, Antarctica back to the Falklands, Falklands to South Georgia and South Georgia to Cape Town. From earlier analysis we know that the most difficult routes are to and from South Georgia. These routes are also new to us.

Earlier analysis from 2012-2014 shows that the probability of finding a departure day that meets our weather criterias is only 10% to and from South Georgia. To and from Antarctica the probability is 50%. The South Georgia routes are much more difficult than the routes to and from Antarctica which is a surprise to many people. On top of that the route from South Georgia to Cape Town is long - almost 3000 nm or two weeks of sailing. We will start our weather analysis on December 15 and continue to February  15 2017.

Vintern kommer att ägnas åt väderanalyser av Södra Oceanen. Sträckorna  är Falklandsöarna till Uschuaia, Uschuaia till Antarktis, Antarktis tillbaka till Falklandsöarna, Falklandsöarna  till Sydgeorgien och Sydgeorgien till Kapstaden. Vi vet sedan tidigare väderanalyser att de svåraste sträckorna är Falklandsöarna till Sydgeorgien och Sydgeorgien till Kapstaden. Dessa två sträckor är samtidigt nya för oss.Tidigare väderanalyser 2012 - 2014 tyder på att sannolikheten att under de aktuella dagarna hitta avresedagar som uppfyller våra väderkriterier bara är drygt 10 % till och från Sydgeorgien. Detta skall jämföras till sträckorna till och från Antarktis där motsvarande sannolikhet ligger runt 50%. Sträckorna till och från Sydgeorgien är alltså betydligt svårare än sträckorna till och från Antarktisk vilket säkert förvånar många. Sträckan från Sydgerogien till Kapstaden är dessutom mycket längre än övriga sträckor - nästan 3000 sjömil eller ca 14 dagars segling. Vi börjar våra analyser den 15 december och fortsätter till 15 februari. Vi räknar med att gå från Sydgeorgien mot Kapstaden senast den 14 februari 2017.

Friday, October 30, 2015

Yaghan at the Hallberg-Rassy shipyard

Yaghan is now at the Hallberg-Rassy shipyard in Ellös for the final preparations for next years trip to Antarctica and South Georgia. The picture above shows Yaghan in Marstrand in late October. We stopped there on our way to Ellös to have dinner at Johans Krog - one of our favourites. After the big refit of Yaghan last winther we have spent the summer season testing everything in the Baltic. Now Yaghan is back at Hallberg-Rassy for some smaller adjustments to make her perfect for Antarctica and South Georgia. We don't want to go to the Southern Ocean with a yacht that is not perfect. We have a lot of respect for these waters. On our way from Stockholm to Ellös we also stopped in Malmö. There we met captain Peter Skog (see picture) who has sailed to Antarctica more that 100 times as captain on passenger ships and also sailed to South Georgia. He lives in a house in Dockan Marina where we always stop going from Stockholm to Ellös. Sometimes you have more luck than you deserve!!!! He gave us all his handwritten charts that he has made over the years. This is extremely valuable for us going to Antarctica and South Georgia. There are no real good cruising guides for these areas.Yaghan är nu hos Hallberg-Rassy i Ellös för de sista finjusteringarna inför nästa års segling till Antaktis och Sydgeorgien. Den översta bilden visar Yaghan i Marstrand sent i Oktober. Vi stannade där på vår väg till Ellös för att äta middag på Johans Krog - en av våra favoriter. Efter den stora renoveringen av Yaghan förra vintern har vi tillbringat sommaren med att testa allt som är nytt i Östersjön. Yaghan är nu tillbaka hos Hallberg-Rassy för de sista finjusteringarna för att hon skall vara i perfekt skick för Antarktis och Sydgeorgien. Vi vill inte segla genom den Södra Oceanen i en båt som inte är i mycket gott skick. Vår respekt för dessa vatten är stor. På vägen till Ellös stannade vi också i Malmö. Där träffade vi kapten Peter Skog ( se bilden ) som har seglat till Antarktis mer än 100 ggr som kapten på olika passagerarfartyg och även varit på Sydgeorgien. Han bor i ett hus vid Dockans Marina där vi alltid stannar på vår väg från Stockholm till Ellös. Ibland har man mer tur än man förtjänar!!!!! Han gav oss sina handritade sjökort som han gjort genom åren. Detta är mycket värdefullt för oss. Det finns inga bra seglingsbeskrivningar för Antarktis och Sydgeorgien.

Sunday, October 11, 2015

Yaghan in a commercial for a Spanish beer - Estrella Galicia


Yaghan is proud to be in a commercial for the Spanish beer Estrella Galicia. The company is more that 100 years old and is still owned and run by the founding family - Rivera. The headquarter is in La Coruna, Galicia a town often visited by Yaghan and other long distance cruisers. The ad makes the relevant point that family owned companies like Estrella Galicia and Hallberg-Rassy are good partners because of their long term view of the business. That is an opinion we share very much. The pictures of Yaghan in the beginning of the commercial are taken by helicopter outside Auckland, New Zealand. Estrella Galicia is the favourite beer onboard Yaghan.

Yaghan är stolt att förekomma in en reklamfilm för det spanska ölet Estrella Galicia. Företaget är mer än 100 år gammalt och ägs och drivs fortfarande av grundarfamiljen - Rivera. Huvudkontoret ligger i La Coruna, Galicien, en stad som Yaghan alltid besöker på sina långseglingar.  Annonsen vill förmedla budskapet att gamla familjeföretag - som Estrella Galicia och Hallberg-Rassy - oftast är mycket bra partners på pga ägarfamiljernas långsiktiga syn på verksamheten. Det är en synpunkt som vi gärna instämmer i. Bilderna på Yaghan i reklamfilmens början är tagna från helikopter utanför Auckland, Nya Zeeland. Estrella Galicia är vårt favoritöl ombord.

Wednesday, September 23, 2015

Testing the new bimini in the Stockholm archipelago

We are coming to an end of the testing season and Yaghan is now fit for a another voyage to Antarctica and South Georgia next year. This week we have done a complete service of engines and filters and we have also tested the remaining new equipment - today the new bimini. It is very important to test everything before we take off next year. Everything seems to work well but we have to do some smaller adjustments at the Hallberg-Rassy Shipyard over winter. After that Yaghan will be fit for fight again.

Vi håller på att avsluta vår testsäsong och Yaghan är nu i skick för ännu en resa till Antarktis och Sydgeorgien nästa år. Denna vecka har vi gjort en komplett service av motorer och filter och testat den sista nya utrustningen - idag den nya bimini toppen. Det är mycket viktigt att testa all utrustning innan vi ger oss av nästa år. Det mesta verkar fungera bra nu men ett antal mindre justeringar återstår som skall göras på Hallberg-Rassy varvet över vintern. Efter detta skall Yaghan vara " fit for fight " igen.

Monday, August 31, 2015

A new voyage to Antarctica and South Georgia 2016


Summer 2014 Yaghan came back to Sweden after a three year journey to the Med and the Caribbean. She sailed directly to the Hallberg-Rassy shipyard in Ellös. There she went through a major refit during the winter. We got her back i April 2015. She looked brand new with all important equipment    updated. It was a surprise for us that a 12 year old yacht with almost 100.000 nm sailed could look so good. This summer we have sailed in the Baltic to test all new equipment. In 2016 we will start a new voyage to Antarctica and South Georgia. New Year 2016/2017 it will be the 10 year anniversary of our first trip to Antarctica 2006. After Antarctica we will sail to South Georgia and home via Cape Town. We plan to be home in July 2017. Our plan is that it will be possible to follow the journey via this blog.

Sommaren 2014 kom Yaghan åter till Sverige efter en tre års segling runt Medelhavet och Karibien. Hon seglade då direkt till Hallberg-Rassy varvet för att genomgå en större renovering under vintern. Vi fick henne tillbaka i april 2015 - i skick som ny och med mycken ny utrustning. Det var imponerande att se att en 12 år gammal båt som seglat nästan 100.000 sjömil kan bli som ny såväl inne som ute. Den gångna sommaren har vi seglat i Östersjön för att testa all ny utrustning. Sommaren 2016 startat vi en ny långsegling till Antarktis och Sydgeorgien. Vid nyår 2016/2017 är det 10 års jubileum för vår första resa till Antarktis 2006. Sedan seglar vi hem via Sydgeorgien och Kapstaden. Vi räknar med att vara hemma sommaren 2017. Vi planerar att resan skall kunna följas via denna blogg.

Saturday, May 28, 2011

Our second book "In the wake of Cook" is published


Our second book about Yaghans circumnavigation 2006-2009 was published in English i May 2011. The title is "In the wake of Cook - sailing the Yaghan to New Zealand, Australia, South Africa and the Caribbean". It is available as ebook at Amazon in the US, England and Germany. Just click on the country name to buy the book. 20, ten-minute films are available on Youtube. They have been watched more than 200.000 times. All the films can be watched in cronological order further down in this blog. Just scroll down until you see the first film.

Vår andra bok om Yaghans jorden runtsegling 2006-2009 publicerades på svenska i maj 2011 och finns i bokhandeln. Titeln är " I Cooks kölvatten - med Yaghan till Nya Zeeland, Australien, Sydafrika och Västindien". Under juni kommer också en eboksversion som kan köpas på Bokus, Bokia och Adlibris. 20 filmer om jorden runt seglingen finns på Youtube och har setts mer än 200.000 gånger. Alla 20 filmerna kan ses i kronologisk ordning längre ner i denna blogg. Skrolla bara neråt tills du ser första filmen.

Tuesday, February 08, 2011

"In the wake of Cook" will be published in May 2011


The second book about Yaghans circumnavigation will be published in May 2011. The title is " In the wake of Cook - sailing the Yaghan to New Zealand, Australia, South Africa and the Caribbean." The English version will be sold as Kindle book at Amazon in England, Germany and in the US. The 20 movies on Youtube about the circumnavigation have now been viewed 200.000 times. You can watch them in chronological order further down in this blog. We hope that this second book and the youtube movies will be of interest for everybody that wants to follow a circumnavigation.

Den andra boken om Yaghans jordenruntsegling kommer att publiceras i maj 2011. På svenska kommer den ut som pappersbok och ebok med titeln " I Cooks kölvatten - med Yaghan till Nya Zeeland, Australien, Sydafrika och Västindien". Våra 20 filmer på Youtube om jorden runtseglingen har nu visats 200.000 gånger. Du kan se filmerna i kronologiskt ordning längre ner i denna blog. Vi hoppas att denna andra bok och filmerna skall stimulera alla som vill följa en jordenrunt segling.

Saturday, October 02, 2010

"Back at the helm - sailing the Yaghan to Antarctica, Patagonia and the South Pacific" now available as ebook in USA,England and Sweden.


Now you can buy our book "Back at the helm - sailing the Yaghan to Antarctica, Patagonia and the South Pacific" as a Kindle ebook at www.amazon.com in the USA, www.amazon.de in Germany and at www.amazon.co.uk in England. The price in USA is USD 13,79 and in England 7,28 Punds.

Även den svenska boken " Vid Nytt Roder - med Yaghan till Antarktis, Patagonien och Söderhavet" finns nu som ebok hos ledande ebokhandlare som Bokia, Bokus och Adlibris. Priset ligger på ca 160 SEK

Thursday, June 10, 2010

"Back at the helm" now sold at Amazon.com


The english edition of our book "Back at the helm - sailing the Yaghan to Antarctica, Patagonia and the South Pacific" can now be purchased at Amazon.com. As earlier it can also be purchased at the Hallberg-Rassy Parts on line shop.

Monday, April 05, 2010

100.000 views of Yaghans round the world movies - now availiable with captions in 50 languages

We have now had 100.000 views of Yaghans round the world movies. And 20 of the 21 movies were lauched in November 2009!! The movies are now available with captions in 50 languages - from swahili to chinese. Just click at the small symbol in the down right corner and the captions will be translated to the language you prefer. You can reach the movies further down in this blog or through our website http://www.yaghan.com/.

Vi har nu haft 100.000 visningar av filmerna om Yaghans jorden runt segling. Och 20 av de 21 filmerna lades upp så sent som i november 2009!! Filmerna är nu textade på 50 olika språk - från swahili till kinesiska. Klicka bara på symbolen i nedersta högra hörnet och texten blir översatt till det språk du väljer. Du kan nå filmerna längre ned på denna blog eller via vår hemsida http://www.yaghan.com/.

Thursday, November 19, 2009

Watch here all 20 movies covering Yaghans circumnavigation 2006-2009 in chronological order with English subtitles


Below here in this blog you can watch all the 20 movies covering Yaghans circumnavigation 2006-2009 in chronological order with English subtitles. Just click on the movie you want to watch. These 20 movies have earlier been televised in DI TV - the television arm of the leading Swedish businees daily "Dagens Industri". In May 2010 our book " Back at the helm - sailing the Yaghan to Antarctica, Patagonia and the South Pacific" will be published in English. You will be able to buy the book at the HR Parts on line shop.
In the USA you can buy the english edition at Amazon.com.

Nedan i denna blogg kan du se alla de 20 filmer som täcker Yaghans jorden runt segling 2006-2009 i kronologisk ordning med engelsk text. Bara klicka på den film du önskar se. Filmerna har tidigare sänts i DI TV - Dagens Industris TV kanal. Vår första bok " Vid nytt roder - med Yaghan till Antarktis, Patagonien och Söderhavet" publicerades i maj 2009. Den täcker första halvan av jorden runt seglingen. Boken om den andra halvan publiceras i Sverige i maj 2011.

Movie no 1, part 1: Stockholm to the Bay of Biscay ( All movies are with English subtitles )


Movie no 1, part 2: Bay of Biscay to the Canary Islands

Movie no 2, part 1: From Canary Islands over the Atlantic

Movie no 2, part 2: Over the Atlantic to Brazil

Movie no 3, part 1: Brazil, Punta del Este, Mar del Plata to the Falkland Islands

Movie no 3, part 2: Falkland Islands to Ushuaia

Movie no 4, part 1: Ushuaia to Antarctica
Movie no 4, part 2: Antarctica

Movie no 5, part 1: Chilean Channels

Movie no 5, part 2: Chilean Channels

Movie no 6, part 1: Chile and Robinsson Crusoe Island to French Polynesia over the Pacific

Movie no 6, part 2: French Polynesia

Movie no 7, part 1: French Polynesia and Suwarrow to Tonga

Movie no 7, part 2: Tonga - paradise for whales

Movie no 8, part 1: Fiji

Movie no 8, part 2: Fiji to New Zealand

Movie no 9: From New Zealand to Darwin, Autralia

Movie no 10: From Australia ( Cocos Keeling ) to Cape Town

Movie no 11: From Cape Town to the Caribbean

Movie no 12: From the Caribbean to Stockholm

Friday, July 17, 2009

Yaghans circumnavigation is finished


Today Yaghan returned to Stockholm and Bullandö Marina ( see picture ) after three years round the world. It is the most exciting experience of our lives and Yahgan has performed excellently all the way. We now understand sailors that begin to see their yachts as living creatures. The yachts take a lot of beating on a round the world voyage but they seldom complain. We can never sell Yaghan after all she has done for us. She is a fantastic ship that performs extremely well in every weather. We have put a lot of trust in her and she has never let us down during 44000 nm round the world. It is thanks to her that we have been able to do the voyage round the world in a comfortable and safe way.

Idag återvände Yaghan till Stockholm och Bullandö Marina (se bilden) efter sin treåriga jorden runt segling. Det är den mest fantastiska upplevelsen i våra liv och Yaghan har skött sig med den äran hela vägen. Vi börjar nu förstå seglare som betraktar sina båtar som levande väsen. Båtarna får ta mycket stryk under en jorden runt segling men klagar sällan. Vi kan aldrig sälja vår älskade Yaghan efter allt hon gjort för oss. Hon är ett fantastiskt skepp som har skött sig mycket bra i alla väder. Vi har litat på henne i vått och torrt och hon har aldrig svikit oss under våra 44000 sjömil runt jorden. Det är Yaghans förtjänst att vi har kunnat ta oss runt jorden på ett bekvämt och säkert sätt.

Wednesday, July 15, 2009

Back again in the archipelago of Stockholm after three years


Yaghan is back again in the archipelago of Stockholm after a three year voyage round the world via Antarctica and Patagonia. We are now spending a few days visiting some of our old favorite anchorages before we on Friday July 17 at 9 am return to our home harbour Bullandö Marina. It is a fantastic feeling to be back in our home waters. We can hardly belive that it is three years since we left. If you want to read about Yaghans circumnavigation you can buy our book that is now sold in well-stocked bookstores all over Sweden.

Yaghan är åter i Stockholms Skärgård efter den treåriga seglingen jorden runt via Antarktis och Patagonien. Vi tillbringar nu några dagar att besöka några gamla smultronställen innan vi på fredag den 17 juli kl 9 på morgonen återvänder till vår hemmahamn Bullandö Marina. Det är en fantastisk känsla att vara tillbaka i våra hemmavatten. Vi kan inte förstå att det har gått tre år sedan vi seglade iväg. Om du vill läsa om Yaghans jorden runt segling kan du köpa vår bok " Vid nytt roder - med Yaghan till Antarktis, Patagonien och Söderhavet " som nu säljs i välsorterade bokaffärer över hela Sverige.

Saturday, July 11, 2009

Moored in Visby


Yaghan arrived this morning in Visby from Ronneby. It was a nice quick sail. After getting used to the large distances of the Pacific and the Indian Ocean all legs in Europe seem to be so short!!!!! We will now spend a few days here in Visby - one of our favorite cities. It is nice to jogg along the coast north to Snäck and we look forward to have dinner at Donners Brunn - one of our favorite restaurants. We meet a lot of people here that have followed our blog and read our book. It is nice to hear all their comments.

Yaghan kom fram till Visby idag på morgonen från Ronneby. Det var en fin och snabb segling. Efter att vi vant oss vid de långa avstånden i Stilla Havet och Indiska Oceanen känns alla avstånd i Europa så korta!!!! Vi kommer nu att tillbringa några dagar här i Visby - en av våra favoritstäder. Det är fint att jogga längs kusten norrut mot Snäck och vi ser fram emot att äta middag på Donners Brunn - en av våra favoritrestauranger. Vi möter många människor här som har följt vår blogg och som läst vår bok. Det är trevligt att höra deras kommentarer.

Tuesday, July 07, 2009

Back in Sweden again after three years...........


Yaghan returned to Sweden and Ronneby yesterday Monday July 6 at noon from Rendsburg in Germany. We will spend a few days here and visit Helénes father before we move on to Visby on Friday July 10. Ronney was our last port in Sweden 2006 and it is our first port on our return 2009. It feels very nice to be back in Sweden.

Yaghan återvände til Sverige och Ronnby igår måndagen den 6 juli från Rendsburg i Tyskland. Här kommer vi att tillbringa några dagar med att träffa Helénes pappa innan vi seglar vidare till Visby fredagen den 10 juli. Ronneby var vår sista svenska hamn när vi lämnade Sverige 2006 och den första när vi återvänder 2009. Det känns mycket trevligt att vara tillbaka i Sverige igen.

Thursday, July 02, 2009

Moored in Rendsburg in the Kiel Canal


Yaghan arrived in Rendsburg (54:18N and 009:40 E) last nignt at 22:45 local and swedish time. Rendsburg is a nice town in the middle of the Kiel Canal between the North Sea and the Baltic ( see picture ). Here we will stay until Sunday July 5 when we will move on to Ronneby. The Kiel Canal is a very beautiful waterway and it is a real pleasure so sail here...........

Yaghan kom till Rendsburg (54:18 och 009:40 O) igår kväll kl. 22:45 lokal och svensk tid. Rendsburg är en mycket trevlig stad mitt på Kielkanalen mellan Nordsjön och Östersjön ( se bilden). Här skall vi stanna till söndag den 5 juli då vi fortsätter till Ronneby. Kielkanalen är en mycket vacker vattenväg och det är ett sannt nöje att glida fram här........

Friday, June 26, 2009

More than 600.000 hits for www.yaghan.com


Today http://www.yaghan.com/ reached 600.000 hits. That means an average of 500 hits per days during Yaghans three year round the world voyage. We want to say thank you to all our visitors. If you want to know more about Yaghans round the world voyage you can read our book. Unfortunately it is only i Swedish so far.

Idag nådde http://www.yaghan.com/ 600.000 träffar. Det betyder i genomsnitt 500 träffar per dag under de tre år som Yaghan seglat jorden runt. Vi vill tacka alla våra besökare. Om ni vill veta mer om Yaghans segling jorden runt kan ni läsa vår bok " Vid nytt roder - med Yaghan till Antarktis, Patagonien och Söderhavet".

Tuesday, June 23, 2009

Moored in Hörnum, Sylt


Yaghan arrived in Hörnum ( 54:46 N and 8:18 E ) on the German island Sylt on Sunday June 21 at noon. We choose to stop at Sylt as a big high will dominate the weather in northern Europe the coming week. The sandy island of Sylt is a very nice place to visit when the weather is nice. Sylt is an upmarket island for the Germans and here you see more Porsches, BMWs, Audis and Mercedes than anywhere else. Hörnum used to be the quiet unexploited part of the island. More of a small fishing village. But since we were here last time i 2005 they have built a very nice five star hotel in Hörnum right at the yachtharbour. So now the Porsches, BMWs, Audis and Mercedes are right in front of us. The yacht harbour at Hörnum is very shallow and when the tide is low Yaghan stands on the bottom. The keel goes deep down in the mud two times every day. Sylt is a very nice place for bicycling and jogging. We now jogg every morning and we ride our bicycles at least 20 km per day. Perhaps we can get our Marathon form back...........We plan to leave Sylt for the Kiel Canal on July 1.

Yaghan kom fram till Hörnum ( 54:46 N och 8:18 O ) på den tyska ön Sylt söndagen den 21 juni kl 12. Vi valde att stanna på Sylt eftersom ett stort högtryck kommer att dominera vädret i nordeuropa den kommande veckan. Den vackra sandön Sylt är ett mycket fint ställe att vara på när vädret är fint. Sylt är ett mycket fashionabelt ställe för tyskarna och här ser man fler Porsche, BMW, Audi och Merdedes är på något annat ställe. Hörnum var tidigare den mera tysta oexploaterade delen av Sylt. Detta har dock ändrats för sedan vi var här sist 2005 har man byggt ett femstjärnigt hotel i Hörnum precis vid hamnen. Så nu står alla flotta bilar här på hamnplanen. Hamnen i Hörnum är mycket grund och vid lågvatten står Yaghan på botten. Kölen sjunker djupt ner i dyn två gånger varje dag. Sylt är ett mycket fint ställe att cykla och jogga på. Så nu joggar vi varje morgon och cyklar minst 2 mil varje dag. Kanske kan vi få Maratonformen tillbaka.......Vi räknar med att lämna Sylt för att gå mot Kielkanalen den första juli.

Friday, June 19, 2009

Midsummer Eve in Veerhafen but then it is time to move on .............


We have now spent two weeks in the idyllic spot Veerhafen in the middle of the bustling city of Rotterdam. The place proved to be as nice as it was the first time we were here in 2006. We also got an unexpected visit from the staff members at the Handelsbanken branch in Rotterdam and an invitation for lunch. It was very nice indeed. In Veerhafen many people live permanently onboard their boats. Next to Yaghan lies Okke ( see picture ) were the same people have lived for 40 years. Today we will have Midsummer Eve lunch at the very nice restaurant Parkheuvel. Early Saturday morning we leave for Hörnum on the German island Sylt. A big high will place itself over northern Europe the coming week so we expect the weather to be nice. That means a nice opportunity to visit the very beautiful sandy island Sylt. There we can take out our bicycles and ride round the island. We will be in Sylt on Sunday June 21 at lunchtime. After Sylt there are only three stops before we reach Stockholm and Bullandö - Rendsburg in the Kiel Kanal, Ronneby and Visby. We have no leg left that includes more than one nights sailing.

Vi har nu tillbringat två fina veckor i idylliska Veerhafen mitt in den brusande storstaden Rotterdam. Hamnen visade sig vara lika fin som den var när vi var här första gången 2006. Vi fick också ett oväntat besök av Handelsbankens medarbetare i Rotterdam och en invitation att besöka deras kontor. Det var mycket trevligt. I Veerhafen bor många permanent på sina båtar. Bredvid Yaghan ligger Okke ( se bilden ) där samma människor har bott i 40 år. Idag skall vi äta midsommaraftons lunch på Parkheuvel. Tidigt på lördag morgon seglar vi vidare mot Hörnum på den tyska ön Sylt. Ett stort högtryck kommer att placera sig över nordeuropa under nästa vecka så vi tror att vädret blir mycket fint. Detta är ett bra tillfälle att besöka den vackra sandön Sylt. Där skall vi ta fram våra cyklar och cykla runt ön. Efter Sylt är det bara tre stopp innan vi når Stockholm - Rendsburg i Kielkanalen, Ronneby och Visby. Vi har ingen segling kvar som är längre än en natt.

Friday, June 12, 2009

Big brother sees you..........................


"Big brother sees you" is a reality today at sea. All ships bigger that 300 tons have to have AIS - automatic identification system. Many big yachts - such as Yaghan - have AIS voluntarily because it increases safety at sea. Other ships can see you and you can see other ships. AIS makes it much safer and easier to sail in busy shipping areas such as the English Channel. However now there is a website - www.marinetraffic.com - where you can see the location of all ships with AIS from your PC at home if they are in range of a shorebased AIS station. On the map ( see picture ) you can see what areas are covered. You can not see a ship in the middle of an ocean because then they have no contact with an AIS station on shore. But you can follow ships all over Europe including the Med, the US and other busy shipping areas all over the world. This must be a fantastic tool for paparazzis that want to follow famous peoples movements at sea.............Perhaps this is the negative side of a system that has revolutionized safety at sea. We don't think that the average user of AIS is aware of this new fact yet.

"Storebror ser dig" är nu en realitet på sjön. Idag måste alla fartyg större än 300 ton ha AIS - automatiskt indentifikationssytem. Många stora fritidbåtar - som Yaghan - har AIS frivilligt för att det ökar säkerheten till sjöss. Andra fartyg kan se dig och du kan se dem. AIS gör det mycket enklare och säkrare att segla i områden med mycket trafik som Engelska Kanalen. Nu finns det dock en websajt - www.marinetraffic.com - där man - från sin PC hemma - kan se var alla AIS båtar befinner sig om de är inom räckhåll för en landbaserad AIS station. På kartan ( se bilden ) kan du se vilka områden som täcks. Man kan inte se fartyg mitt ute på de stora oceanerna för där har man inte kontakt med någon AIS station i land. Men man kan se alla fartyg i Europa inkl Medelhavet, i USA och alla andra stora shippingområden i världen. Detta måste vara ett fantastiskt redskap för paparazzis som vill följa kända personers rörelser till havs..........Detta är kanske den negativa sidan av ett system som har revolutionerat sjösäkerheten. Vi tror inte att den genomsnittliga användaren av AIS är riktigt medveten om detta än.

Sunday, June 07, 2009

Moored in Veerhafen, Rotterdam


Yaghan arrived in Veerhafen, Rotterdam ( 51:54 N and 004:29 E ) just before midnight UTC on Saturday June 6. The 1620 nm from Horta, the Azores took us 8 days. We had a nice sail but ruff conditions in the English Channel with two days of headwind and ruff seas. However Yaghan did well as always. We are so happy to be back in Europe and Veerhafen. Veerhafen is an idyllic spot ( see picture ) in the middle of the bustling city of Rotterdam - the worlds second largest port. We will stay here for about two weeks. Now we will take up our jogging again and enjoy the fantastic restaurants in the Veerhafen area.

Yaghan anlände till Veefhafen, Rottardam strax före midnatt UTC lördagen den 6:te juni. De 1620 sjömilen från Horta på Azorerna tog oss 8 dagar. Vi hade en fin segling men tuffa förhållanden i den Engelska kanalen med motvind och jobbig motsjö. Yaghan skötte sig dock perfekt som alltid. Vi är så glada att vara tillbaka i Europa och Veerhafen. Veerhafen är en liten idyll ( se bilden ) mitt inne i den brusande storstaden Rotterdam - världens näst största hamnstad. Vi kommer att stanna här i två veckor. Nu skall vi börja jogga igen och njuta av de fina restauranger i Veerhafenområdet.

Thursday, June 04, 2009

Entering the English Channel today - in Europe again after three years


Today Yaghan is entering the English Channel. Our position is 48:56 N and 006:37 W at 8:30 am UTC today. We have now another 450 nm to go to Rotterdam. That means we are ahead of schedule. We will reach Rotterdam already on Saturday June 6 - Swedens national holiday - in the evening. The weather is nice with a clear sky but it is cold. Perhaps we are not used to the cold climate of northern Europe. We have noticed that now in Europe also the fishingvessels have AIS. That is a changed since we left Europe three years ago. It is a positive change. It increases the safety a lot when the fishingboats get AIS. The AIS system makes it much easier than before to sail the English Channel with its heavy traffic. It feels very nice to be back in Europe after three years. Europe is not perfect but it is the best part of the world...........

Idag seglar Yaghan in i Engelska Kanalen. Vår position är 48:56 N och 006:37 V kl 8:30 UTC idag. Vi har nu ca 450 sjömil kvar till Rotterdam. Det betyder att vi är lite före vårt schema. Vi kommer att vara i Rotterdam redan lördagen den 6 juni - Sveriges nationaldag - på kvällen. Vädret är fint med en klar himmel. Det är dock mycket kallt. Kanske är vi ovana vid den nordeuropeiska temperaturen. Vi noterar att även fiskebåtar numera verkar ha AIS. Det är en förändring sedan vi lämnade Europa för tre år sedan. Det är en positiv förändring. Säkerheten ökar betydligt om även fiskebåtar har AIS. AIS systemet gör det mycket lättare än tidigare att segla i Engelska Kanalens trafikerade vatten. Det känns underbart att vara tillbaka i Europa igen efter tre år. Europa är inte perfekt men det är den bästa delen av världen...........

Monday, June 01, 2009

In the North Atlantic en route to Rotterdam - the last long leg of our round the world voyage


Today it is the three year anniversary of our round the world voyage. We started from Sweden on June 1 2006. It has been the quickest three years of our lives......If you have fun time runs fast. We departed from Horta, the Azores on Friday May 30 to avoid an approaching storm. We sailed 24 hours before the storm hit Horta. We are now 600 nm from Horta and we have 1000 nm more to go to Rotterdam. This is the last long leg of our round the world voyage!!!! We expect to reach Rotterdam the coming weekend - Saturday or Sunday. Our our position is 44:02 N and 17:45 W. The weather has been nice with SE winds - headwind but one single reach. We are doing our normal 200 nm per day.
Idag är det treårsdagen för vår jorden runt segling. Vi startade från Sverige den första juni 2006. Dessa tre år har gått snabbare än några år tidigare i våra liv.....Har man roligt så går tiden fort. Vi avseglade från Horta på Azorerna fredagen den 30 maj för att undvika en annalkande storm. Vi gick 24 timmar innan stormen slog till mot Horta. Vi är nu 600 sjömil från Horta och vi har 1000 sjömil kvar till Rotterdam. Detta är det sista långa benet på denna jorden runt seglingen!!!!! Vi räknar med att vara där till helgen - på lördag eller söndag. När vi kommer dit skall vi gå på restaurang Parkheuvel igen som framgår av vår bok. Vår position är 44:02 N och 17:45 V. Vädret har varit ok under hela resan med SO vindar - motvind men sträckbog. Vi gör våra normala 200 sjömil per dygn.